Strategia biznesowa
Sektor elektroenergetyczny czeka głęboka transformacja. Wpływa na to rosnąca rola odbiorców, a także nowe technologie wytwarzania energii oraz wzrost ich udział w pokrywaniu zapotrzebowania krajowego. Zachodzą zmiany na rynku i w regulacjach.

Działania w dziedzinie neutralności klimatycznej powodują, że rośnie zapotrzebowanie na zieloną energię. Pojawiają się wyzwania w postaci konieczności zapewnienia bilansowania systemu przy znacznym udziale generacji rozproszonej.

Wszystkie te zagadnienia stanowią fundament strategii PSE na lata
2020-2030.

Podsumowanie realizacji strategii na lata 2017-2019

Nasza strategia na lata 2017-2019 zawierała 62 inicjatywy podzielone na 24 cele szczegółowe. Realizacja każdej z inicjatyw była monitorowana kwartalnie. Aż 51 inicjatyw zostało zakończonych w obecnym kształcie, zgodnie z horyzontem obowiązywania strategii, oraz przeznaczonych do realizowania i dalszego rozwijania w ramach działalności operacyjnej PSE. Pozostałych 11 inicjatyw, z uwagi na ich priorytet oraz wagę, będzie realizowanych w ramach nowej strategii PSE na lata 2020-2030.

Cele strategiczne pse

 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar zewnętrzny
 • Wymiar ekonomia
  Wymiar zewnętrzny
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar przyszłość
 • Wymiar ekonomia
  Wymiar przyszłość
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar wewnętrzny
 • Wymiar ekonomia
  Wymiar wewnętrzny
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar przyszłość

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

Ze względu na istotny wpływ na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w strategii biznesowej PSE. Jedną z inicjatyw strategicznych określonych w Strategii PSE są działania obejmujące w szczególności zarządzanie ryzykiem utraty możliwości zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.

GRI 103-1 GRI 103-2

Inicjatywy, wydarzenia i działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej

PSE biorą aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez administrację publiczną, środowisko akademickie oraz instytucje międzynarodowe. Nasza spółka podjęła wiele inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości osób zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju:
 • W styczniu 2019 r. z inicjatywy PSE Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r. nr 116, poz. 1090 z późn. zm.). W nowym rozporządzeniu „dyspozycje mocy oraz stacje elektroenergetyczne o strategicznym znaczeniu dla krajowego systemu elektroenergetycznego” zostały uznane za obiekty kategorii I, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • We wrześniu 2019 r. PSE we współpracy z Tauron Polska Energia zorganizowały pierwszą w kraju konferencję dla ekspertów oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej. Konferencja Bezpieczeństwo Obiektów Elektroenergetycznych zgromadziła ponad 80 przedstawicieli spółek sektora elektroenergetycznego, Ministerstwa Energii, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej oraz komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentantów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich.
 • We wrześniu 2019 r. byliśmy współorganizatorem III Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. W obrębie tematyki kongresu znajdowały się zagadnienia: ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa oraz budynków niechronionych, edukacji antyterrorystycznej oraz kwestii walki społecznej z terroryzmem. Przedstawiciele PSE wzięli udział w warsztatach oraz dyskusjach prowadzonych w ramach paneli eksperckich.
 • W listopadzie 2019 r. PSE gościły uczestników VII zjazdu studiów podyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Policji na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym. Podczas wykładów omówiono problematykę przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym obiektów strategicznych dla funkcjonowania państwa. Część praktyczna obejmowała pokazy funkcjonowania Krajowej Dyspozycji Mocy (PSE), Krajowej Dyspozycji Gazu (Gaz-System) oraz Bazy Paliw Płynnych w Emilianowie (PERN).
 • W grudniu 2019 r. byliśmy współorganizatorem VIII zjazdu studiów podyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Policji na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym. W ramach wykładów omówiono problematykę roli i zadań właścicieli infrastruktury krytycznej oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany poglądów i doświadczeń oraz omówienia istotnych zagadnień bezpieczeństwa obiektów kluczowych dla funkcjonowania kraju.
GRI 103-1 GRI 103-2

