Poznaj PSE
Energia elektryczna dociera do domów, firm oraz instytucji za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej zasilanej z sieci przesyłowej, którą zarządzamy. Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski. Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów naszego kraju.

Zapewniamy również bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego jako części wspólnego systemu europejskiego.

Zasady zarządzania – ład korporacyjny i kultura organizacyjna

PSE są jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Spółka działa jako niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej już od 16 lat.
Władze spółki

GRI 102-5
Jedynym akcjonariuszem PSE jest Skarb Państwa, którego uprawnienia wykonuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Funkcję walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przypadku obydwu spółek zależnych GK PSE, tj. PSE Inwestycje i PSE Innowacje, pełni Zarząd PSE przy pomocy wyznaczonych pełnomocników.
GRI 102-18
GRI 102-22
W kwestii korporacyjnej nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Członków RN na okres 3-letniej kadencji powołuje walne zgromadzenie, którego funkcję wypełnia Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
RN działa na podstawie KSH oraz innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez nią Regulaminu RN.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu :
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 5. Tadeusz Skobel – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności

50%
2018
50%
0
<30 lat
0
2
30-50 lat
1
0
>50 lat
2
40
Ogółem % w podziale na płeć
60
Obcokrajowcy
0
 
0
Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji raportu :
 1. Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 2. Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 4. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu
 5. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu
Zarząd PSE prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu na okres trwającej 3 lata kadencji powołuje WZ lub RN.
Zarząd działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez Zarząd, a zatwierdzonego przez RN Regulaminu Zarządu.

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności

50%
2018
50%
0
<30 lat
0
0
30-50 lat
3
0
>50 lat
2
0
Ogółem % w podziale na płeć
100
Obcokrajowcy
0
 
0

Struktura organizacyjna PSE


Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej PSE
Zarząd, wskazując zakres uprawnień i odpowiedzialności, powołał Komitety do prowadzenia regularnego nadzoru i koordynacji działań w obszarach o szczególnym znaczeniu dla spółki. Komitety jako organy opiniująco-doradczo-decyzyjne wspomagają Zarząd w wytyczonych obszarach.
W skład Komitetów wchodzą właściwi obszarowo Prezes i Wiceprezesi Zarządu PSE kierujący jednostkami oraz eksperci w danej dziedzinie:
 • Komitet Inwestycyjny – obszar zarządzania procesem inwestycyjnym w GK PSE i podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektów z Portfela projektów PSE przypisanych do programów realizowanych w ramach Komitetu. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • Komitet Standaryzacyjny – obszar zatwierdzania obowiązujących w GK PSE standardów technicznych i technologicznych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za określanie ww. standardów;
 • Komitet Bezpieczeństwa – obszar utrzymania i podwyższania w GK PSE bezpieczeństwa: fizycznego, teleinformatycznego oraz cybernetycznego. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • Komitet Data Governance – obszar zarządzania danymi. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • GRI 103-2 Komitet Innowacji – obszar adekwatności oraz ciągłości realizacji projektów badawczych i rozwojowych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za badania i rozwój;
 • Komitet REMIT – obszar koordynowania implementacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. ws. integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za komunikację;
 • Komitet Wdrażania Kodeksów Sieci – obszar regularnego nadzoru i koordynacji działań PSE, dotyczących implementacji praw i obowiązków wynikających z Kodeksów Sieci i Wytycznych – rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15). Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obszar współpracy międzynarodowej;
 • GRI 103-2 Komitet Działalności Społecznej – obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w GK PSE. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu;
 • GRI 103-2 Komitet Cyberbezpieczeństwa – obszar koordynacji w GK PSE bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • GRI 103-2 Komitet Departamentu Zarządzania Systemem – obszary:
  • koordynowania i nadzoru nad pracą Departamentu Zarządzania Systemem, w szczególności skutecznej integracji różnych rodzajów działalności realizowanej przez departament, tj. technicznej, rynkowej oraz z zakresu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji,
  • kreowania polityki i skutecznej integracji działalności projektowej z operacyjną,
  • podejmowania kluczowych decyzji wynikających z procesu transformacji sektora elektroenergetycznego, wymagających kolegialnych decyzji w ramach DO.
   Przewodniczącym Komitetu jest Dyrektor Zarządzający Departamentu Zarządzania Systemem.
GRI 102-18
W spółce pełnione są funkcje specjalne, służące realizacji szczególnych zadań. Istnienie większości z nich wynika bezpośrednio z wymagań odpowiednich norm.
Tabela - Funkcje specjalne
Funkcja specjalna Obszar
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (normy 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018)
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu Badania lub wzorcowania zgodne z systemem jakości (ISO 17025)
Kierownik ds. Jakości Badania lub wzorcowania zgodne z systemem jakości (ISO 17025)
Kierownik Laboratorium Badania lub wzorcowania zgodne z systemem jakości (ISO 17025)
Koordynator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)
Koordynator Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (ISO 22301)
Pełnomocnik Zarządu ds. Antykorupcji Zarządzanie antykorupcyjne
Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej
Inspektor Ochrony Danych Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE Aktualizacja, wdrażanie i koordynacja realizacji Strategii PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju
Główny Energetyk Systemy zasilania podstawowego, awaryjnego i gwarantowanego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Administrator Systemu Informatycznego Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Zastępca Administratora Systemu Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Kierownik Kancelarii Tajnej Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance Minimalizowanie ryzyk zachowań, które nie mieszczą się w obowiązujących regulacjach prawnych
Pełnomocnik ds. funduszy pomocowych Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy pomocowych

