O raporcie
PSE wyznaczają standardy raportowania własnego wpływu na otoczenie na krajowym rynku i w branży.

Raport za rok 2019, edycja 2020 prezentuje wpływ działalności PSE na gospodarkę i rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

Oświadczenie weryfikacyjne

Emisje gazów cieplarnianych

Wstęp i cel pracy
BUREAU VERITAS Polska Sp. z o.o. (Bureau Veritas) została zaangażowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) w celu przeprowadzenia niezależnej weryfikacji emisji gazów cieplarnianych raportowanych przez PSE za okres 1.01.2019 - 31.12.2019 w ograniczonym poziomie pewności. Niniejsze Oświadczenie Weryfikacyjne odnosi się do informacji objętych opisanym poniżej zakresem naszych prac.

Określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych jest wyłączną odpowiedzialnością PSE. Naszą wyłączną odpowiedzialnością było zapewnienie niezależnej weryfikacji pod względem dokładności raportowanych emisji gazów cieplarnianych, podstawowych systemów i procesów wykorzystywanych do zbierania, analizowania i przeglądu informacji.
Granice emisji gazów cieplarnianych objęte weryfikacją:
 • Kontrola operacyjna
 • PSE S.A. z centralą w Konstancinie-Jeziornie z terenowymi lokalizacjami w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu wraz z obiektami stacyjnymi, stacjami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą przesyłową.
Zweryfikowane dane:
EMISJE GHG 2019
Emisje w Zakresie 1 – Tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (t CO2e) 3 738
Emisje w Zakresie 2 (Location-Based) - t CO2e 1 110 504
Emisje w Zakresie 2 (Market-Based) - t CO2e 948 606
Emisje w Zakresie 3 – Podróże lotnicze - t CO2e 319

Dane i informacje wspierające asercję dotyczącą emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2, 3 były historyczne.
Okres objęty weryfikacją emisji gazów cieplarnianych:
 • 01.01.2019 – 31.12.2019
Kryteria weryfikacji:
 • World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard REVISED EDITION, Marzec 2004 (scope 1);
 • World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, GHG Protocol Scope 2 Guidance. An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard, 2015; oraz
 • World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, Greenhouse Gas Protocol. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Wrzesień 2011.
Standard wykorzystany do przeprowadzenia weryfikacji:
 • ISO 14064-3: Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych.
Poziom pewności:
 • Ograniczony
Metodologia weryfikacji:
  • Wywiady z personelem PSE zaangażowanym w określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych;
  • Przegląd dokumentacji przedstawionej przez PSE;
  • Przegląd systemów i metodologii PSE do zbierania, agregacji, analizowania i przeglądu informacji oraz danych wykorzystywanych do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz
  • Audyt próbki danych wykorzystanych przez PSE do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.
Wnioski:
W oparciu o wyniki procesu weryfikacji, nie zidentyfikowno żadnych oznak, że emisje gazów cieplarnianych określone powyżej:
 • nie są merytorycznie poprawne;
 • nie reprezentują rzetelnie danych i informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych, oraz
 • nie zostały przygotowane zgodnie z WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
Naszym zdaniem PSE ustanowiły odpowiednie systemy do gromadzenia, agregowania i analizy danych ilościowych w celu określenia emisji gazów cieplarnianych w podanym okresie i granicach.
Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji
Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 190-letniej tradycji w świadczeniu usług niezależnej oceny.
Żaden członek zespołu weryfikującego nie ma stosunków biznesowych z PSE, jego dyrektorami lub menedżerami poza wymaganiami tego zadania. Przeprowadziliśmy tę weryfikację niezależnie i według naszej wiedzy nie wystąpił konflikt interesów.
Bureau Veritas wdrożyła certyfikowany1 System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 i utrzymuje kompleksowy system nadzorowania jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury w zakresie zgodności z wymaganiami etycznymi, normami zawodowymi i wymaganiami prawnymi
Bureau Veritas wdrożyła i stosuje Kodeks Etyki, który spełnia wymagania International Federation of the International Federation of Inspections Agencies (IFIA)2, w celu zapewnienia integralności, obiektywizmu, profesjonalizmu i należytej staranności oraz wysokiego poziomu etycznego personelu w jego codziennych działaniach zawodowych.
BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o. o.
Warszawa, listopad 2020
1 Certyfikat No. 44 100 160145 wydany przez TUV NORD CERT GmbH
2 International Federation of Inspection Agencies – Compliance Code – Third Edition