Opracowanie metodyki stosowania środków zaradczych Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) art. 35 oraz metodyki podziału kosztów tych środków CACM art. 74

Zgodnie z Rozporządzeniem CACM (Rozporządzenie KE 2015/1222 z 24 lipca 2015 r.) oraz harmonogramem uzgodnionym z KE, operatorzy systemów przesyłowych w regionie Core mieli przedstawić do zatwierdzenia krajowym organom regulacyjnym na początku 2019 r. metodyki stosowania środków zaradczych (art. 35 Rozporządzenia CACM) oraz metodyki podziału kosztów tych środków (art. 74). PSE brały udział w opracowaniu obu wymienionych metodyk.
Przedstawione metodyki miały – z uwagi na obiektywną złożoność problemu oraz brak szczegółowych analiz – charakter ogólny i nie przesądzały większości kluczowych aspektów opisywanych procesów.
GRI 103-1 GRI 103-2

Opracowanie Concept Note zawierającej kluczowe założenia dla metodyki SO GL art 76 w CCR Core.

W kwietniu 2019 r. przez operatorów systemów przesyłowych w regionie Core został opracowany i przekazany do krajowych organów regulacyjnych dokument Draft for common concept note for regional operational security coordination for the Core CCR in accordance with Article 76 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017, tzw. Concept Note. Dokument ten określa główne założenia opracowywanej metodyki Regionalnej Skoordynowanej Analizy Bezpieczeństwa w regionie Core (Core ROSC). Potrzeba przygotowania ww. metodyki wynika z art. 76(1) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), zgodnie z którym w ciągu 3 miesięcy po zatwierdzeniu metody koordynacji analizy bezpieczeństwa pracy (CSA), o której mowa w art. 75(1), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych opracują wspólnie propozycję przepisów w zakresie regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy.
GRI 103-1 GRI 103-2

Wdrożenie mechanizmu jednolitego łączenia Rynków dnia bieżącego na granicach polskich

Polski obszar rynkowy został, 19 listopada 2019 r., włączony do mechanizmu jednolitego łączenia Rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC) realizowanego z wykorzystaniem platformy XBID. Początkowo mechanizmem SIDC zostały objęte cztery granice Polski (CZ-PL, DE-PL, LT-PL, PL-SE).
Rys. Wolumen wymiany handlowej realizowanej w polskim obszarze rynkowym w ramach mechanizmu SIDC
GRI 103-1 GRI 103-3

Współpraca z administracją rządową w procesie implementacji przepisów pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków

4 lipca 2019 r. weszły w życie akty prawne UE z pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, które mają bezpośredni wpływ na działalność OSP, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 ws. rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2019/943) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa 2019/944).

GRI 103-1

Rynek mocy

Jednym z podstawowych obowiązków naszej spółki jako operatora systemu przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wdrożenie mechanizmu mocowego pozwoli na zagwarantowanie wystarczalności generacji w okresach zagrożenia, jak również umożliwi dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
Rynek mocy powinien wygenerować niezbędne zachęty inwestycyjne wspierające budowę nowych mocy wytwórczych, odtwarzanie mocy wycofywanych oraz modernizację jednostek istniejących. Powinien także umożliwić wdrożenie skutecznego i opartego na zasadach konkurencji mechanizmu koordynacji budowy i wycofań mocy wytwórczych oraz rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, przy równoczesnym zapewnieniu minimalizacji kosztów dla odbiorców końcowych.
Tab. 1. Liczba i moc osiągalna netto jednostek wpisanych do rejestru w wyniku certyfikacji ogólnej 2019.
- Liczba jednostek wpisanych do rejestru Łączna moc osiągalna netto jednostek wpisanych do rejestru (MW)
Jednostki fizyczne wytwórcze istniejące 900 37 267,446
Jednostki fizyczne wytwórcze planowane 85 14 587,115
Jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania 36 413,190
Jednostki redukcji zapotrzebowania planowane 71 2 120,000
Łącznie 1092 54 387,751

Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę jednostek fizycznych wytwórczych wpisanych do rejestru w toku certyfikacji ogólnej 2019, w podziale na wykorzystywane podstawowe źródło energii.
Moce osiągalne netto jednostek fizycznych wytwórczych istniejących oraz planowanych wpisanych do rejestru
W terminie 14 dni od zakończenia certyfikacji ogólnej PSE przekazały do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa URE szczegółowy raport podsumowujący certyfikację ogólną. Ponadto, w terminie 28 dni od zakończenia certyfikacji ogólnej nasza spółka przygotowała propozycję parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 i również przekazała ją do Prezesa URE oraz ministra właściwego ds. energii.
Ostateczne wartości parametrów zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Energii z 2 sierpnia 2019 r. ws. parametrów aukcji głównych dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021.
Kolejnym procesem Rynku mocy była certyfikacja do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Udział w certyfikacji do aukcji nie jest obowiązkowy, lecz niezbędny w celu utworzenia jednostek Rynku mocy i dopuszczenia ich do udziału w aukcji lub w rynku wtórnym na dany okres dostaw. W wyniku pomyślnej weryfikacji wniosków PSE wydały certyfikaty uprawniające jednostki Rynku mocy do uczestnictwa w ww. procesach. Po przeprowadzeniu certyfikacji, PSE przekazały do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa URE szczegółowy raport podsumowujący tę certyfikację do aukcji.
Kolejnym procesem Rynku mocy przeprowadzonym w 2019 r. była aukcja główna na rok dostaw 2024. Aukcja na Rynku mocy prowadzona jest w formie aukcji holenderskiej, z jednolitą ceną zamknięcia dla wszystkich jednostek Rynku mocy, które wygrały aukcję. Składa się z określonej liczby rund, podczas których uczestnicy mogą złożyć oferty wyjścia. Niezłożenie oświadczenia będącego ofertą wyjścia jest traktowane jako akceptacja ceny wywoławczej kolejnej rundy. Jednostki Rynku mocy, które wygrały daną aukcję, zawierają umowy mocowe. Długość umowy mocowej zależy od typu jednostki Rynku mocy i zaoferowanego przez nią okresu trwania obowiązku mocowego. Istniejące jednostki Rynku mocy wytwórcze mogą oferować obowiązek mocowy wyłącznie na jeden okres dostaw. Modernizowane jednostki Rynku mocy wytwórcze oraz jednostki Rynku mocy redukcji zapotrzebowania, które zadeklarują przeprowadzenie inwestycji oraz poniesienie jednostkowych poziomów nakładów inwestycyjnych (określonych w rozporządzeniu) mogą oferować obowiązek mocowy na nie więcej niż 5 okresów dostaw. Z kolei nowe jednostki Rynku mocy wytwórcze deklarujące poniesienie jednostkowych poziomów nakładów inwestycyjnych z rozporządzenia – na nie więcej niż 15 okresów dostaw. Dodatkowo, istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy mocowej o dodatkowe 2 lata dla niskoemisyjnych jednostek Rynku mocy wytwórczych (tzw. green bonus).
Czwarta na polskim Rynku mocy aukcja główna odbyła się 6 grudnia 2019 r. i obejmowała rok dostaw 2024. W jej wyniku zawarte zostały łącznie 103 umowy mocowe na 1, 2, 5, 7, 15 oraz 17 okresów dostaw.
Tab. 2. Podsumowanie aukcji głównej przeprowadzonej w roku 2019.
Rok dostaw Cena zamknięcia aukcji (zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (MW) Runda zakończenia aukcji
2024 259,87 103 8 671,154 5.
Tab. 3. Liczba umów mocowych zawartych w aukcji głównej przeprowadzonej w roku 2019.
Długość trwania obowiązku mocowego w latach Liczba umów zawartych w aukcji głównej na rok dostaw 2024
1 71
2 1
5 15
7 12
15 1
17 3
Łącznie zawartych umów mocowych 103
Dochowując terminu wynikającego z ustawy, PSE po aukcji mocy zamieściły w rejestrze oraz podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki tej aukcji. Następnie nasza spółka przekazała szczegółowy raport podsumowujący przebieg aukcji do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa URE. Ostateczne wyniki aukcji głównej zostały ogłoszone przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej 30 grudnia 2019 roku.
W wyniku zawartych umów mocowych zakontraktowano obowiązki mocowe obejmujące lata 2024-2040.
Na poniższym wykresie przedstawiono obowiązki mocowe wynikające z umów mocowych zawartych w wyniku aukcji głównych przeprowadzonych w latach 2018-2019.
Ustawa przewiduje organizację aukcji głównych na kolejne okresy dostaw w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia piątego roku przed okresem dostaw. Najbliższa aukcja główna na okres dostaw przypadający na rok 2025 odbędzie się 14 grudnia 2020 roku.
Równocześnie w okresie od 25 listopada 2019 r. do 19 lutego 2020 r. PSE przeprowadziły pierwszą certyfikację do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021. Podobnie jak w certyfikacji do aukcji głównej, udział w niej nie był obowiązkowy, jednak niezbędny w celu utworzenia jednostek Rynku mocy i dopuszczenia ich do udziału w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 lub w rynku wtórnym na dany rok dostaw. W wyniku pomyślnej weryfikacji wniosków PSE wydały certyfikaty uprawniające jednostki Rynku mocy do uczestnictwa w ww. procesach. Po przeprowadzeniu certyfikacji PSE przekazały do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa URE szczegółowy raport podsumowujący tę certyfikację do aukcji dodatkowych.
W 2019 r. rozpoczęto prace w ramach kolejnego procesu Rynku mocy, tj. weryfikację dokumentów składanych w ramach procesu monitorowania realizacji umów mocowych. Proces ten był realizowany przez PSE po raz pierwszy. Zgodnie z ustawą, dostawca mocy, który w wyniku aukcji głównej zawarł umowę mocową dotyczącą nowej lub modernizowanej jednostki Rynku mocy zobowiązany jest nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej wykazać, że jednostka Rynku mocy, którą dysponuje, osiągnęła tzw. finansowy kamień milowy (dalej: FKM). Wykazanie osiągnięcia FKM następuje poprzez udowodnienie poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 proc. całkowitych nakładów na realizację inwestycji oraz zawarcia umów inwestycyjnych o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 20 proc. całkowitych nakładów finansowych (art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy). W celu spełnienia tych wymagań, dostawcy mocy, którzy w wyniku aukcji głównych na okresy dostaw 2021, 2022, 2023 zawarli umowy mocowe, dostarczyli poprzez rejestr oświadczenia potwierdzające spełnienie FKM.
W 2019 r. PSE zweryfikowały oświadczenia dot. FKM w odniesieniu do 60 jednostek Rynku mocy. Kolejnym krokiem w ramach procesu monitorowania realizacji umów mocowych będzie dostarczenie przez dostawców mocy pierwszych raportów przedstawiających aktualny stan zaawansowania inwestycji (od 1 lipca do 7 lipca 2020 r.).
Na początku 2020 r. PSE rozpoczęły kolejną certyfikację ogólną, która została przeprowadzona w okresie od 2 stycznia do 6 marca. Podczas trwania certyfikacji wnioskodawcy złożyli 1210 wniosków o wpis do rejestru. Pomyślnie zweryfikowanych i wpisanych do rejestru zostało 1188 jednostek, w tym 1019 jednostek fizycznych wytwórczych i 169 jednostek redukcji zapotrzebowania.
Tab. 4. Liczba i moc osiągalna netto jednostek wpisanych do rejestru w wyniku certyfikacji ogólnej 2020.
- Liczba jednostek wpisanych do rejestru Łączna moc osiągalna netto jednostek wpisanych do rejestru (MW)
Jednostki fizyczne wytwórcze istniejące 920 38 551,128
Jednostki fizyczne wytwórcze planowane 99 12 096,266
Jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania 60 527,565
Jednostki redukcji zapotrzebowania planowane 109 3 681,000
Łącznie 1188 54 855,959

Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę jednostek fizycznych wytwórczych wpisanych do rejestru w toku certyfikacji ogólnej 2020, w podziale na podstawowe źródło energii.
Moce osiągalne netto jednostek fizycznych wytwórczych istniejących oraz planowanych
W terminie 14 dni od zakończenia certyfikacji ogólnej PSE przekazały do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa URE szczegółowy raport podsumowujący certyfikację ogólną w 2020 roku.
Ponadto, w terminie 28 dni od zakończenia certyfikacji ogólnej PSE przygotowały propozycję parametrów aukcji głównych dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022. Propozycja parametrów została przekazana do Prezesa URE i ministra właściwego ds. energii.
W dniu 18 marca 2020 r. PSE przeprowadziły pierwsze aukcje dodatkowe. Cztery aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 odbyły się równocześnie. Zasady przeprowadzania aukcji dodatkowych są tożsame z zasadami dla aukcji głównych.
W wyniku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 zawarte zostały 54 umowy mocowe.
Tab. 5. Podsumowanie aukcji dodatkowych przeprowadzonych w roku 2020.
Kwartał roku 2021 Cena zamknięcia aukcji (zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (MW) Runda zakończenia aukcji
I 286,01 25 880,931 1.
II 286,01 7 303,260 1.
III 286,01 5 156,010 1.
IV 286,01 17 616,760 1.

