Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne
w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Ślad węglowy

PSE realizują strategię zrównoważonego rozwoju, która wspiera realizację celów biznesowych, przyczynia się także do osiągnięcia ambitnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym celu nr 13 związanego z działaniami w dziedzinie klimatu.
PSE wpływają swoją działalnością na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego w Polsce, mając tym samym pewien wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych. Jak każda organizacja, nasza spółka również wpływa na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych powstałych wskutek spalania paliw oraz korzystania z energii elektrycznej lub cieplnej. W celu oceny wpływu działalności PSE na klimat kontynuujemy obliczanie naszego śladu węglowego. Na stałe włączyliśmy ślad węglowy do raportu wpływu i jest on jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy ocenie działalności naszej organizacji i wykorzystywanych w zarządzaniu naszą spółką.
Obliczenia śladu węglowego PSE zostały zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy – czyli rok, dla którego obliczyliśmy emisje gazów cieplarnianych, względem których będziemy porównywać emisje w latach następnych – przyjęliśmy 2017.
Obliczenia wykonaliśmy dla:
  • działalności realizowanej przez całą organizację, czyli przez siedzibę w Konstancinie-Jeziornie oraz terenowe lokalizacje PSE odpowiednio w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu i Warszawie,
  • realizacji zadań operatora systemu przesyłowego określonych w regulacjach.

Całkowita wielkość emisji w 2019 r. wyniosła 952 663 ton ekwiwalentu CO2 (metoda market-based*).
Niemal 96 proc. źródeł emisji gazów cieplarnianych w PSE stanowi zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a tym samym wynikających z działalności operatora systemu przesyłowego.
Na pozostałe 4 proc. składają się głównie zużywanie energii elektrycznej na potrzeby techniczne przez stacje elektroenergetyczne, zużywanie energii elektrycznej i cieplnej w naszych budynkach, emisja SF6 - gazu stosowanego jako izolator w urządzeniach na stacjach elektroenergetycznych oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.
Głównie na skutek zmniejszenia wielkości strat energii elektrycznej na przesyle odnotowano redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 (location-based) oraz 3 o 9% rok do roku. Uwzględniając zaś wskaźniki emisji dla energii elektrycznej według metody market-based, dodatkowo zmiana dostawcy energii wpłynęła na osiągnięcie łącznej redukcji w wymienionych zakresach o 43 proc. rok do roku.
Straty w sieci przesyłowej PSE z roku na rok są coraz niższe. W ostatnim badanym roku 2019 wskaźnik strat przesyłowych wyniósł 1,38 proc. i był w historii najniższy. Jednym z przedsięwzięć spółki pozwalającym m.in. zmniejszyć zużycie strat w sieci przesyłowej jest realizowany program inwestycyjny PSE na rzecz rozwoju elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej. Na koniec 2019 r. spółka prowadziła 164 projekty o szacowanej wartości 9,84 mld zł.
Kolejnym istotnym przedsięwzięciem pozwalającym zmniejszyć zużycie energii są inwestycje w eksploatowaną infrastrukturę elektroenergetyczną. Na lata 2020-2024 zaplanowana została wymiana siedmiu autotransformatorów 220/110 kV, która pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 związanej z ich użytkowaniem aż o 46,1 proc.
GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3
Emisje gazów cieplarnianych (GHG)
tony CO2e Zmiana rok do roku
2019 vs 2018 w %
Zmiana 2019 vs 2017
(rok bazowy) w %
2019 2018 2017
Zakres 1 – Bezpośrednie emisje GHG 3 738 4 139 4 450 -10 -16
Konstancin-Jeziorna, terenowe lokalizacje PSE: 3 738 4 139 4 450 -10 -16
- Benzyna 1020 1 077 883 -5 +15
- Olej napędowy 885 869 827 +2 +7
- Gaz ziemny 410 459 455 -11 -10
- SF6 1 142 1 579 2 082 -28 -45
- HFC's 281 155 202 +81 +39
Zakres 2* – Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda location-based) 1 110 504 1 220 628 1 260 544 -9 -12
Konstancin-Jeziorna, terenowe lokalizacje PSE: 9 393 11 204 10 802 -16 -13
- Energia elektryczna 7 885 9 627 8 957 -18 -12
- Energia cieplna 1 508 1 577 1 844 -4 -18
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 068 973 1 177 838 1 220 070 -9 -12
Stacje elektroenergetyczne** 32 138 31 587 29 672 +2 +8
Zakres 2* – Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda market-based) 948 606 1 659 709 1 714 399 -43 -45
Konstancin-Jeziorna, terenowe lokalizacje PSE: 5 736 9 861 9 553 -42 -40
- Energia elektryczna 4 228 8 284*** 7 708*** -49 -45
- Energia cieplna 1 508 1 577 1 844 -4 -18
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 915 351 1 606 758 1 664 369 -43 -45
Stacje elektroenergetyczne** 27 519 43 089 40 477 -36 -32
Zakres 3* – Inne pośrednie emisje GHG 319 283 194 +13 +64
Konstancin-Jeziorna, terenowe lokalizacje PSE: 319 283 194 +13 +64
- Podróże służbowe pracowników spółki - samolot 319 283 194 +13 +64
Zakres 1 + 2 (location-based) + 3 1 114 561 1 225 050 1 265 188 -9 -12
Zakres 1 + 2 (market-based) + 3 952 663 1 664 130 1 719 043 -43 -45
* Dla emisji w zakresie 2., obliczonych zgodnie z metodą location-based, jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej, przyjęto średni wskaźnik dla Polski, a dla emisji obliczonych zgodnie z metodą market-based przyjęto wskaźniki emisji specyficzne dla naszych sprzedawców energii elektrycznej.
** W tegorocznej edycji metodologia obliczeń została rozszerzona o zużycie energii elektrycznej na stacjach elektroenergetycznych. Wyniki emisji GHG za rok 2017 i 2018 publikowane w roku poprzednim zostały zaktualizowane o emisje wynikające z tego źródła.
*** Wyniki zaktualizowane względem zeszłorocznej publikacji na skutek poprawy sposobu obliczenia wskaźnika emisji dla energii elektrycznej przez jej dostawcę.


