Poznaj PSE
Energia elektryczna dociera do domów, firm oraz instytucji za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej zasilanej z sieci przesyłowej, którą zarządzamy. Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski. Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów naszego kraju.

Zapewniamy również bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego jako części wspólnego systemu europejskiego.

Rola PSE w sektorze elektroenergetycznym

Żyjemy w erze elektryczności. Dziś trudno jest wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez prądu, ponieważ energia elektryczna zasila nie tylko niezliczone urządzenia, lecz także wszystkie sfery naszego życia.
Ciągłość dostaw energii to rezultat sprawnie działającego systemu elektroenergetycznego, na który składają się jednostki wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i rozdzielające energię. Pracą tego systemu zarządzają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dbające również o zapewnienie nam dostaw energii elektrycznej.
GRI 103-1

Jak działa system elektroenergetyczny?

Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy odpowiadające za poszczególne zadania.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej ─ produkcja energii przez źródła wytwarzania, którymi w systemie elektroenergetycznym są elektrownie, elektrociepłownie i źródła rozproszone.
 • Przesyłanie energii elektrycznej ─ odbywa się siecią przesyłową w celu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej. Przesyłanie energii elektrycznej realizowane jest przez operatora systemu przesyłowego, którego funkcje pełnią PSE.
 • Dystrybucja energii elektrycznej ─ dostarczanie energii sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych przyłączonych do tej sieci. Dystrybucja energii realizowana jest przez operatorów systemu dystrybucyjnego.
Wytwarzanie
Przesyłanie
Dystrybucja

Źródła energii w systemie elektroenergetycznym

Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania węgla – najczęściej kamiennego lub brunatnego. Największe skupiska elektrowni cieplnych znajdują się w południowej części kraju. W większych miastach pracują elektrociepłownie opalane w przeważającej większości węglem, ale również gazem ziemnym. Rozwija się także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych ( OZE ): wiatru, wody, biomasy oraz słońca.
Do kluczowych elektrowni cieplnych w Polsce należą: Bełchatów, Kozienice, Opole, Turów, Połaniec, Rybnik, Pątnów, Dolna Odra, Jaworzno, Łaziska i Łagisza.
Największe elektrownie wodne to elektrownie Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina, Żydowo, Niedzica, Dychów, Rożnów oraz Włocławek.

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii od wytwórcy do różnorodnych grup odbiorców wymaga funkcjonowania skomplikowanej struktury złożonej z wielu urządzeń i linii elektroenergetycznych, zwanej systemem elektroenergetycznym. W systemie tym rozróżnia się sieć przesyłową i sieci dystrybucyjne.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy
do odbiorcy
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
Źródła energii w systemie elektroenergetycznym
Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania węgla – najczęściej kamiennego lub brunatnego. Największe skupiska elektrowni cieplnych znajdują się w południowej części kraju. W większych miastach pracują elektrociepłownie opalane w przeważającej większości węglem, ale również gazem ziemnym. Rozwija się także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE): wiatru, wody, biomasy oraz słońca.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
Przesyłanie energii elektrycznej
Przesyłanie energii od wytwórcy do różnorodnych grup odbiorców wymaga funkcjonowania skomplikowanej struktury złożonej z wielu urządzeń i linii elektroenergetycznych, zwanej systemem elektroenergetycznym. W systemie tym rozróżnia się sieć przesyłową i sieci dystrybucyjne.

Sieć przesyłowa najwyższych napięć (NN) – w Polsce 750, 400 i 220 kV – obejmuje obszar całego kraju. Właścicielem sieci jest nasza spółka – PSE. Sieć przesyłowa zapewnia zdolność przesyłu energii na znaczne odległości, z uwzględnieniem możliwości szybkich zmian kierunków oraz ilości przesyłanej energii.

Z sieci przesyłowej zasilani są operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz wielcy odbiorcy przemysłowi.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
Dystrybucja energii elektrycznej
Sieci dystrybucyjne mają charakter regionalny i składają się z linii oraz stacji elektroenergetycznych wysokich (110 kV), średnich (6-30 kV) i niskich (230 i 400 V) napięć, umożliwiających dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

Aby energia była dostarczona w odpowiedniej ilości oraz spełniała określone parametry, najpierw w stacjach elektroenergetycznych przy użyciu transformatorów realizowana jest zmiana poziomu napięć.

Administratorami sieci dystrybucyjnych są operatorzy systemów dystrybucyjnych. Z sieci dystrybucyjnej średniego napięcia zasilani są odbiorcy biznesowi i przemysłowi, a przede wszystkim odbiorcy końcowi korzystający z linii niskiego napięcia.
 • Krajowa sieć przesyłowa zasilana jest napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz. Dla porównania, w USA stosowane jest napięcie o częstotliwości 60 Hz.
 • W Polsce do przesyłania energii elektrycznej stosuje się najczęściej następujące standardy napięcia:
  220, 400 kV (tzw. najwyższe napięcia) do przesyłania na duże odległości
  110 kV (tzw. wysokie napięcie) do przesyłania na odległości nieprzekraczające kilkudziesięciu kilometrów
  6, 10, 15, 20 lub 30 kV (tzw. średnie napięcia) w lokalnych sieciach rozdzielczych
  400/230 V (tzw. niskie napięcie) do zasilania odbiorców końcowych
 • Najwyższe napięcia najczęściej stosowane w Europie: 220-275, 300-330 i 500 kV.