Model biznesowy i tworzenia wartości
Jesteśmy jednym z największych operatorów systemu przesyłowego
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako spółka strategiczna odpowiadamy za bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Zadanie to realizujemy poprzez sprawne zarządzanie pracą systemu elektroenergetycznego.

Budujemy wartość PSE, w oparciu o kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny oraz naturalny.
Model biznesowy i tworzenia wartości

Model tworzenia wartości

1. Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.
2. Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego
3. Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej

 • Zaangażowanie w proces budowy rynku energii elektrycznej w Europie, w szczególności w zakresie tworzenia:
  • Flow-Based Market Coupling dla rynków dnia następnego i dnia bieżącego,
  • transgranicznego rynku bilansującego.
 • Działania na rzecz wzmocnienia koordynacji wymiany transgranicznej w Europie, w tym ograniczenie przepływów nieplanowych przez KSE .

Nasz wkład

 • Wdrożenie mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego na granicach polskich ─ 19 listopada 2019 r., po dwóch latach intensywnych przygotowań, polski obszar rynkowy został włączony do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (ang. Single Intra-Day Coupling – SIDC), realizowanego z wykorzystaniem platformy XBID. Mechanizmem SIDC zostały początkowo objęte cztery granice Polski (CZ-PL, DE-PL, LT-PL, PL-SE).
 • Opracowanie Concept Note zawierającej kluczowe założenia dla tej metodyki SO GL art. 76 w Core Capacity Calculation Region Dokument Concept Note zakładał m.in., że w ramach procedury Regionalnej Skoordynowanej Analizy Bezpieczeństwa w regionie Core będą optymalizowane działania zaradcze dla usuwania ograniczeń z całej sieci przesyłowej regionu Core.
 • Wskaźnik własny Zaangażowanie przedstawicieli PSE w prace instytucji oraz agencji europejskich:
  • Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E). W skład ENTSO-E wchodzi 42 operatorów systemów przesyłowych z 35 krajów. Turecki operator TEIAS od 2016 r. pełni funkcję Członka Obserwatora.
   Najważniejszymi elementami struktury roboczej ENTSO-E są:
   • Komitet Pracy Systemu,
   • Komitet Rozwoju Systemu,
   • Komitet Rynku,
   • Komitet Badań, Rozwoju i Innowacji.
    W każdym z nich PSE ma swoją reprezentację.
  • Komisja Europejska. Współpraca w zakresie identyfikacji infrastruktury krytycznej zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
  • Parlament Europejski, ACER. Współpraca dotyczy koordynacji prac w Radzie Unii Europejskiej.
  • Zaangażowanie ponad 100 przedstawicieli PSE w prace w ramach organizacji ENTSO-E.
  • W 2019 r. w ramach wymiany handlowej z polskiego systemu elektroenergetycznego wyeksportowano łącznie 1 153 GWh, a wielkość zaimportowanej energii elektrycznej wyniosła 11 546 GWh. W zestawieniu z danymi z 2018 r. wciąż występowała przewaga importu energii do Polski nad eksportem energii do systemów sąsiednich. Różnica pomiędzy wartością importu i eksportu wyniosła 10 393 GWh na korzyść importu (w 2018 r. – 5 654 GWh). Najwięcej energii elektrycznej wyeksportowano w ramach wymiany równoległej z systemami Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji – 558 GWh, natomiast największą ilość energii zaimportowano także w ramach wymiany równoległej – 4 735 GWh oraz połączeniem stałoprądowym ze Szwecji – 3 116 GWh.
  • Oferowanie przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2019 r. wyniosło sumarycznie:
   • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
    • eksport: 11 239 GWh,
    • import: 5 081 GWh;
   • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
    • eksport: 3 579 GWh,
    • import: 4 380 GWh;
   • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
    • eksport: 3 428 GWh,
    • import: 4 506 GWh;
   • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linia Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku importowego:
    • import: 1 450 GWh.

