List Prezesa
Szanowni Państwo,
mam zaszczyt przedstawić najnowszy raport wpływu działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych na gospodarczy, społeczny i środowiskowy rozwój kraju. Publikacja, którą mają Państwo przed sobą, ukazała się w niełatwym momencie, gdy nasza codzienność została zaburzona na skutek pandemii COVID-19. Pomimo trudnego czasu, z dumą możemy poinformować, że strategię na lata 2017-2019 w znaczącym stopniu udało się zrealizować: zakończono 51 spośród 62 wyznaczonych inicjatyw. 11 inicjatyw, z uwagi na priorytet oraz wagę, znalazło kontynuację w strategii na lata 2020-2030, którą prezentujemy na kolejnych stronach publikacji.
Sektor elektroenergetyczny czeka głęboka transformacja. Rynek zmienia się na naszych oczach. Rośnie rola odbiorców, pojawiają się nowe technologie wytwarzania energii oraz wzrasta ich udział w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania. Komisja Europejska i ACER propagują na rynku europejskim koncepcję zintegrowanych hurtowych rynków elektroenergetycznych, a jednocześnie następuje rozwój rozproszonych, prosumenckich jednostek wytwórczych i magazynów nastawionych na samowystarczalność energetyczną społeczności lokalnych. Niezależnie od drogi, którą podąży sektor, niezmienną rolą operatora systemu przesyłowego pozostanie jednak zapewnianie bieżącego bezpieczeństwa dostaw energii.
Pracujemy nad modelem świadczenia usług dodanych do usługi przesyłania, podnoszących standard bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej – m.in. usług zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego instalacji odbiorczych oraz uodparniających system elektroenergetyczny na stany zagrożenia i awarie. Wszystkie te zagadnienia stanowią fundament strategii PSE na lata 2020-2030 i znalazły odzwierciedlenie w priorytetowych inicjatywach naszej organizacji.
Jesteśmy dumni z pozytywnego wpływu naszej spółki na gospodarczy i cywilizacyjny rozwój kraju. Do jego wyliczenia skorzystaliśmy z modelu przepływów międzygałęziowych opracowanego przez Wassily’a Leontiefa, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym wyniosła w 2019 roku 2,75 mld zł. Z kolei łączna wartość dodana wygenerowana przez nas w krajowej gospodarce to 5,39 mld zł. Działalność PSE przyczyniła się do utrzymania w tym okresie w Polsce 13,4 tys. miejsc pracy. Odprowadziliśmy 942,5 mln zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpływając tym samym na rozwój regionów.
Celem naszej organizacji jest zapewnienie bezpiecznej pracy systemu obecnie i w przyszłości. Doskonalimy model realizacji inwestycji, pozwalający na skuteczne prowadzenie zadań inwestycyjnych i racjonalizację kosztów. W 2019 roku nakłady na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 1,5 mld zł, a do końca 2030 roku przeznaczymy na ten cel w sumie 14 mld zł.
Aktywnie uczestniczymy w budowaniu wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. W ub.r. polski obszar rynkowy został włączony do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (SIDC), co zwiększyło płynność rynku krajowego.
Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z jednotowarowego na dwutowarowy, na którym transakcjom podlegają nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii. Będąc administratorem rynku mocy, PSE przeprowadziły w roku 2019 certyfikację ogólną, certyfikację do aukcji głównej oraz aukcję główną na rok dostaw 2024.
Jako firma odpowiedzialna społecznie myślimy o przyszłości i kolejnych pokoleniach. Wszystkie projekty inwestycyjne realizujemy w sposób pozwalający na minimalizację zagrożeń dla przyrody i unikanie ryzyka utraty różnorodności biologicznej. W 2020 roku PSE otrzymały certyfikat poświadczający skuteczne utrzymanie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego i BHP. Już od trzech lat mierzymy ślad węglowy naszej organizacji. W ostatnim badanym roku odnotowaliśmy redukcję emisji o 12 proc. w stosunku do roku, w którym wyliczyliśmy emisje po raz pierwszy. To zasługa w dużym stopniu ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie jej przesyłania, osiągniętego dzięki inwestycjom w nową infrastrukturę oraz modernizację urządzeń.
W naszej codziennej działalności z troską i zrozumieniem podchodzimy do jakości życia oraz rozwoju społeczności lokalnych i dbamy, aby być dobrym sąsiadem Prowadzimy dialog z mieszkańcami regionów, w których realizujemy inwestycje infrastrukturalne. W latach 2016-2019 odbyło się blisko 2,6 tys. spotkań z mieszkańcami, z czego 746 w 2019 roku. Realizujemy wiele inicjatyw na rzecz gmin, na terenie których jest lub będzie zlokalizowana nasza infrastruktura przesyłowa. Naszym flagowym projektem jest grantowy program edukacyjny „Wzmocnij swoje otoczenie”, z którego efektów korzysta już ponad 110 tys. osób. W ostatnim, trudnym czasie, do już prowadzonych działań dołożyliśmy kolejne - nawiązaliśmy współpracę z placówkami ochrony zdrowia. Dzięki temu do wojewódzkich i powiatowych placówek z Wielkopolski trafiły m.in. respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry oraz monitory funkcji życiowych pacjentów, a w ramach akcji #DajemyGminomMoc ponad 40 samorządów otrzymało środki ochrony osobistej.
Publikacja, którą mają Państwo przed sobą, jest szóstym już raportem społecznym naszej organizacji oraz trzecim raportem wpływu PSE. Jak zawsze została przygotowana w oparciu o najlepsze praktyki i międzynarodowe standardy oraz poddana weryfikacji zewnętrznej. Dla Państwa wygody dane prezentujemy w formie interaktywnej, a w trosce o środowisko już po raz czwarty raport jest publikowany w wersji cyfrowej.
W imieniu swoim oraz Pracowników PSE życzę Państwu interesującej lektury,
Podpis
Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.