Zarządzanie obszarem etyki i przeciwdziałanie korupcji

GRI 102-17 GRI 103-1
System Compliance
W naszej organizacji funkcjonuje system compliance, którego celem jest zapewnienie zgodności działania spółki z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz standardami etycznymi. Jedną z głównych funkcji compliance jest pomoc w ochronie firmy, jej pracowników i organów zarządczych przed niebezpieczeństwami w zakresie reputacji, konfliktu interesów oraz ochrony uczestników rynku.

Przyjęliśmy politykę „zero tolerancji” dla wszelkiego rodzaju nadużyć i niestosownych zachowań, przez które rozumiane są zarówno sytuacje takie jak przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców usług, kradzież i niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i inne niedopuszczalne zachowania, takie jak mobbing oraz molestowanie. Do bezwarunkowego przestrzegania zasady „zero tolerancji” dla takich zachowań zobligowany jest każdy pracownik PSE.

Pracownicy mają możliwość zgłaszania wszelkich nadużyć anonimowo, na wskazany na stronie głównej w serwisie intranetowym adres mailowy oraz telefon kontaktowy do Pełnomocnika ds. Compliance.
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
Opis Liczba przypadków Proc. przypadków
Dyskryminacja i nierówne traktowanie 1 0,039
* Przypadek został zbadany z zachowaniem należytej staranności i na tej podstawie wdrożono odpowiedni Plan działań.
Nasze działania antykorupcyjne
System przeciwdziałania korupcji w PSE opieramy na szczegółowo opracowanych wewnętrznych regulacjach takich jak Polityka Compliance – regulująca kwestie antykorupcyjnie w PSE, konflikt interesów oraz politykę prezentowaną, a także w Instrukcji przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom – regulującej system reagowania na incydenty o charakterze korupcyjnym w spółce.

