Poznaj PSE
Energia elektryczna dociera do domów, firm oraz instytucji za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej zasilanej z sieci przesyłowej, którą zarządzamy. Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski. Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów naszego kraju.

Zapewniamy również bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego jako części wspólnego systemu europejskiego.

Nasza spółka w liczbach


GRI 102-1 GRI 102-6
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).
Naszymi klientami są:
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną,
 • operatorzy elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego ( OSD ),
 • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej.

Skala działalności PSE w liczbach


Zatrudnienie
2019
2018
2017
Liczba pracowników PSE
2 538
2 376
2 258
Dane finansowe
2019
2018
2017
Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł)
9 106
10 097
8 887
Zysk netto (w mln zł)
729
490
531
Suma aktywów (w mln zł)
20 640
20 377
19 513
EBITDA (w mln zł)
1 513
1 188
1 231
TAX EBITDA (w mln zł)
1 552
1 312
1 328
ROE (zysk netto/kapitał własny)
4,82
3,37
3,77
Infrastruktura sieciowa
2019
2018
2017
Łączna długość linii przesyłowych (w km)*
14 822
14 695
14 195
Liczba linii przesyłowych (NN)
280
267
258
Liczba stacji najwyższych napięć
107
106
106
* Długość linii podano w przeliczeniu na 1 tor.
Usługi
2019
2018
2017
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej
37
34
33
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami działającymi na rynku bilansującym energii elektrycznej nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej
90
93
90
Łączna liczba w/w umów
127
127
123
2019
2018
2017
Liczba umów o świadczenie usługi udostępniania KSE z OSD nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej
157
158
163
Liczba zawartych umów o przyłączenie nowych źródeł do sieci przesyłowej
29
31
35
Łączna moc nowych źródeł wytwórczych z obowiązującymi umowami przyłączeniowymi (w MW)
14 775
15 102
16 098
Liczba umów o przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci przesyłowej, dla których PSE uruchomiły zadania inwestycyjne mające na celu realizację prac niezbędnych do przyłączenia
20
22
24
Udziały Skarbu Państwa  GRI 102-5
100%
Kapitał zakładowy PSE wpłacony w całości (w tys. zł)
9 605 473

Liczba umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Liczba umów zawartych na okres 01.07.2018 – 30.06.2019 wg programów:
 • Program gwarantowany ─ płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet letni (1.07-30.09.2018 oraz 1.04-30.06.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 362,5 do 534,5 MW w poszczególnych godzinach
10
 • Program gwarantowany; 2 umowy zwiększające moc w pakiecie letnim (1.04-30.06.2019) do wolumenu mocy gwarantowanej od 372,5 do 558 MW w poszczególnych godzinach
2
 • Program gwarantowany; pakiet zimowy (1.10.2018-31.03.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 510 do 535 MW w poszczególnych godzinach
6
 • Program bieżący ─ płatność za wykonanie (1.07.2018-30.06.2019)
5
 • Program bieżący uproszczony ─ płatność za wykonanie (1.04-31.12.2019) (pozycja wykazana ze względu na ciągłość obowiązywania umów od początku II kwartału 2019 r.)
5
Łącznie 28
Liczba umów zawartych na okres 01.07.2019 – 31.12.2020 wg programów:
 • Program gwarantowany ─ płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet letni (9 umów: 5 na obszarze całego kraju i 4 na terenie zdefiniowanych obszarów, okres świadczenia 1.07-30.09.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 593 MW do 715,4 MW w poszczególnych godzinach
9
 • Program gwarantowany ─ płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet zimowy (7 umów ─ 2 na obszarze całego kraju i 5 – na terenie zdefiniowanych obszarów, okres świadczenia 1.10-31.12.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 442,8 MW w poszczególnych godzinach
7
 • Program gwarantowany ─ pakiet zimowy (obejmie całe KSE od 01.02 do 31.03.2020 oraz od 1.10 do 30.11.2020) o wolumenie mocy gwarantowanej 612 MW w poszczególnych godzinach
6
 • Program gwarantowany ─ pakiet letni ─ (obejmie KSE z wyłączeniem 5 obszarów, okres świadczenia od 1.04 do 30.09.2020) o wolumenie mocy gwarantowanej od 683,7 do 764,5 MW w poszczególnych godzinach
6
 • Program gwarantowany ─ pakiet letni ─ (obejmie wydzielone obszary: Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra, okres świadczenia od 1.04 do 30.09.2020) o wolumenie mocy gwarantowanej 25,5 MW w poszczególnych godzinach
7
 • Program bieżący ─ płatność za wykonanie (1.07.2019-31.12.2019)
4
 • Program bieżący ─ płatność za wykonanie (1.01.2020-31.12.2020)
4
 • Program bieżący uproszczony ─ płatność za wykonanie (1.01.2020-31.12.2020)
4
Łącznie 47