Na poniższym wykresie przedstawiono obowiązki mocowe wynikające z umów mocowych zawartych w toku aukcji mocy przeprowadzonych w latach 2018-2020.
Po aukcjach dodatkowych PSE, dochowując terminu wynikającego z ustawy, zamieściły w rejestrze oraz podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji. Następnie nasza organizacja przekazała szczegółowy raport podsumowujący przebieg aukcji do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa URE. Ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na kwartały dostaw 2021 zostały ogłoszone przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej 9 kwietnia 2020 roku.
Bezpośrednio po ogłoszeniu wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021, realizując przepisy art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, PSE uruchomiły możliwość zgłaszania w rejestrze transakcji obrotu wtórnego dotyczących roku dostaw 2021. Każda transakcja obrotu wtórnego musi zostać zgłoszona do PSE w celu weryfikacji spełnienia wymagań określonych w art. 48 ust. 2 ustawy. Minimalny wolumen przenoszonego obowiązku mocowego objętego pojedynczą transakcją to 0,001 MW, natomiast minimalny okres jego trwania to jedna godzina z zakresu 7-22 w dni robocze. Do czerwca 2020 r. PSE zweryfikowały i wpisały do rejestru kilkanaście transakcji w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym.
Wyzwania na rok 2020 oraz kolejne lata
Przyszłe lata niosą ze sobą szereg wyzwań dla PSE w kontekście Rynku mocy. Należą do nich m.in.:
 • kontynuacja procesów monitorowania zawartych umów mocowych,
 • obsługa transakcji zawieranych na rynku wtórnym, w tym realokacji obowiązku mocowego,
 • zastępowanie jednostek planowanych redukcji zapotrzebowania,
 • przeprowadzanie testów jednostek redukcji zapotrzebowania,
 • wdrożenie mechanizmów pozwalających na udział mocy zagranicznych w Rynku mocy
 • pobieranie opłaty mocowej,
 • integracja z systemami pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych,
 • weryfikacja wykonania obowiązku mocowego,
 • wdrożenie modelu rozliczeń na Rynku mocy.