Źródła danych i wskaźników emisji:
Dane o zużyciu energii i paliw pochodziły z faktur i wewnętrznych rejestrów. Emisje SF6 i gazów HFC (gazy cieplarniane wodorofluorowęglowodory) określono na podstawie uzupełnień gazów. Dystans pokonany samolotem określono na podstawie wewnętrznego rejestru i tras lotów.
Dla paliw, energii elektrycznej (metoda location-based) i cieplnej przyjęto w obliczeniach wskaźniki emisji i wartości opałowe na podstawie danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, dla SF6 i gazów HFC przyjęto współczynniki GWP100 zgodnie z 4. Raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC). Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej według metody market-based przyjęto na podstawie informacji o strukturze wykorzystywanych paliw publikowanych na stronach odpowiednich dostawców energii. Wskaźniki emisji dla podróży samolotem przyjęto z bazy DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii).
Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Gaz cieplarniany ujęty we wskaźnikach emisji dla paliw, energii elektrycznej i cieplnej to CO2.
GRI 305-4
Wskaźnik intensywności emisji GHG na jednostkę
energii elektrycznej oddanej z sieci
Tony CO2e
2019 2018 2017
Wielkość emisji GHG zakres 1 + 2 (location-based) + 3 [tony CO2e] 1 114 561 1 225 050 1 265 188
Ilość energii oddanej z sieci [MWh] 105 739 380 107 089 437 102 646 083
Emisja GHG/MWh energii oddanej z sieci [tony CO2e/MWh] 0,0105 0,0114 0,0123
Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania. Jego miarą jest tona CO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.
Ślad węglowy to jedno z kluczowych narzędzi współczesnego zarządzania środowiskowego. Ma charakter międzynarodowy i coraz częściej jest wykorzystywany przez przedsiębiorców jako jeden z podstawowych sposobów poprawy efektywności funkcjonowania firm.