Grupa Kapitałowa PSE

GRI 102-45
Grupę Kapitałową PSE tworzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) jako spółka dominująca oraz 2 spółki zależne, w których PSE posiada po 100 proc. akcji bądź udziałów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne są również powiązane kapitałowo z trzema jednostkami z udziałem kapitału zagranicznego: LitPol Link Sp. z o.o. w likwidacji, Joint Allocation Office S.A. oraz TSCNET Services GmbH. Grupa Kapitałowa PSE powstała w celu realizacji zadań wynikających z Programu dla elektroenergetyki przyjętego przez Radę Ministrów 28 marca 2006 r. Program zakładał wyposażenie operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w majątek przesyłowy oraz w narzędzia utrzymania, eksploatacji i rozbudowy tego majątku w postaci wyspecjalizowanych spółek.

PSE Inwestycje S.A.

100%

PSE Inwestycje S.A.

Do 30 kwietnia 2017 r. spółka PSE Inwestycje pełniła w ramach Grupy Kapitałowej PSE rolę podmiotu wyspecjalizowanego w przygotowaniu inwestycji i nadzorze nad ich realizacją. Posiadała kompetencje projektowe i nadzoru inwestycyjnego, w ramach których świadczyła usługi związane z procesem przygotowania i realizacji inwestycji, rozwoju systemu elektroenergetycznego oraz usług komunikacji społecznej.

1 maja 2017 r. nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wypłaty dywidendy rzeczowej na rzecz jedynego akcjonariusza, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Od tego momentu PSE Inwestycje świadczyły usługi przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE.

W wyniku znacznego ograniczenia działalności w 2018 r., związanego z przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych do PSE, z dniem 1 stycznia 2019 r. spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na okres 24 miesięcy.

www.pse-inwestycje.pl

PSE Innowacje sp. z o.o.

100%

PSE Innowacje sp. z o.o.

Podstawowym celem działania PSE Innowacje jest świadczenie usług doradczych z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Działalność spółki zapewnia wsparcie dla bezpiecznej i ekonomicznej pracy KSE, w szczególności dzięki pracom realizowanym w ramach projektów strategicznych PSE.

www.pse-innowacje.pl

Litpol Link sp. z o.o.
w likwidacji

50%

Litpol Link sp. z o.o.

Spółka LitPol Link utworzona w 2008 r. w celu realizacji wstępnej fazy projektu połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą i jest spółką ‘joint venture’ litewskiego oraz polskiego operatora systemu przesyłowego tj. Litgrid i PSE.

W zakresie zadań spółki pozostawało przygotowanie analiz, studiów oraz uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji. W efekcie działań spółki powstały ustalenia dotyczące ostatecznego przebiegu połączenia, jego kosztu oraz finansowania, jak również modelu działania połączenia.

Spółka LitPol Link wypełniła swoje cele poprzez realizację projektu pierwszego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które działa od 2016 roku. Udziałowcy spółki, na zgromadzeniu wspólników 19 czerwca 2019 r. zdecydowali o postawienia spółki w stan likwidacji.

Joint Allocation
Office S.A.

1/25 udziałów

Joint Allocation Office S.A

Spółka powołana przez 20 OSP z regionów CEE i CWE oraz Norwegii, powstała w wyniku fuzji regionalnych biur aukcyjnych Central Allocation Office GmbH i Capacity Allocation Service Company.eu S.A. Obecnie JAO jest własnością dwudziestu pięciu operatorów systemów przesyłowych z 22 krajów.

Joint Allocation Office (dalej JAO) to spółka usługowa wspomagająca rynek energii elektrycznej poprzez organizowanie aukcji na transgraniczne zdolności przesyłowe. Świadczy na rzecz m.in. PSE usługi alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Zgodnie z wymaganiami Kodeksów Sieci są one realizowane w ramach scentralizowanej wspólnej platformy europejskiej. JAO pełni rolę operatora tej platformy.

PSE posiadają 4,0 proc. udziałów w spółce JAO. Akcjonariuszami spółki jest 25 operatorów systemów przesyłowych z 22 krajów europejskich.

www.jao.eu

TSCNET Services Gmbh

1/14 udziałów

TSCNET Services Gmbh

W celu polepszenia jakości współpracy międzyoperatorskiej w ramach inicjatywy TSC, 10 OSP z TSC powołało spółkę TSCNET z siedzibą w Monachium. TSCNET rozpoczęła działalność operacyjną z dniem 1 maja 2015 r. Udziałowcami TSCNET jest 14 OSP zrzeszonych w TSC.