Wsparcie administracji rządowej w przygotowaniu rozwiązań prawnych dot. Operatora Informacji Rynku Energii

PSE aktywnie uczestniczą w pracach Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, powołanego przy Ministrze Energii w październiku 2018 r. (działającego obecnie przy Ministrze Klimatu). Prace związane są z projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, przechodzącym proces legislacyjny. Wśród celów prac zdefiniowanych dla zespołu znajduje się przygotowanie założeń do projektów rozporządzeń w sprawie określenia szczegółowych warunków funkcjonowania systemu pomiarowego oraz określenia dodatkowych warunków funkcjonowania procesów detalicznego rynku energii. Z punktu widzenia PSE – wskazanych w projekcie nowelizacji jako odpowiedzialnych za utworzenie Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) – istotne jest zaangażowanie spółki w prace zespołu dotyczące uzgodnienia wykazu funkcjonalności procesów rynku energii elektrycznej realizowanych za pośrednictwem CSIRE.
Oczekujemy, że za sprawą uruchomienia CSIRE szereg istotnych procesów detalicznego rynku energii elektrycznej, w których uczestniczą obecnie w szczególności podmioty zajmujące się sprzedażą i dostarczaniem energii elektrycznej oraz odbiorcy, zostanie uproszczonych i usprawnionych, a sama obsługa procesów będzie zestandaryzowana i oparta na ujednoliconych rozwiązaniach.

Opracowanie modelu procesów biznesowych detalicznego rynku energii elektrycznej na potrzeby Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Kontynuujemy w naszej spółce projekt, którego celem jest budowa i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) – scentralizowanego systemu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji rynku energii elektrycznej (w tym danych pomiarowych) oraz utworzenie w PSE Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Zgodnie z projektowanymi przepisami prawa (nowelizacja ustawy Prawo energetyczne) PSE, pełniąc rolę OIRE, mają być odpowiedzialne za zarządzanie CSIRE, w tym w szczególności za wdrożenie, eksploatację oraz rozwój systemu teleinformatycznego. Nasze prace realizujemy z poszanowaniem i zapewnieniem równego traktowania interesów wszystkich stron zainteresowanych korzystaniem z CSIRE. Bierzemy pod uwagę opinie uczestników rynku, z którymi współpracujemy w ramach Zespołu działającego przy Ministrze Klimatu.

Przeprowadzenie analiz finansowych oraz optymalizacyjnych możliwości korzystania z magazynów energii elektrycznej

W maju 2018 r. Komitet Inwestycyjny powołał projekt Budowa instalacji magazynowania energii. Celem projektu było zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. W ramach realizacji prac projektowych określono preferowany zakres mocy magazynu oraz zidentyfikowano potencjalne lokalizacje. Na kolejnym etapie prac przeprowadzone zostały analizy prawne możliwości posiadania oraz eksploatacji magazynu energii przez PSE. Wykonane analizy wykazały, że w obecnym systemie prawnym OSP może posiadać instalacje magazynowania energii tylko w przypadku, gdy instalacje te pracują wyłącznie na potrzeby systemowe, tzn. gdy magazyn realizuje funkcje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania systemu elektroenergetycznego. W przypadku realizowania przez magazyn funkcji rynkowych (prowadzenie arbitrażu cenowego przez podmioty trzecie) nasza spółka nie może być właścicielem i operatorem instalacji tego typu. Prawnie dopuszczane jest prowadzenie takiej działalności przez spółkę zależną typu SPV, należącą do Grupy PSE przy uwzględnieniu reguł wynikających z zasady unbundlingu (prawny zakaz łączenia działalności przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej z działalnością obrotową lub wytwarzania energii elektrycznej, m.in. w celu uniknięcia powstania szkodliwych dla końcowych odbiorców monopoli). W takim przypadku działalność magazynu musiałaby być dochodowa w stopniu umożliwiającym samodzielne utrzymanie się SPV, gdyż nie ma możliwości włączenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych do taryfy.
W celu wyboru optymalnego wariantu biznesowego, technologicznego oraz lokalizacyjnego planowanego magazynu energii przygotowano Studium Wykonalności budowy magazynu energii. Z uwagi na wyniki ekonomiczne Studium Wykonalności, a także na uwarunkowania prawne i otoczenie regulacyjne, Komitet Inwestycyjny podjął 20.09.2019 r. decyzję o zaprzestaniu realizacji projektu.

Przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania heurystycznych algorytmów harmonogramowania wyłączeń elementów sieciowych w pracy produkcyjnej procesów planowania koordynacyjnego średnioterminowego

Zachodzące i planowane zmiany w otoczeniu oraz w procesach realizowanych przez PSE, a także wzrastające ryzyko niewystarczalności dotychczas stosowanych rozwiązań z punktu widzenia zmian w otoczeniu oraz wewnątrz PSE, wymagają opracowania i wdrożenia w naszej organizacji informatycznego systemu wsparcia dla realizowanych przez OSP procesów planowania koordynacyjnego.
Opracowanie docelowego wsparcia procesów planowania koordynacyjnego, w tym systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie wyłączeń elementów sieciowych i źródeł wytwórczych skutkowało przeprowadzeniem analizy możliwości zastosowania heurystycznych algorytmów harmonogramowania wyłączeń elementów sieciowych w pracy produkcyjnej procesów planowania koordynacyjnego średnioterminowego. Na podstawie powyższej analizy opracowano koncepcję wsparcia zastosowania ww. algorytmów, które pozwolą na optymalizację kosztów pokrycia zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym w trakcie tworzenia oraz zatwierdzania harmonogramu wyłączeń elementów sieciowych. Uwzględnienie dodatkowych atrybutów zgłoszeń wyłączeń w procesie harmonogramowania, takich jak elastyczność (okna czasowe), koszt wyłączenia, koszt niezrealizowania wyłączenia, priorytet wyłączenia, gotowość czy zależności kolejnościowe pozwala na uwzględnienie większej liczby zgłoszonych potrzeb w planach wyłączeń.
GRI 103-1

Zatwierdzenie zaktualizowanego Planu Ciągłości Działania i aktualizacja Księgi Zarządzania Ciągłością Działania

Utrzymujemy i doskonalimy w naszej spółce System Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą PN-EN ISO 22301:2012.
Od września 2019 r. przyjęliśmy zmodyfikowaną Księgę Zarządzania Ciągłością Działania w PSE S.A. Procedura ta, będąc formalnym wypełnieniem Polityki Ciągłości Działania PSE, przede wszystkim wskazuje odpowiedzialnych za poszczególne elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, podkreśla rolę kierujących jednostkami oraz normuje system szkoleń, testowania i doskonalenia systemu.
Zaktualizowany w 2019 r. Plan Ciągłości Działania jest gwarancją utrzymania ciągłości procesów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz utrzymania infrastruktury krytycznej.

GRI 103-1

Rozwój usług IP DSR oraz kontraktacja mocy redukcyjnych

Zmiany zachodzące w sektorze elektroenergetycznym, w tym wzrost udziału źródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania przy wzrastającym zużyciu energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania, skutkują m.in. wzrastającym ryzykiem wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE. Ta sytuacja wymaga wdrażania nowych narzędzi dostępnych dla OSP, w tym aktywizowania strony popytowej, tj. odbiorców energii elektrycznej. Służy temu m.in. usługa redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP – tzw. usługa DSR (ang. Demand Side Response, odpowiedź strony popytowej).
GRI 103-1