  Zaprezentowane dane dotyczą oferowanych zdolności przesyłowych. Nie uwzględniają zdolności przesyłowych oferowanych w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, uruchomionego 19 listopada 2019 roku.
Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego

 • Zaangażowanie w proces budowy rynku energii elektrycznej w Europie, w szczególności w zakresie tworzenia:
  • Rynku mocy.
 • Wdrażanie kolejnych segmentów docelowego europejskiego modelu rynku energii elektrycznej na granicach KSE (tzw. Target Model).
 • Skuteczne bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności:
  • bezawaryjna realizacja procesów rynku bilansującego,
  • rozwój mechanizmów rynku bilansującego.

Nasz wkład

 • Czwarta na polskim rynku mocy aukcja główna odbyła się 6 grudnia 2019 r. i obejmowała rok dostaw 2024. W jej wyniku zawarte zostały łącznie 103 umowy mocowe na 1, 2, 5, 7, 15 oraz 17 okresów dostaw.
Rok dostaw Cena zamknięcia aukcji (w zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (w MW) Runda zakończenia aukcji
2024 259,87 103 8 671,154 5.
Tab. Podsumowanie aukcji głównej przeprowadzonej w roku 2019

 • W wyniku aukcji dodatkowych na polskim rynku mocy przeprowadzonych w 2020 r. na poszczególne kwartały roku dostaw 2021, zawarte zostały łącznie 54 umowy mocowe
Kwartał roku 2021 Cena zamknięcia aukcji (w zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (w MW) Runda zakończenia aukcji
I 286,01 25 880,931 1.
II 286,01 7 303,260 1.
III 286,01 5 156,010 1.
IV 286,01 17 616,760 1.
Tab. Podsumowanie aukcji dodatkowych przeprowadzonych w 2020 roku

  • Liczba granic objętych mechanizmem rynkowym zgodnym z europejskim modelem docelowym – cztery granice:
   • Polska-Szwecja,
   • Polska-Litwa,
   • Polska-Niemcy,
   • Polska-Czechy.

 • Liczba zastosowanych procedur awaryjnych na rynku bilansującym – 0 (zero).
Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych

 • Rozwijanie mechanizmów aktywnego uczestnictwa odbiorców w bilansowaniu KSE.
 • Rozwijanie mechanizmów aktywnego udziału odbiorców w rynku energii elektrycznej.
 • Wspieranie różnorodnych form rynkowego funkcjonowania odbiorców, takich jak: prosumenci, agregatorzy, klastry energii.

Nasz wkład
W celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nasza spółka zawarła na 2019 rok łącznie 48 umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej: DSR) w podziale na:
 • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie):
  • 6 umów w pakiecie zimowym na okres od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 510 MW do 535 MW w poszczególnych godzinach,
  • 12 umów w pakiecie letnim na okres od 1.04.2019 r. do 30.06.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 372,5 MW do 558 MW w poszczególnych godzinach (z możliwością uzyskania maksymalnie 633 MW w wyniku przesuwania produktów elastycznych),
  • 9 umów (w tym 5 na obszarze całego kraju oraz 4 na obszarze zdefiniowanych obszarów) w pakiecie letnim na okres od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 593 MW do 715,4 MW w poszczególnych godzinach,
  • 7 umów (w tym 2 na obszarze całego kraju oraz 5 na obszarze zdefiniowanych obszarów) w pakiecie zimowym na okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej 442,8 MW w poszczególnych godzinach.
 • Program bieżący (płatność za wykorzystanie):
  • 5 umów na okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.;
  • 4 umowy na okres od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • Program bieżący uproszczony (płatność za wykonanie) na okres od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. – 5 umów.

1. Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje.
2. Konserwacja i remonty sieci przesyłowej.
3. Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji.Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania naszej spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje

 • Rozwój infrastruktury przesyłowej.
 • Realizowane inwestycje i modernizacje.
 • Zapewnienie ciągłości przesyłu energii elektrycznej.
 • Inwestycje w IT.
 • Nakłady na poprawę warunków w zakresie bezpieczeństwa pracy wykonawców,
  w tym:
  • nadzór nad wykonawcami,
  • opracowywanie procedur postępowania przy realizacji inwestycji,
  • szkolenia wykonawców w zakresie HSEQ ,
  • prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej.

