Wpływ na gospodarkę i rynek
Nasza podstawowa działalności oraz dodatkowe przedsięwzięcia generują pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz w rozwój regionu.

Nasz wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Priorytetem PSE jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski. Do zadań spółki należą: utrzymanie i rozwój sieci przesyłowej, zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym, w tym bilansowanie sieci, a także współpraca z innymi OSP.
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wpływa znacząco na wzrost gospodarczy Polski, który znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu dochodów i poziomu jakości życia Polaków. Takie oddziaływanie PSE na rozwój gospodarczy możliwe jest dzięki współpracy firmy z licznymi przedsiębiorcami.
Jako płatnik podatków i pozostałych opłat pozytywnie oddziałujemy na lokalne, regionalne i ogólnopolskie budżety, umożliwiając finansowanie wielu znaczących inwestycji.
Wywieramy pozytywny wpływ na wszystkie gałęzie polskiej gospodarki: sektor energetyczny, handel, budownictwo, sektor usług profesjonalnych i biznesowych oraz rolnictwo, hotelarstwo i gastronomię. Wpływ ten generujemy poprzez wszystkie elementy naszego modelu tworzenia wartości, tj.:
 1. Zarządzanie pracą krajowego systemu elektroenergetycznego;
 2. Realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego;
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi i aktywną współpracę z otoczeniem spółki.
Efektami naszej działalności są:

Wartość dodana wygenerowana w gospodarce

Zatrudnieni pracownicy i tworzone nowe miejsca pracy


Wypłacane wynagrodzenia

Tysiące kilometrów sieci elektroenergetycznej w trzech wymiarach
W celu ukazania szerokiego wpływu naszej działalności na gospodarkę i społeczeństwo wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla wzrostu gospodarczego: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.
Dla każdego z wymienionych mierników wpływu można wyróżnić trzy wymiary, poprzez które wspieramy rozwój polskiej gospodarki i wpływamy na poprawę jakości życia Polaków: bezpośredni, pośredni oraz indukowany:
 • Wymiar bezpośredni – wynikający z działalności podstawowej PSE
 • Wymiar pośredni – generowany wśród kontrahentów i podmiotów z branż powiązanych.
 • Wymiar indukowany – dalszy wzrost generowany na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych.
 

Wpływ PSE na gospodarkę Polski w 2019 roku

2,75 mld zł
wartość dodana

2 436
miejsc pracy

ponad 203 mln zł
wartość wynagrodzeń

ponad 2 mld zł
wartość dodana

7 807
miejsca pracy

ponad 346 mln zł
wartość wynagrodzeń

619 mln zł
wartość dodana

3 184
miejsc pracy

ponad 117 mln zł
wartość wynagrodzeń

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych

Wytworzona wartość dodana

Wartość dodana to różnica pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.
Produkcja globalna to suma:
 • przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji
 • zmiany stanu zapasów produktów
 • kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby
 • marży handlowej na towarach zakupionych do odsprzedaży
Zużycie pośrednie obejmuje: łącznie wartość zużytych materiałów netto, surowców, paliw, energii, gazów technicznych, usług obcych, wydatki na podróże służbowe i inne koszty1.
[1] Dla naszej spółki PSE zużycie pośrednie zostało obliczone na podstawie danych z rachunku zysków i strat poprzez agregację kosztów do poziomu gałęzi gospodarki uwzględnionych w modelu. Następnie odjęto tzw. koszty osierocone oraz środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE, gdyż koszty te nie stanowią elementu zużycia pośredniego. Takie podejście zastosowano również przy obliczeniach w 2017 i 2018 roku.

5,39 mld zł – łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2019 roku dzięki działalności PSE.


 • 5,39 mld zł - łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2019 roku dzięki działalności PSE.
 • 2,75 mld zł - bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym.
 • W branżach, w których PSE dokonuje zakupów sprzętu, materiałów i usług oraz w branżach z nimi powiązanych spółka przyczyniła się do wytworzenia łącznie ponad 2 mld zł wartości dodanej.
 • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom PSE, pracownikom kontrahentów i podwykonawców w całym łańcuchu dostaw pozwoliły wytworzyć w 2019 roku indukowaną wartość dodaną, która wyniosła 619 mln zł.
Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności PSE w 2019 roku (w mld zł)
Wartość dodana wytworzona w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE w 2019 roku (w tys. zł)

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia są jednym z ważniejszych mierników zamożności gospodarstw domowych, a jednocześnie – gwarancją zaspokojenia potrzeb bytowych ich mieszkańców. Poprzez zatrudnienie własnych pracowników oraz pośredni wpływ na wykonawców, dostawców i podwykonawców, którzy dają pracę tysiącom osób i wypłacają im wynagrodzenia, a także w ramach wpływu indukowanego, pozytywnie oddziałujemy na generowanie dodatkowych wynagrodzeń w wielu gałęziach krajowej gospodarki.

