O raporcie
PSE wyznaczają standardy raportowania własnego wpływu na otoczenie na krajowym rynku i w branży.

Raport za rok 2019, edycja 2020 prezentuje wpływ działalności PSE na gospodarkę i rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

O Procesie raportowania

Niezmiennie doskonalimy proces raportowania
Jesteśmy dumni, że możemy po raz kolejny zaprezentować Państwu raport wpływu PSE na rozwój krajowej gospodarki i społeczeństwa. Publikacja prezentuje w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, wzbogacone o kalkulacje oddziaływania spółki na gospodarkę i finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko naturalne. To już szósty raport społeczny naszej organizacji, w tym czwarty zintegrowany i publikowany w wersji interaktywnej.
Głównymi celami publikacji są: ukazanie wyzwań, przed którymi stoi PSE i cały sektor elektroenergetyczny oraz działań, jakie spółka podejmuje w odpowiedzi na te wyzwania, w szczególności w zakresie realizacji nowych i kontynuacji prowadzonych inicjatyw strategicznych. Zależało nam również na pokazaniu skali wpływu PSE na otoczenie społeczno-gospodarcze, spełnieniu oczekiwań interesariuszy w zakresie przedstawienia oczekiwanych zagadnień finansowych oraz niefinansowych, a także wzmocnieniu transparentności naszej spółki.

GRI 102-54
Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania nasz raport przygotowaliśmy zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz standardami Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), opcja zgodności Core. W sprawozdawczości finansowej zastosowaliśmy wymagania określone w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.).
Rozdział pn.: Wpływ PSE na rynek i gospodarkę przygotowaliśmy zgodnie z metodyką opracowaną przez zewnętrznego eksperta na bazie modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego także modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output. Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności pomiędzy gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w 2010 r., opublikowanych przez GUS w 2018 roku. Do pokazania, jak bardzo nasza działalność oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla jej wzrostu: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.
 

Wpływ PSE na gospodarkę Polski w 2019 roku

2,75 mld zł
wartość dodana

2 436
miejsc pracy

ponad 203 mln zł
wartość wynagrodzeń

ponad 2 mld zł
wartość dodana

7 807
miejsca pracy

ponad 346 mln zł
wartość wynagrodzeń

619 mln zł
wartość dodana

3 184
miejsc pracy

ponad 117 mln zł
wartość wynagrodzeń

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych
GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-52
W raporcie prezentujemy zagadnienia ważne dla naszego otoczenia. Obejmują one dane z zakresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz wybrane aspekty za rok 2020, pozwalające ukazać aktualny i pełny obraz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany w rozmiarze, strukturze, czy formie własności spółki. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu.
W przypadku wskaźników raportujemy za lata 2017-2019, a nawet w perspektywie czteroletniej celem ukazania trendów, jakie nastąpiły w wyniku szeregu przeprowadzonych w organizacji zmian, wdrażanych procesów i doskonalonych z roku na rok standardów.
Podjęliśmy zobowiązanie i nasze kolejne raporty publikujemy co roku jako raporty zintegrowane, wzbogacone o wskaźniki wpływu.
Rys. 2. Proces raportowania w PSE

Wybór zagadnień do raportu

GRI 102-46
Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

1. Identyfikacja
Określenie zagadnień istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz obszarów wpływu spółki na otoczenie poprzedzone było:
 • analizą odpowiedzialności naszej spółki wobec gospodarki i rynku, społeczeństwa i pracowników oraz środowiska naturalnego,
 • przeglądem wyzwań globalnych dla sektora elektroenergetycznego,
 • analizą trendów w raportowaniu zagranicznych i krajowych spółek energetycznych,
 • przyjętymi standardami PSE w zakresie raportowania zintegrowanego,
 • przeglądem dotychczasowych raportowanych zagadnień,
 • analizą kluczowych wskaźników wpływu, wskaźników GRI i własnych PSE,
 • przeglądem dokumentów definiujących wyzwania dla biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju – Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • analizą wewnętrznych dokumentów.

GRI 102-42
Przeprowadzona analiza wewnętrznych dokumentów strategicznych oraz wewnętrzne konsultacje z przedstawicielami jednostek organizacyjnych PSE pozwoliły na wskazanie grup naszych interesariuszy.
2. Priorytetyzacja

GRI 102-43
Opracowanie raportu jest jednym z elementów dialogu społecznego, który PSE okresowo prowadzą ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA1000SES. Czwarta sesja dialogowa odbyła się 22 maja 2019 r. w siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, spośród których 75 proc. interesariuszy uczestniczyło już w naszych sesjach dwu- lub trzykrotnie. W trakcie spotkania nasi partnerzy ocenili sposób funkcjonowania PSE i ich wpływ na otoczenie, jak również wskazali kluczowe zagadnienia, które wpłynęły na strukturę niniejszej edycji raportu wpływu. W procesie tworzenia raportu uwzględniliśmy także wyniki badania ankietowego internetowego przeprowadzonego w drugiej połowie 2019 roku.
Nasi interesariusze to przede wszystkim:
Rys. 3. Interesariusze PSE