Nasz wkład

 • Historyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną netto:

 • Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną:
Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną netto w Polsce dla lat 2020-2040 (w TWh)
  2025 2030 2035 2040
Podstawa zapotrzebowania 168,8 177,5 185,0 193,1
Pojazdy elektryczne i pompy ciepła 1,5 3,5 6,9 11,1
Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną netto 170,1 181,1 191,9 204,2

 • 8,4 mld zł – planowane nakłady inwestycyjne PSE na lata 2020-2024


PLANOWANE NAKŁADY W PODZIALE NA GRUPY INWESTYCJI /tys. zł/*
GRUPA NAZWA GRUPY 2021 2022 2023 2024 2020-2024
I Teleinformatyka 181 418 120 798 75 653 48 375 559 229
II Budowa, rozbudowa i modernizacja stacji i linii elektroenergetycznych 1 130 983 1 545 806 1 309 134 1 936 889 6 925 246
III Wykaz zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do warunkowej lub późniejszej realizacji - - - - 0
IV Budynki i budowle 107 981 166 830 164 359 153 399 607 541
V Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych 9 628 2 977 765 246 55 535
VI Zakup obiektów sieciowych i regulowanie stanu prawnego nieruchomości 90 90 90 90 450
Ogółem Grupy I-VI 1 430 100 1 836 500 1 550 000 2 139 000 8 148 000
VII Rezerwa 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000
RAZEM 1 480 100 1 886 500 1 600 000 2 189 000 8 398 000
* wielkości liczone z uwzględnieniem zaokrągleń wartości wyrażonych w zł

 • 162 projekty inwestycyjne w obszarze infrastruktury sieciowej prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego*
  * Wg stanu na 15.06.2020 r.
 • 1 513,3 mln zł – poniesione nakłady inwestycyjne PSE na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych*
  * Łączna wartość nakładów poniesionych w 2019 roku.
 • Wskaźnik własny 66 539 tys. zł – poniesione nakłady na bezpieczeństwo IT*
  * w 2019 roku.
 • 2 662 spotkania informacyjne z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016-2019, w tym 746 spotkań w 2019 roku.
Konserwacja i remonty sieci przesyłowej

 • Prowadzenie konserwacji i remontów sieci przesyłowej.
 • Nakłady na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa wykonawców, w tym:
  • nadzór nad wykonawcami,
  • szkolenia wykonawców w zakresie HSEQ,
  • prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych).

Nasz wkład
 • 109 184,5 tys. zł – nakłady poniesione na prace eksploatacyjne i zadania remontowe w 2019 r., z czego na zabiegi eksploatacyjne obiektów sieciowych wydatkowano kwotę 87 974,8 tys. zł, a na zadania remontowe – kwotę w wysokości 21 209,7 tys. zł.
Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji

 • Prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych)

Nasz wkład

 • Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną w 100 proc. przypadków.

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy.
2. Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności).
3. Aktywna współpraca z otoczeniem spółki.
4. Edukacja społeczna.Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy


 • Zapewnianie atrakcyjnego systemu wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych dla pracowników, troska o bezpieczeństwo socjalne.
 • Troska o bezpieczeństwo wykonywania pracy.
 • Wewnętrzna kultura organizacyjna oparta na konkretnych wartościach: niezawodności, wiarygodności, odpowiedzialności i szacunku.

Nasz wkład

 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 • 100 proc. pracowników objętych systemem motywacji płacowej.
 • Szeroki dostęp do zróżnicowanych form rozwoju zawodowego.
Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności)

 • Szkolenie i rozwój pracowników we wszystkich obszarach funkcjonalnych organizacji w zakresie tematów merytorycznych oraz kompetencji miękkich.
 • Kadra wewnętrznych trenerów odpowiedzialnych za szkolenia pracowników na kluczowych stanowiskach.
 • Realizacja programów stażowych, dofinansowanie studiów pracowników etc.

Nasz wkład

 • Wdrożenie e-DEK ─ platformy edukacyjnej i rozwojowej dla pracowników, będącej jednocześnie narzędziem do zarządzania szkoleniami e-learningowymi.
 • 51 trenerów wewnętrznych realizujących szkolenia w 2019 roku.
Aktywna współpraca z otoczeniem spółki

 • Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji.
 • Dzielenie się wiedzą oraz unikalnym know-how spółki na spotkaniach z wykonawcami.
 • Współpraca z administracją samorządową i rządową na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji.
 • Współpraca z organizacjami branżowymi.