Opracowanie i uruchomienie nowych funkcjonalności systemu IP-DSR

Trwa ciągły rozwój systemów wpierających obsługę usługi DSR w Programie gwarantowanym i bieżącym, mający na celu wdrożenie nowych funkcjonalności do koncepcji realizacji usług. Dodatkowo, dla potrzeb uruchomienia nowego Programu bieżącego uproszczonego oraz nowej funkcjonalności (parametr lokalizacyjny), zmodyfikowano systemy informatyczne. Wdrażanie zmian do systemu odbywa się etapowo.
Rozwój usługi DSR
Zespół ekspertów PSE prowadzi prace nad rozwojem usługi DSR poprzez modyfikację koncepcji i zasad funkcjonowania Interwencyjnych Programów DSR. Zmiany zasad programów – zarówno gwarantowanego (z płatnością za gotowość i wykonanie), jak i bieżącego oraz bieżącego uproszczonego (z płatnością za wykonanie) – opracowane w oparciu o zgromadzone doświadczenia pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału redukcyjnego odbiorców. Jedną z podstawowych modyfikacji opracowanych w 2019 r. w programach gwarantowanym i bieżącym jest parametr lokalizacyjny, czyli możliwość użycia usługi w zdefiniowanych obszarach.

Prowadzenie prac koncepcyjnych w procesie projektowania nowych zasad funkcjonowania rynku bilansującego

Zmieniające się dynamicznie warunki działania sektora elektroenergetyki, które wynikają zarówno z nowych regulacji unijnych w obszarze funkcjonowania rynku energii elektrycznej i usług systemowych, jak i z rosnącego udziału nowych technologii w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, powodują konieczność modyfikacji zasad funkcjonowania rynku bilansującego. Rozwój energetyki odnawialnej, magazynów energii oraz aktywnej strony popytowej istotnie wpływają na warunki bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Nowe zasoby rynku energii elektrycznej stanowią istotny, do tej pory niewykorzystany potencjał efektywnego bilansowania KSE. Elektrownie konwencjonalne w okresie transformacji elektroenergetyki wciąż pozostają składnikiem krajowych zasobów wytwórczych niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, choć przypadający na nie udział w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną w coraz większym zakresie kształtowany będzie przez źródła o charakterystyce pracy zależnej od zmiennych warunków pogodowych, zwiększając zapotrzebowanie na elastyczność konwencjonalnych źródeł wytwórczych w systemie.

Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

W ramach działań związanych z utrzymaniem i rozwojem zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w 2019 r. opracowane zostały nowe cele na lata 2019-2021. Dotyczą one w szczególności poprawy stanu BHP, ochrony pożarowej oraz poszanowania środowiska naturalnego (m.in. poprzez zgłaszanie obserwacji środowiska pracy, szkolenia i innych akcje edukacyjne), zapobiegania wypadkom oraz podnoszenia kompetencji pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Inne cele związane były z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez rozwijanie i modernizację infrastruktury sieciowej przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zmniejszanie prawdopodobieństwa zaistnienia szkody środowiskowej związanej z wyciekiem substancji niebezpiecznej. Status realizacji celów został przedstawiony Zarządowi PSE podczas przeglądu wyników funkcjonowania zintegrowanego systemu. Cele zostały wykonane w 90 proc. (włączając zadania w trakcie realizacji). W maju 2020 r. cele zintegrowanego systemu zostały przez spółkę zaktualizowane ze względu na pandemię koronawirusa i ograniczenia w organizacji imprez.
W 2019 r. przeprowadzono przegląd Polityki zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także aspektów środowiskowych. Wdrożono działania dostosowujące zintegrowany system w dziedzinie BHP do wymagań normy PN-ISO 45001 – nowo opublikowanej normy międzynarodowej z 2018 roku. Działania te obejmowały aktualizację dokumentacji wewnętrznej oraz szkolenia z zakresu zmienionych wymagań dla szerokiego grona pracowników.