3. Walidacja
Przeprowadziliśmy również badanie ankietowe wśród kadry zarządzającej PSE w celu wskazania kluczowych w jej ocenie zagadnień do omówienia w kolejnym raporcie wpływu naszej spółki.
W ramach wewnętrznych spotkań i konsultacji z JO PSE potwierdziliśmy matrycę istotności zawierającą kluczowe tematy do zaraportowania oraz koncepcję struktury raportu.
Rys. 4. Podejście do struktury raportu

Matryca istotności

GRI 102-47
W oparciu o wyniki sesji dialogowej z interesariuszami oraz internetowe badania ankietowe, jak również wewnętrzne badania i analizę jakościową, wskazano 16 kluczowych zagadnień z 4 obszarów odpowiedzialności:
 • wobec rynku,
 • w miejscu pracy,
 • wobec społeczeństwa,
 • wobec środowiska naturalnego.
Istotne kwestie, które według naszej spółki oraz jej interesariuszy powinny zostać ujęte w raporcie, prezentujemy na matrycy.

5

4

ISTOTNOŚĆ DLA ORGANIZACJI

3

Kwestie istotne dla organizacji
Kwestie istotne dla organizacji i otoczenia
Kwestie istotne dla otoczenia
01
01

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających

02
02

Plan rozwoju systemu przemysłowego

03
03

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji – wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)

04
04

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

05
05

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

06
06

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

07
07

Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie krajowego systemu elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)

08
08

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

09
09

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)

10
10

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej

11
11

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

12
12

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań

13
13

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji

14
14

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

15
15

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne/p>

16
16

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE – w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji.

2

ISTOTNOŚĆ DLA OTOCZENIA

3,5

5

01

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) - wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających

02

Plan rozwoju systemu przemysłowego

03

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji – wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)

04

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

05

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

06

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

07

Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie krajowego systemu elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)

08

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

09

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)

10

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej

11

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

12

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań

13

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji

14

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

15

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

16

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE – w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji.

Kolory odzwierciedlają obszary:

Rynkowy

Miejsca pracy

Społeczny

Środowiskowy

Rys. 5. Matryca istotności
Ocena otoczenia – interesariuszy zewnętrznych (wyniki sesji dialogowej i badania ankietowego),
Ocena wnętrza organizacji (wyniki badania ankietowego i wewnętrzne konsultacje).
Tab. 1. Tematy istotne dla PSE i otoczenia
Odpowiedzialność wobec rynku
1 Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających
2 Plan rozwoju systemu przesyłowego
3 Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji – wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)
4 Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE
5 Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii
6 Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej
7 Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie krajowego systemu elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)
8 Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych
9 Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)
10 Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej
11 Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE
Odpowiedzialność w miejscu pracy
12 Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
13 Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji
14 Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)
15 Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
16 Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE – w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji.
Tab. 2. Tematy istotne dla PSE wraz z granicami ich oddziaływania uwzględnione w raporcie
Tematy zdefiniowane jako istotne Tematy w ramach standardów GRI Oddziaływanie tematu wewnątrz organizacji Oddziaływanie tematu na zewnątrz organizacji
Odpowiedzialność wobec rynku
Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających* Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Plan rozwoju systemu przesyłowego Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla regulatora, klientów, wykonawców i podwykonawców
Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji – wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców) Praktyki dotyczące zamówień PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców i podwykonawców
Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE* Profil organizacji

Wyniki ekonomiczne
PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej - PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej
Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE) Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej, a także OZE, organizacji środowiskowych i społecznych
Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych* Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców, podwykonawców i dostawców
Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej) - PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej
Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej* - PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE - PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej
Odpowiedzialność w miejscu pracy
Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań Zatrudnienie

Zgodność z regulacjami
PSE S.A. W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników i regulatora
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz) Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE – w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Ocena środowiskowa dostawców
PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
*Aspekt o szerokim zakresie oddziaływania
W raporcie w sposób szczegółowy opisaliśmy wskazane powyżej kluczowe tematy, prezentując zarówno podejście do zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki.
Zdecydowaliśmy się również na przedstawienie pozostałych istotnych z perspektywy raportowania tematów w zakresie najlepiej oddającym ich charakter i wagę dla naszej spółki. Mowa o kwestiach takich jak:
 • Wyzwania klimatyczne i podejmowane działania PSE w tym obszarze;
 • Działania PSE w czasie pandemii COVID-19;
 • Gospodarka obiegu zamkniętego;
 • Podejście PSE do zarządzania ryzykiem.


Zasada ostrożności

GRI 102-11
Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyjętej przez Zarząd, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejście zarządcze przedstawiono zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w obowiązujących w PSE regulaminach i standardach w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie publikowane informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie Zarządu.
Wiarygodność raportu

GRI 102-56
Raport został poddany wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością oraz zgodnością z wytycznymi pracował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE. Zewnętrzna weryfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę, której wybór został zatwierdzony przez Zarząd.