Nasz wkład

 • Doskonalenie modelu realizacji inwestycji. Za jego koordynację odpowiada Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI), działająca w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej PSE.
Edukacja społeczna

 • Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych.
 • Wydawanie czasopisma „Elektroenergetyka”.
Nasz wkład

 • W 100 proc. gmin zlokalizowanych na trasach planowanych inwestycji liniowych odbyły się spotkania informacyjne ze społecznościami lokalnymi.
 • Uruchomienie i przeprowadzenie ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, który będzie realizowany w kolejnych latach. Link do strony programu.
 • Realizacja lokalnych projektów społecznych, w szczególności programu „Pingpongowe marzenia z PSE” wspólnie z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego.
 • Publikowanie czasopisma „Elektroenergetyka”.

1. Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.
2. Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.
3. Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej

 • Realizacja statutowych obowiązków PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu przesyłowego.
 • Utrzymywanie niezawodności systemu elektroenergetycznego.
 • Zwiększenie możliwości importu i eksportu energii elektrycznej.

Wyniki naszych działań
 • Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej) ─ 99,99 proc.
 • Bezawaryjne funkcjonowanie rynku bilansującego – 100 proc.
 • 129 uczestników rynku bilansującego w 2019 roku.
 • Oferowanie przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2019 r. wyniosło sumarycznie:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 11 239 GWh,
   • import: 5 081 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 3 579 GWh,
   • import: 4 380 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 3 428 GWh,
   • import: 4 506 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 450 GWh.

  Zaprezentowane dane dotyczą oferowanych zdolności przesyłowych. Nie uwzględniają zdolności przesyłowych oferowanych w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, uruchomionego 19 listopada 2019 roku.
   
 • Wolumen wymiany transgranicznej (w kierunku importu i eksportu) we wszystkich segmentach rynku (GWh)* za 2019 rok:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 558 GWh,
   • import: 4 735 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 405 GWh,
   • import: 2 296 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 190 GWh,
   • import: 3 116 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), wymiana handlowa dotyczy jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 399 GWh.
*Wskaźniki wyznaczono jako sumę handlowej wymiany transgranicznej z uzgodnionych nominacji z horyzontu rocznego, miesięcznego, dobowego i Rynku dnia bieżącego. Wymienione dane nie uwzględniają środków zaradczych uzgodnionych w ramach wymiany międzyoperatorskiej, obowiązkowych zwrotów kompensacyjnych oraz wymiany na liniach 110 kV.Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego

 • Realizacja statutowych obowiązków PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu przesyłowego.
 • Utrzymywanie niezawodności systemu elektroenergetycznego.
 • Zwiększenie możliwości importu i eksportu energii elektrycznej.

Wyniki naszych działań
 • Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej) ─ 99,99 proc.
 • Bezawaryjne funkcjonowanie rynku bilansującego – 100 proc.
 • 129 uczestników rynku bilansującego w 2019 roku.
 • Oferowanie przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2019 roku wyniosło sumarycznie:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 11 239 GWh,
   • import: 5 081 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 3 579 GWh,
   • import: 4 380 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 3 428 GWh,
   • import: 4 506 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 450 GWh.
 • Wolumen wymiany transgranicznej (w kierunku importu i eksportu) we wszystkich segmentach rynku (GWh)* za 2019 rok:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 558 GWh,
   • import: 4 735 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 405 GWh,
   • import: 2 296 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 190 GWh,
   • import: 3 116 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), wymiana handlowa dotyczy jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 399 GWh.
*Wskaźniki wyznaczono jako sumę handlowej wymiany transgranicznej z uzgodnionych nominacji z horyzontu rocznego, miesięcznego, dobowego i Rynku dnia bieżącego. Wymienione dane nie uwzględniają środków zaradczych uzgodnionych w ramach wymiany międzyoperatorskiej, obowiązkowych zwrotów kompensacyjnych oraz wymiany na liniach 110 kV.Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych

 • Zmniejszenie ryzyka braku możliwości zbilansowania mocy i energii w KSE.
 • Pozyskanie narzędzia służącego zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
 • Zwiększenie elastyczności pracy KSE.

