Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne
w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Efektywność energetyczna

W PSE systematycznie prowadzimy działania mające na celu zwiększenie efektywności w zakresie użytkowania energii. Obejmują one podnoszenie efektywności energetycznej w działalności operacyjnej oraz w obszarze utrzymania nieruchomości, a także realizację kampanii na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników.
W 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, w siedzibie naszej spółki w Konstancinie-Jeziornie oraz terenowych lokalizacjach PSE kontynuowane były działania na potrzeby audytu energetycznego.
We wrześniu 2018 r. zewnętrzna firma przeprowadziła audyt efektywności energetycznej, którego celem było wskazanie działań modernizacyjnych oraz nakreślenie pozostałych działań służących podnoszeniu efektywności energetycznej. Część zaleceń audytu realizowana jest na bieżąco, a inne są na etapie planowania.
W 2019 r. w siedzibie PSE uruchomiono system chłodzenia powietrzem zewnętrznym dla agregatów wody lodowej.
W PSE sukcesywnie realizowane są działania takie jak:
  • wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,
  • montaż czujników ruchu w toaletach,
  • modernizacja sposobu sterowania instalacjami i oświetleniem itp.
Wszystkie te działania sukcesywnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej całej organizacji PSE.
Wynikiem audytu była również ocena planowanego przez PSE przedsięwzięcia związanego z wymianą 7 szt. autotransformatorów 220/110 kV o mocy 160 MVA na nowe jednostki transformatorowe, służącego poprawie efektywności energetycznej w zakresie osiągniętych efektów energetycznych, ekologicznych oraz ekonomicznych.
Według raportu z przeprowadzonego audytu, suma strat wynikająca z wymiany 7 szt. autotransformatorów 220/110 kV powinna zostać zmniejszona rocznie o 3 336 770,615 kWh energii finalnej, tj. 8 341 926,537 kWh energii pierwotnej, zaś wielkość redukcji emisji CO2 wyniesie 2 702,784 ton/rok. W ujęciu procentowym zmniejszenie strat i redukcja emisji CO2 wyniesie 46,1 proc. Dostawy autotransformatorów planowane są w latach 2020-2024.
GRI 302-1 Całkowite zużycie energii w organizacji 2019 2018
MWh GJ MWh GJ
Całkowite zużycie paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych w Konstancinie-Jeziornie i terenowych lokalizacjach PSE:   34 059   35 446
- Benzyna   14 716   15 536
- Olej napędowy   11 937   11 730
- Gaz ziemny   7 406   8 180
Całkowite zużycie ciepła   13 115   13 713
Całkowite zużycie energii elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie i terenowych lokalizacjach PSE 10 889 39 201 13 169 47 408
Całkowite zużycie energii (całkowite zużycie paliw + całkowite zużycie ciepła + całkowite zużycie energii elektrycznej Konstancinie-Jeziornie i terenowych lokalizacjach PSE)   86 375   96 567
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 476 221 5 314 396 1 611 270 5 800 572
Stacje elektroenergetyczne 44 381 159 772 43 210 155 556
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej 1 842 6 631 2 413 8 687