Działalność TSCNET Services (dalej TSCNET) obejmuje usługi wsparcia OSP w procesach planowania operacyjnego, a także wsparcia przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów regionalnych.

TSCNET, w rozumieniu rozporządzenia SO GL, jest jednym z Regionalnych Koordynatorów Bezpieczeństwa (ang. Regional Security Coordinators – RSCs), które zgodnie z rozporządzeniami SOGL oraz CACM/FCA mają obsługiwać pięć regionalnych procesów realizowanych w 10 regionach wyznaczania zdolności (CCRs).

PSE posiadają 6,7 proc. udziałów w spółce TSCNET i są jednym z 14 udziałowców tej spółki.

www.tscnet.eu

W sprawozdaniu finansowym oraz równoważnych dokumentach uwzględnione są PSE z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej.

Wyniki ekonomiczne

GRI 103-1
Realizujemy nasze cele strategiczne, stale monitorując osiągane wyniki oraz poziom realizacji kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Przygotowujemy projekcje w horyzoncie średnioterminowym, które pozwalają ocenić zdolność do finansowania poziomu nakładów przyjętych w Planie zamierzeń inwestycyjnych, przy założeniu pełnej realizacji celów strategicznych i działań operacyjnych.
GRI 201-1 GRI 102-7
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.
Przychody (w tys. zł)
2019
2018
Przychody (wszystkie przychody i zyski
ujęte w sprawozdaniu finansowym)
9 270 307
10 234 389
Przychody netto ze sprzedaży
9 105 507
10 097 051
Pozostałe przychody operacyjne
130 523
85 888
Przychody finansowe
34 277
51 450
Koszty działalności operacyjnej (w tys. zł)
2019
2018
Koszty działalności operacyjnej
8 368 699
9 626 633
Koszty działalności operacyjnej
8 266 475
9 478 295
Pozostałe koszty operacyjne
94 602
145 827
Koszty finansowe
7 622
2 511
Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych) (w tys. zł)
2019
2018
Koszty działalności operacyjnej
(po uwzględnieniu wyłączeń ujętych)
7 654 073
8 950 524
wyłączenia:
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
396 651
380 404
Podatki i opłaty
313 447
294 447
Inwestycje w społeczności*
0
87
Koszty odsetkowe
4 528
1 173
Płatności na rzecz inwestorów (w tys. zł)
2019
2018
Płatności na rzecz inwestorów
0
0
Dywidenda
0
0
Płatności na rzecz państwa (w tys. zł)
2019
2018
Płatności na rzecz państwa
599 645
508 815
Podatki i opłaty
313 447
294 447
Koszty odsetkowe**
4 528
1 173
Podatek dochodowy – część bieżąca
172 249
143 610
Wpłata z zysku
109 421
69 585
Wartość zatrzymana (w tys. zł)
2019
2018
Wartość zatrzymana
619 937
394 560
* Prowadzimy działalność regulowaną, osiągając podstawowe przychody z taryfy przesyłowej zatwierdzanej przez Prezesa URE. W praktyce oznacza to, że mamy ograniczone możliwości rozwijania programów z zakresu zaangażowania społecznego. Prezes URE ma za zadanie uznać koszty finansowane z taryfy za uzasadnione do poniesienia, tym samym PSE nie jest decydentem swojego zaangażowania w obszary społeczne.
** W roku 2019 koszty odsetkowe PSE trafiły bezpośrednio do budżetu Państwa w 98 proc, a w roku 2018 – w 69 proc.
GRI 201-4
Całkowita pieniężna wartość wparcia finansowego otrzymanego przez organizację od państwa w raportowanym okresie, w tym przynajmniej wielkość (w tys. zł)
2019
2018
Dotacji, grantów inwestycyjnych i rozwojowych, pozostałych
218 438
36 436
Innych korzyści finansowych otrzymanych od państwa
244
288

Członkostwo w organizacjach

GRI 102-12 GRI 102-13
Poznaj międzynarodowe organizacje branżowe i stowarzyszenia, do których należą PSE:

  • ENTSO-E – Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity), odgrywająca istotną rolę w budowaniu wspólnego rynku energii elektrycznej. ENTSO-E powstało w roku 2009, przejmując zadania organizacji międzyoperatorskich UCTE, NORDEL i ETSO. Podstawowym obszarem działalności organizacji jest prowadzenie działań na rzecz niezawodnego funkcjonowania oraz rozwoju połączonych systemów elektroenergetycznych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach wspólnego rynku energii UE. ENTSO-E odgrywa istotną rolę we wdrażaniu trzeciego oraz czwartego pakietu energetycznego UE, przyjmując odpowiedzialność za opracowanie wielu dokumentów – w szczególności kodeksów sieci, zawierających przepisy niezbędne do rozwoju jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.