Wyniki naszych działań
W celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nasza spółka zawarła na 2019 rok łącznie 48 umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej: DSR) w podziale na:
 • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie):
  • 6 umów w pakiecie zimowym na okres od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 510 MW do 535 MW w poszczególnych godzinach,
  • 12 umów w pakiecie letnim na okres od 1.04.2019 r. do 30.06.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 372,5 MW do 558 MW w poszczególnych godzinach (z możliwością uzyskania maksymalnie 633 MW w wyniku przesuwania produktów elastycznych),
  • 9 umów (w tym 5 na obszarze całego kraju oraz 4 na obszarze zdefiniowanych obszarów) w pakiecie letnim na okres od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 593 MW do 715,4 MW w poszczególnych godzinach,
  • 7 umów (w tym 2 na obszarze całego kraju oraz 5 na obszarze zdefiniowanych obszarów) w pakiecie zimowym na okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. o wolumenie mocy gwarantowanej 442,8 MW w poszczególnych godzinach.
 • Program bieżący (płatność za wykorzystanie):
  • 5 umów na okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.;
  • 4 umowy na okres od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • Program bieżący uproszczony (płatność za wykonanie) na okres od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. – 5 umów.
1. Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje.
2. Konserwacja i remonty sieci przesyłowej.
3. Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji.Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania naszej spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje

 • Odtworzenie i rozwój majątku sieciowego.
 • Zarządzenie niezawodnością i ciągłością przesyłu energii elektrycznej.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracy systemów KSE.
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracy KSE poprzez realizację zadań inwestycyjnych PSE.

Wyniki naszych działań
  • ENS – 601,26 MWh, AIT 111,50 (minut). Tak niskie poziomy wskaźników w 2019 r. świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy systemu przesyłowego oraz pewności zasilania odbiorców przyłączonych do naszej sieci.
  • Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU), który w 2019 r. osiągnął poziom 99,77 proc.
  • 1,38 proc. – wskaźnik strat w sieci przesyłowej (najniższy w historii) jako procent całkowitej wprowadzonej energii do systemu.
  • Średnia wieku urządzeń: 22 lata dla stacji NN , 42 lata dla linii NN.
  • 1,95 mld zł – łączna wartość udzielonych zamówień u kontrahentów w 2019 roku.
  • Główne grupy kontrahentów PSE:
   • wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych wykonujący prace w zakresie majątku sieciowego,
   • dostawcy aparatury i sprzętu oraz firmy świadczące usługi.
    Wykonawcy prac i usług (wg wartości kontraktu) pochodzą w 97,5 proc. z Polski oraz w 2,5 proc. z krajów Unii Europejskiej.Konserwacja i remonty sieci przesyłowej

 • Utrzymanie należytego stanu technicznego majątku sieciowego.
 • Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej poprzez jej bieżącą konserwację i remonty.
 • Zbudowanie i utrzymanie reputacji w zakresie dbałości PSE o bezpieczeństwo pracy sieci.

Wyniki naszych działań

 • Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych ( DYSU ) w 2019 r. wyniósł 99,77 proc.Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji

 • Pozyskanie akceptacji społecznej.
 • Terminowa realizacja inwestycji.
 • Wzrost świadomości i poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych wobec realizowanych inwestycji.
 • Optymalizacja trasy linii pod kątem ich akceptacji przez środowiska lokalne.

Wyniki naszych działań
 • 2 662 spotkania informacyjne z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016-2019, w tym 746 spotkań w 2019 roku.
 • Zwiększanie poziomu świadomości znaczenia infrastruktury elektroenergetycznej na obszarach inwestycji. Komunikacja społeczna realizowana jest w oparciu o model partycypacyjny – angażujący wszystkie zainteresowane strony w proces realizacji inwestycji.
  Społeczna świadomość w zakresie aktualnego stanu energetyki i projektów energetycznych nie jest częstym przedmiotem badań socjologicznych w Polsce, jednak na podstawie dostępnych danych oraz rzeczywistych doświadczeń nabytych w toku realizacji projektów można wnioskować, że energetyczna świadomość społeczeństwa polskiego wciąż pozostaje niska.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy.
2. Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności).
3. Aktywna współpraca z otoczeniem spółki.
4. Edukacja społeczna.Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy

 • Wzrost satysfakcji oraz motywacji pracowników.
 • Promowanie work-life balance – równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 • Bezpieczne miejsce pracy – znikoma liczba wypadków przy pracy.