GRI 103-2
W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w PSE:
 • wdrożona została Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, która przedstawia w jasny i przejrzysty sposób zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia korupcją, nadużyciem lub możliwością zaistnienia konfliktu interesów. Dokument stanowi element bezpieczeństwa biznesowego spółki i ma zapewnić pracownikom komfort działania w sytuacjach podwyższonego ryzyka,
 • Zarząd na bieżąco weryfikuje skuteczność funkcjonowania systemu antykorupcyjnego w spółce,
 • Zarząd wydzielił w ramach struktury organizacyjnej stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji i umiejscowił go w Departamencie Bezpieczeństwa,
 • uregulowano kwestie związane z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów.
W ramach przeciwdziałania korupcji nasza spółka przeprowadza cykliczne szkolenia dla pracowników PSE poświęcone tematyce korupcji. W roku 2019 w naszej organizacji przeprowadzono 5 profilaktycznych szkoleń antykorupcyjnych. Cztery spośród nich dedykowane były pracownikom przeprowadzających aukcje mocy, a jedno – kierownikom i pracownikom realizującym strategiczny projekt inwestycyjny Program 9 – Połączenie HVDC pomiędzy Polską a Litwą Harmony Link.
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji i zapobiegania nadużyciom są również stałym elementem szkolenia dla nowych pracowników PSE Kompas na Start. Takie szkolenie przeszło 100 proc. zatrudnionych w roku 2019 nowych pracowników. Uczestnicy zapoznali się ze sposobami radzenia sobie z problematyką korupcji, a przede wszystkim – ze sposobami informowania o zetknięciu się z tym zjawiskiem podczas realizacji zadań służbowych.
Dodatkowo spółka:
 • analizuje poszczególne obszary działalności w celu zdiagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom korupcyjnym,
 • zamieszcza na stronach intranetowych informacje edukacyjne oraz prawne dla pracowników PSE,
 • monitoruje zagrożenia korupcyjne oraz zmiany regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej.
Osoby z zewnątrz swoje zastrzeżenia dotyczące potencjanych nadużyć mogą zgłaszać mailowo bądź telefonicznie do Pełnomocnika ds. Antykorupcji, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej PSE w podrozdziale Przeciwdziałamy korupcji i nadużyciom. W przypadku projektów rozwoju sieci dofinansowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, nieprawidłowości lub nadużycia mogą być zgłaszane również bezpośrednio do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Informacje o nadużyciach można przesyłać drogą mailową: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub korzystając z formularza opublikowanego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka w 2019 roku
1 Łączna liczba jednostek biznesowych organizacji 22
2 Łączna liczba jednostek biznesowych analizowanych pod kątem ryzyka związanego z korupcją 22
3 Odsetek jednostek biznesowych analizowanych pod kątem ryzyka związanego z korupcją 100%
GRI 205-2
Szkolenia w zakresie Polityki Compliance i procedur antykorupcyjnych organizacji
Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
Łączna liczba pracowników w organizacji (zgodnie ze wskaźnikiem GRI 102-8) 2 538
Procent pracowników, którzy zapoznali się z Polityką Compliance i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent Członków Zarządu, którzy zapoznali się z Polityką Compliance i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 100%
Procent Członków Zarządu, którzy przeszli szkolenia i treningi antykorupcyjne 100%
Procent partnerów biznesowych, którym była komunikowana procedura antykorupcyjna 100%
Wszyscy członkowie Zarządu PSE zaakceptowali wprowadzenie rozwiązania odnoszącego się do przeciwdziałania korupcji w naszej spółce i są na bieżąco informowani o realizacji zadań przez Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa.
Polityka Compliance w zakresie antykorupcji i procedury antykorupcyjne obowiązujące w organizacji zostały zakomunikowane wszystkim osobom świadczącym pracę na rzecz organizacji.
Nasi partnerzy biznesowi w ramach każdej zawieranej umowy (nowej lub aneksu) poprzez stosowne klauzule umowne są informowani o funkcjonującym w PSE standardzie „Zero tolerancji dla korupcji i nadużyć”. Oznacza to, że każdorazowo zobowiązują się do zapobiegania przestępstwom noszącym znamiona korupcji i potwierdzają, że podczas trwania umowy ich działania nie są i nie będą obarczone tego rodzaju nadużyciami. Zasady funkcjonującego w PSE systemu antykorupcyjnego są komunikowane w formie pisemnej wszystkim dostawcom oraz partnerom biznesowym spółki. Ponadto, w roku 2019 Zarząd PSE wprowadził system wielostopniowej analizy kontraktów. Umowy są sprawdzane m.in. pod kątem potencjalnych nieprawidłowości na poziomie projektowania, a następnie ponownie, tuż przez zatwierdzeniem. Dodatkowo, nasi kontrahenci biznesowi poddawani są rygorystycznym ocenom. W ten sposób w spółce stworzony został spójny system minimalizujący możliwość wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym.
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji w 2019 roku
Zobacz dane
Zwolnienie lub ukaranie dyscyplinarne pracowników 0
Całkowita liczba i charakter potwierdzonych przypadków korupcji 0
Nieodnowienie umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 0
Sprawy sądowe dotyczące praktyk korupcyjnych wszczęte przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0
Łącznie 0

W 2019 roku nie stwierdzono przypadków korupcji.
GRI 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych
Liczba toczących się (niezakończonych) postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, w których organizacja występuje jako uczestnik postępowania 0
Główne wyniki zakończonych działań prawnych, w tym wszelkie decyzje lub wyroki 0