667 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2019 r. dzięki działalności PSE.

 • Ponad 203 mln zł wyniosła suma wynagrodzeń netto w PSE w 2019 roku.
 • Dzięki zakupom u dostawców oraz powiązaniom w gospodarce pomiędzy poszczególnymi gałęziami dostawcy oraz poddostawcy mogli wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenia w wysokości ponad 346 mln zł.
 • W gospodarce krajowej nastąpił dalszy wzrost wynagrodzeń wynikający z wzrostu dochodów oraz konsumpcji gospodarstw domowych. Są to wynagrodzenia wygenerowane w sposób indukowany. Ich wartość w 2019 r. wyniosła ponad 117 mln zł.
3,28
Mnożnik

Każda złotówka przeznaczona na wynagrodzenia netto w PSE, to ponad 2 złote wygenerowanego wynagrodzenia w całej gospodarce.

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE w 2019 roku (w tys. zł)

Zatrudnienie

Zatrudnienie to istotny obszar wpływu zarówno gospodarczego jak i społecznego. PSE poprzez swoją działalność nie tylko tworzy i utrzymuje miejsca pracy w swojej organizacji, ale też wpływa na zatrudnienie u wykonawców, podwykonawców i dostawców oraz w podmiotach powiązanych w całej gospodarce.

13 427 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2019 roku dzięki działalności PSE.

 • W 2019 roku przeciętna liczba zatrudnionych w PSE wyniosła 2 436 pracowników.
 • Poprzez udzielanie zamówień na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz współpracę z wieloma dostawcami i poddostawcami, a także w branżach, w których kupujemy materiały, sprzęt i usługi oraz w sektorach z nimi powiązanych, utrzymujemy 7 807 miejsc pracy w różnych branżach.
 • Efekt indukowany działalności PSE, to 3 184 miejsc pracy w całej gospodarce.
5,51
Mnożnik

1 miejsce pracy w PSE to ponad 4 dodatkowe miejsca pracy stworzone w całej gospodarce.

Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE w 2019 roku (liczba miejsc pracy)

Podatki i opłaty

Prowadzimy jeden z największych w Europie ─ program inwestycyjny na rzecz rozwoju elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej. Mamy istotny wkład w podatki i inne opłaty, które stanowią dochody sektora finansów publicznych. Liczne inwestycje publiczne, możliwe dzięki dochodom z podatków i innych opłat, pozwalają m.in. na zwiększenie dostępności transportowej, ochronę środowiska, edukację oraz poprawę jakości życia.

942,5 mln zł – łączna kwota podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2019 roku przez PSE. To ponad dwa razy tyle, ile rocznie wydawane jest na program „Maluch+” dzięki któremu jest rozbudowywana sieć żłobków i klubów dziecięcych2.

223,8 mln zł – suma wpłat z tytułu podatków dochodowych (PIT i CIT) w roku 2019.

Jest to rozkład wszystkich podatków wpłacanych przez PSE na rzecz Państwa. Do budżetu centralnego trafia 65 proc. łącznej kwoty podatków, a do budżetów lokalnych 35 proc3.
[3] W obliczeniach uwzględniono podział wpływów z podatków CIT i PIT pomiędzy budżet centralny a budżety jednostek samorządowych. W raporcie wpływu PSE za rok 2018 zgodnie z wyjaśnieniem (przypis 11) uwzględniono wyłącznie część podatków wpłaconych do budżetu centralnego. W niniejszym raporcie odpowiednie kwoty zostały doliczone także do budżetów samorządów, czego efektem są znaczne różnice we wpłatach PSE do budżetów JST, w porównaniu do roku 2018.

Prawie 65 proc. podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE w roku 2019 to składki odprowadzone do budżetu centralnego, z tytułu następujących podatków:
Pozostałe 35 proc. to składki odprowadzone do budżetów lokalnych, według następującego podziału:

Najwięksi lokalni beneficjenci podatkowi

W przypadku województw, ponad 99% podatków lokalnych zapłaconych w roku 2019, trafiło do budżetu województwa mazowieckiego. W sumie do budżetów województw trafiło ponad 26,2 mln zł z tytułu podatków zapłaconych przez PSE.
Do budżetów powiatów PSE wpłaciło w 2019 roku prawie 8,7 mln zł. 89% tej kwoty trafiło do powiatu piaseczyńskiego.
W 2019 roku PSE wpłaciły ponad 296,7 mln podatków do budżetów gmin. Największa część tej kwoty – 11 proc. trafiła do budżetu gminy Konstancin-Jeziorna.