Wyniki naszych działań
 • PSE jako pracodawca podejmuje szereg działań mających na celu budowanie wśród pracowników podejścia work-life balance, m.in.: okolicznościowe imprezy dla dzieci pracowników w ramach tzw. Kolorowego KDM-u, wsparcie finansowe przeznaczone na cele mieszkaniowe, opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.
 • Średni staż pracy pracowników wykonujących prace eksploatacyjne w ZES-ach – 24 lata.
 • W 100 proc. wdrożenie, znajomość i stosowanie przez pracowników procedury bezpieczeństwa pracy na stacjach elektroenergetycznych NN.Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności)

 • Podniesienie poziomu kompetencji kadry pracowniczej.
 • Wzrost motywacji pracowników, zatrzymanie kompetencji w organizacji.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.

Wyniki naszych działań
 • 0,95 proc. – odsetek pracowników z tytułem doktora.
 • 84 proc. – odsetek pracowników z wyższym wykształceniem.
 • 57,57 proc. wykorzystania budżetu szkoleniowego w 2019 roku.
 • Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej)99,99 proc.
 • 47 szkoleń na Symulatorze Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym:
  • 34 sesje treningowe oraz 2 sesje egzaminacyjne, z udziałem 338 pracowników służb ruchu PSE. Sesje prowadzone były przez 4 trenerów z Krajowej Dyspozycji Mocy przy wsparciu trenerów PSE Innowacje.
  • 11 sesji z udziałem służb ruchu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego z udziałem 127 Dyspozytorów OSD oraz OSP. Treningi prowadzone były przez 10 trenerów z OSP oraz 4 trenerów OSD przy wsparciu trenerów z PSE Innowacje.Aktywna współpraca z otoczeniem spółki

 • Wzrost efektywności wzajemnej współpracy z otoczeniem, w tym z uczestnikami rynku energii elektrycznej.
 • Utrzymywanie partnerskich relacji z otoczeniem.
 • Wzrost efektywności w realizacji branżowych inicjatyw.

Wyniki naszych działań
 • 37 konferencji, debat, seminariów i kongresów branżowych z udziałem ekspertów PSE.
 • 69 ekspertów PSE zaangażowanych w konferencje, debaty, seminaria, fora i kongresy branżowe (wzrost o 21 proc. r/r).
 • 51 raportów (m.in. dane z pracy KSE i działania RB) automatycznie generowanych na stronie internetowej PSE.Edukacja społeczna

 • Budowanie zrozumienia i społecznej akceptacji dla działalności PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu elektroenergetycznego.

Wyniki naszych działań
 • W 100 proc. gmin zlokalizowanych na terenach prowadzonych inwestycji PSE realizowane są Programy Komunikacji Społecznej.
 • Realizacja 5 lokalnych projektów społecznych, w szczególności programu „Pingpongowe marzenia z PSE” wspólnie z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. W ramach programu spółka wyposażyła ponad 1100 młodych zawodników w 20 gminach w niezbędny sprzęt sportowy.
 • Uruchomienie i przeprowadzenie ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie", który będzie realizowany w kolejnych latach. Link do strony programu.

Model Tworzenia Wartości pse

 • Kapitał finansowy
 • Kapitał intelektualny PSE
 • Kapitał ludzki
 • Kapitał społeczny i relacyjny
 • Kapitał naturalny
 • Kapitał produkcyjny

X

Kliknij w wybrany obszar, aby dowiedzieć się więcej

Bezpieczna, niezawodna i ekonomiczna praca systemu elektroenergetycznego
Rynek
Infrastruktura i inwestycje
Ludzie i Relacje
Rynek
Infrastruktura i inwestycje
Ludzie i relacje