   Przedstawiciele PSE są zaangażowani w działalność organizacji na wszystkich szczeblach jej struktury, tj. od Walnego Zgromadzenia, poprzez Zarząd i Komitety, na grupach, zespołach zadaniowych i zespołach roboczych kończąc.

   GRI 103-2 Struktura robocza ENTSO-E składa się z komitetów. Reprezentacja PSE znajduje się w każdym z poniższych:
   • Komitet rynku (Market Committee)
   • Komitet rozwoju systemu (System Development Committe)
   • Komitet pracy systemu (System Operations Committee)
   • Komitet badań, rozwoju i innowacji (Research, Development & Innovation Committee)
   • Komitet ds. Cyfryzacji (Digital Committee)
   • Grupa ds. Prawa i Regulacji działająca na zasadach komitetu (Legal and Regulatory Group).

   Aktywna obecność przedstawicieli PSE w strukturach ENTSO-E wzmacnia pozycję polskiego operatora systemu przesyłowego na arenie międzynarodowej.

  • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE) – jeden z 58 komitetów krajowych działających w imieniu International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), największego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. PKWSE działa w imieniu CIGRE, promując działalność stowarzyszenia w Polsce. Obecnie liczy 6 członków wspierających i ponad 112 członków zwyczajnych.

  • Współpraca w ramach CCR – Polska jest włączona do trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCR): CORE, Baltic i Hansa, utworzonych na mocy decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki UE (ACER) w listopadzie 2016 r. na wniosek wszystkich OSP . W powołanych strukturach roboczych ww. regionów przedstawiciele poszczególnych OSP, w tym PSE, prowadzą prace ukierunkowane na wdrożenie mechanizmów rynkowych, których konstrukcja będzie zapewniać zdolność do efektywnej, swobodnej i bezpiecznej transgranicznej wymiany handlowej energii elektrycznej. Działania obejmują wszystkie segmenty rynku – od rynków długoterminowych, poprzez Rynek dnia następnego (w postaci mechanizmu łączenia rynków), po Rynek dnia bieżącego – i dotyczą m.in. wdrożenia skoordynowanego procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym podziału kosztów środków zaradczych stosowanych w procesie oraz wdrożenia mechanizmu Market Coupling na połączeniach KSE.

  • CEE Forum (ang. Central Eastern European Forum for Electricity Market Integration) – forum, którego celem jest zapewnienie wsparcia politycznego w procesie integracji rynków energii elektrycznej.

  • Central Europe Energy Partners (CEEP)– międzynarodowe stowarzyszenie non-profit reprezentujące sektor energii z Europy Centralnej, którego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energetycznej UE. Przewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP jest reprezentant PSE.
Poznaj krajowe organizacje branżowe i stowarzyszenia oraz inicjatywy CSR, do których należą PSE:

  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektroenergetyką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności SEP obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę oraz inne dziedziny pokrewne.

  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) – organizacja, której głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Towarzystwo dąży do inicjowania, propagowania oraz wykorzystywania postępu technicznego i organizacyjnego w przesyle oraz dystrybucji energii elektrycznej, a także wspierania rozwoju rynku energii elektrycznej.

  • Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – inicjatywa zawarta pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a przedstawicielami ponad 100 podmiotów, w tym PSE, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Cele te są treścią przyjętego w 2015 roku przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Agenda wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma się przyczynić do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji oraz ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu (cel nr 13).

  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w kraju organizacja pozarządowa zajmująca się CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Jej misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, a także integracja ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych i posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie.

  • Odpowiedzialna Energia – inicjatywa skupiająca firmy odpowiedzialne społecznie z branży energetycznej. Jej główną ideą jest podnoszenie świadomości wagi zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja dobrych praktyk wśród przedstawicieli branży energetycznej, studentów oraz przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Od 2010 roku PSE, jako sygnatariusz deklaracji, realizuje przedsięwzięcia w zakresie m.in. przejrzystości działania i efektywnego zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, promocji rozwiązań energooszczędnych, współpracy z samorządami oraz angażowania interesariuszy.

  • Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Sport i Energia” – organizacja założona przez pracowników PSE, nieprzerwanie od 1998 roku realizująca swoje cele statutowe poprzez zapewnianie zarówno zrzeszonym, jak i niezrzeszonym pracownikom PSE: dostępu do obiektów sportowych, możliwości uczestnictwa w zorganizowanych rozgrywkach sportowych, reprezentowania PSE w zawodach sportowych branży energetycznej oraz poprzez wspieranie integracji pracowników spółki.