Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne
w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

GRI 102-11 GRI 103-2
Kierunki działania naszej spółki w dziedzinie środowiska naturalnego określa Polityka zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu zostało poświadczone stosownym certyfikatem wydanym na okres od 13 lipca 2020 r. do 23 lipca 2021 r. (aktualizacja certyfikatu z dnia 18 lipca 2018 r. związana z przejściem na normę PN-ISO 45001 w dziedzinie bhp).
GRI 103-1
Utrzymując zintegrowany system zarządzania, PSE dobrowolnie deklarują, że będą godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz interesu społecznego. Na potrzeby realizacji powyższych celów nasza organizacja zobowiązała się do:
 • zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
 • ciągłego dążenia do poprawy ochrony środowiska, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
 • monitorowania środowiska pracy w aspekcie środowiska naturalnego,
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących spółki,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględniania ich roli, a także angażowania ich w działania na rzecz poprawy stanu środowiska,
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.
Przeprowadzony w 2019 r. przegląd obszarów potencjalnego oddziaływania spółki na naturę potwierdził, że aspekty środowiskowe zostały zidentyfikowane prawidłowo.
Znaczące aspekty środowiskowe:
 • emisja pola elektromagnetycznego,
 • emisja hałasu,
 • wprowadzanie ścieków i wód opadowych do gruntu i wód (w sytuacji awaryjnej),
 • wytwarzanie odpadów,
 • wyciek substancji niebezpiecznej (w sytuacji awaryjnej).
Do głównych działań zrealizowanych w obszarze środowiskowym w 2019 r. należały m.in.: audyt systemów separacji oleju na stacjach elektroenergetycznych, badania właściwości ochronnych wodorozcieńczalnych zestawów lakierowych do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych oraz analiza dostępnych rozwiązań technicznych umożliwiających odejście od gazu SF6 w urządzeniach PSE. Wszystkie działania w obszarze środowiskowym realizowane były zgodnie z przyjętymi planami.
GRI 307-1
W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, na PSE nie zostały nałożone pieniężne kary z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.
GRI 307-1
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Wartość
2019 2018
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym: 0 0
– międzynarodowych deklaracji/konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych 0 0
– dobrowolnych porozumień w zakresie ochrony środowiska z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące i opracowane w celu zastąpienia wdrażania nowych regulacji 0 0
Sprawy wytoczone organizacji przez organy rozstrzygania sporów nadzorowane przez organy rządowe 0 0