Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Nasze działania i zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej wpływają na jakość życia Polaków. Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz naszych wykonawców. Aby było to możliwe, nieustannie dbamy o rozwój i bezpieczeństwo naszej infrastruktury technicznej.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Dbamy o rozwój kompetencji wewnętrznych naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

GRI 103-1

Działania propagujące bezpieczeństwo pracy

W celu umacniania kultury bezpieczeństwa w PSE, opracowane zostały tzw. Zasady ratujące życie (ang. life saving rules – LSR). Jest to zbiór ogólnych zasad postępowania, które odnoszą się do największych zagrożeń związanych z działalnością spółki. Zasady wskazują obowiązki personelu realizującego zadania, czynności zabronione oraz obowiązki osób nadzorujących pracę. Adresatem zasad są pracownicy i współpracownicy PSE. Zasady sformułowane zostały jako hasła wzywające do określonych działań, których lista znajduje się poniżej:

 1. Zachowuj odległości bezpieczne! – ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie stanowi porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem, dla prac pod napięciem i w pobliżu napięcia;
 2. Przestrzegaj polecenia na pracę i stosuj listy kontrolne! – dla prac dotyczących majątku sieciowego, wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, na podstawie pisemnego polecenia;
 3. Przestrzegaj bezpiecznej organizacji pracy w elektroenergetyce!;
 4. Pracując na wysokości zabezpiecz siebie i narzędzia przed upadkiem!;
 5. Stosuj odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zawsze, gdy jest to wymagane!;
 6. Prowadź bezpiecznie!;
 7. Reaguj i zgłaszaj sytuacje niebezpieczne!

LSR zostały udostępnione zarówno w naszych biurach, jak i na terenie stacji elektroenergetycznych, w formie odpowiednio plakatów i animacji. Z relacji naszych kolegów wiemy, że materiały te stanowią często punkt wyjścia do pogadanek o bezpieczeństwie w ramach rozmaitych spotkań wewnętrznych i zewnętrznych (z ang. safety moment).
Ocena ryzyka zawodowego

W PSE dokonano oceny ryzyka zawodowego dla zidentyfikowanych grup stanowisk pracy. Dokumentację ryzyka opracowano wg metod PN-N-18002 w skali trójstopniowej oraz Risc Score. Wszyscy nowozatrudnieni w 2019 r. pracownicy oraz pracownicy zmieniający stanowiska pracy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy. Uzyskali wiedzę o zagrożeniach, środkach profilaktycznych, metodach i organizacji pracy.
Tab. 1. Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka
Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka w 2019
Jednostki terenowe Liczba osób
Konstancin-Jeziorna 99
Bydgoszcz 48
Katowice 35
Poznań 32
Radom 45
Warszawa 33
CJI 45
Tab. Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka z uwzględnieniem grup stanowisk
Profilaktyczna ochrona zdrowia

Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w PSE i są prowadzone na bieżąco. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzone są przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, w oparciu o skierowanie zawierające informacje o wszystkich czynnikach szkodliwych oraz warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy. Badania lekarskie profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie umowy zawartej z zakładem medycyny pracy Lux Med. Badania lekarskie okresowe prowadzone są w terminach wskazanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. W 2019 r. nie stwierdzono przeciwwskazań do pracy na dotychczasowych stanowiskach pracy ani nie stwierdzono wystąpienia choroby zawodowej.
Tab. 2. Liczba badań profilaktycznych zrealizowanych w 2019 roku.
Liczba badań profilaktycznych zrealizowanych w 2019 roku
  Liczba osób objętych umową* Całkowity koszt roczny poniesiony na profilaktyczną ochronę zdrowia [zł/netto] Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych
Ogółem Wstępne/zmiana stanowiska Okresowe Kontrolne
Katowice 264 185 440 161 40 113 8
Warszawa 258 185 379 159 47 99 13
Bydgoszcz 213 148 779 111 44 64 3
Radom 276 191 052 126 40 74 12
Poznań 270 199 094 129 24 101 4
Konstancin-Jeziorna 784 654 183 367 99 231 37
CJI 364 255 529 169 60 104 5
RAZEM 2 419 1 819,456 1 222 354 786 82
*Wg stanu na 31.12.2019 r.
Tab. Liczba zrealizowanych badań profilaktycznych
Monitorowanie aktywne – kontrole obiektów
Tab. 3. Monitorowanie aktywne – kontrole obiektów
Jednostki terenowe Liczba kontroli zaplanowanych Liczba kontroli wykonanych Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych
Konstancin-Jeziorna 5 5 10
Bydgoszcz 18 21 139
Katowice 34 43 258
Poznań 28 36 147
Radom 21 23 90
Warszawa 25 27 76
RAZEM 131 155 760
GRI 103-2
Wszystkie działania mające na celu poprawę stanu BHP zaplanowane przez nas na 2019 r. zostały zrealizowane. Jednocześnie podjęto szereg działań dodatkowych, tj.:
 • doskonalono zintegrowany system Zarządzania BHP wg normy PN-N-18001:2004 poprzez:
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym – działania zapobiegawczo-korygujące,
  • identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem – analiza zgłoszeń zagrożeń HSEQ ,
  • monitorowanie środowiska pracy – kontrole BHP i ochrony ppoż.,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników – udział w szkoleniach,
  • rozwój i modernizacja infrastruktury sieciowej – opiniowanie standardów i dokumentacji projektowych;
 • przeprowadzono szkolenia okresowe w dziedzinie BHP. Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz osób kierujących pracownikami prowadzono w formie samokształcenia kierowanego, a szkolenia na stanowiskach robotniczych realizowane były w formie instruktażu.
Tab. 4. Liczba zrealizowanych szkoleń BHP
Liczba przeszkolonych pracowników z zakresu BHP w 2019 roku
  Szkolenia wstępne Szkolenia okresowe
Stanowiska administracyjno-biurowe Stanowiska inżynieryjno-techniczne Stanowska robotnicze Osoby kierujące pracownikami Łącznie
Konstancin-Jeziorna 104 100 80 0 50 230
Bydgoszcz 44 4 59 48 90 201
Katowice 33 6 51 85 14 156
Poznań 32 1 0 86 107 194
Radom 42 7 31 83 7 128
Warszawa 33 9 54 82 104 249
CJI 45 134 87 0 96 317
Tab. 5. Liczba ćwiczeń ewakuacyjnych oraz z udziałem Państwowej Straży Pożarnej
Ćwiczenia ewakuacyjne oraz z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku
  Liczba ćwiczeń ewakuacyjnych Liczba ćwiczeń PSP
Konstancin-Jeziorna 1 1
Bydgoszcz 4 0
Katowice 2 2 (3 dniowe)
Poznań 3 2 (3 dniowe)
Radom 4 1 (3 dniowe)
Warszawa 3 0
CJI (Kraków) 0 0
ŁĄCZNIE 17 6

Komisja BHP

W naszej spółce działa Komisja BHP, którą tworzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (w tym przedstawiciele służb BHP i lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami) oraz pracowników (w tym Społeczny Inspektor Pracy). Komisja działa na poziomie PSE wraz z zakładowymi komórkami organizacyjnymi.
Do zadań Komisji należą: dokonywanie przeglądu warunków pracy oraz okresowej oceny stanu BHP, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
Reprezentacja pracowników w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
2019
2018
Liczba członków komisji BHP
10
19
Procent pracowników pracujących dla organizacji reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy), które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy
100%
100%
GRI 403-2
Rodzaj i wskaźnik urazów*, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci
LATA
2019 2018
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy ogółem
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy ogółem, w tym: 4 5
– Kobiety 0 3
– Mężczyźni 4 2
Liczba wypadków (incydentów) ciężkich 0 0
– Kobiety 0 0
– Mężczyźni 0 0
Liczba wypadków (incydentów) lekkich 4 5
Wskaźnik częstotliwości wypadków
Wskaźnik częstotliwości wypadków 1,65 2,10
– Kobiety 0 1,26
– Mężczyźni 1,65 0,84
Wskaźnik ciężkości wypadków
Wskaźnik ciężkości wypadków 7,5 79,6*
– Kobiety 0 17
– Mężczyźni 7,5 146
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych 0 0
* W Raporcie wpływu PSE za 2018 rok został podany wskaźnik ciężkości wypadków na poziomie 42,8. Rozbieżność w wyznaczeniu tego wskaźnika wynika z faktu, iż pracownik, który uległ wypadkowi w 2018 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i kontynuował je jeszcze w roku 2019. Po zakończeniu leczenia, okres absencji został zaliczony do wskaźnika za rok 2018, gdyż wówczas miał miejsce wypadek.
*Wskaźnik dotyczy wyłącznie wypadków pracowników w pracy, a nie w drodze do pracy.
Wskaźniki wypadkowości

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w PSE S.A. w porównaniu do średniego zatrudnienia.


Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy w PSE S.A.


GRI 103-3
HSEQ w liczbach
Liczba zarejestrowanych niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions – UC) i niebezpiecznych zachowań (unsafe acts – UA); liczba sprawdzeń HSEQ
 • W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zarejestrowano:
  • 2 215 obserwacji HSEQ
  • 1 881 niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions, UC)
  • 282 niebezpieczne zachowania (unsafe acts, UA)
  • 52 pozytywnych obserwacji
 • W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. przeprowadzono 409 sprawdzeń HSEQ na realizowanych zadaniach inwestycyjnych.
GRI EU18
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ)
2019
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP, pracujących na czynnych stacjach elektroenergetycznych (szkolenie przeprowadzone przez Dyżurnych Stacji) 100%
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP wymagane prawem (oszacowane na podst. sprawdzeń HSEQ)* 99%
*Dane dotyczą pracowników zatrudnianych przez dostawców PSE, co oznacza, że obowiązek szkolenia BHP spoczywa na dostawcach.
Nowe wymagania HSEQ dla Wykonawców inwestycji PSE

W 2019 r. kontynuowano prace nad poprawą skuteczności nadzoru nad wykonawcami w zakresie HSEQ, tj. w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska. W szczególności opracowane zostały standardowe klauzule umowne, zawierające wymagania HSEQ. Klauzule te wypracowane zostały w trzech wariantach, gradujących przedmiot i szczegółowość wymagań nakładanych na wykonawców. Zróżnicowanie wariantów klauzul daje możliwość odpowiedniego dopasowania postanowień umownych do zagrożeń występujących podczas realizacji konkretnej umowy. Klauzule HSEQ stosowane są we wszystkich umowach inwestycyjnych zawieranych przez PSE, a także w odniesieniu do prac utrzymaniowych i eksploatacyjnych, na co pozwala ich uniwersalny charakter. Stosowanie klauzul HSEQ wynika z wdrożonych w spółce norm, jej strategii i polityki oraz szeroko rozumianej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Doskonalenie warunków umownych jest ponadto elementem współpracy z wykonawcami, z którymi PSE zawiera umowy. Dążymy do wspólnego pogłębiania świadomości znaczenia bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, a także solidarnego angażowania się w sprawy związane z bezpieczeństwem pracowników, sprzętu, infrastruktury w środowisku pracy oraz ochrony środowiska.
Od 2019 r. PSE stosują taryfikator kar umownych w odniesieniu do stwierdzonych przypadków naruszeń przez wykonawcę określonych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów i zasad przeciwpożarowych, a także przepisów i zasad ochrony środowiska. Taryfikator ten jest częścią nowych umów zawieranych z wykonawcami zadań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.
Działania propagujące bezpieczeństwo pracy

„Safety Leadership, czyli bezpieczeństwo podczas realizacji umów”, to nazwa konferencji z dziedziny kultury bezpieczeństwa, którą w 2019 roku Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy w PSE zorganizowało dla współpracujących z nami wykonawców zadań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Konferencja służyła pogłębieniu świadomości znaczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego oraz zaangażowaniu wykonawców w sprawy związane z bezpieczeństwem pracowników, sprzętu, infrastruktury w środowisku pracy oraz w zagadnienia ochrony środowiska. Spotkanie odbyło się w siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie. Przedstawicieli 32 firm wykonawczych, którzy uczestniczyli w spotkaniu, powitali członkowie Zarządu PSE. Ze strony PSE uczestniczyli w konferencji również dyrektorzy Centralnej Jednostki Inwestycyjnej, Departamentu Eksploatacji, Departamentu Administracji, Departamentu Teleinformatyki, Departamentu Komunikacji i Biura Prawnego. Spotkanie podzielone zostało na część konferencyjną oraz warsztatową. W pierwszej części omówiono zatwierdzone przez zarząd PSE, jako wymagania kontraktowe dla wykonawców, wytyczne w zakresie BHP, ochrony środowiska i jakości oraz taryfikator kar HSEQ. W części warsztatowej przedstawiciele wykonawców i pracownicy spółki wspólnie przeprowadzili analizę zagrożeń i ryzyka (hazard and risk assessment, HRA) oraz analizę źródłową (root cause analysis, RCA) dla zadanych scenariuszy zdarzeń.