O raporcie
PSE wyznaczają standardy raportowania własnego wpływu na otoczenie na krajowym rynku i w branży.

Raport za rok 2019, edycja 2020 prezentuje wpływ działalności PSE na gospodarkę i rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

Tabela GRI

Numer ujawnienia Tytuł ujawnienia Stopień zaraportowania Dodatkowe informacje / link Cel zrównoważonego rozwoju
GRI 102: Ogólne standardowe informacje (2016)
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny GRI 102-1
GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi Pełny GRI 102-2
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny GRI 102-3
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie Pełny GRI 102-4
GRI 102-5 Charakter własności oraz forma prawna Pełny GRI 102-5 GRI 102-5
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów) Pełny GRI 102-6 GRI 102-6
GRI 102-7 Skala działalności organizacji Pełny GRI 102-7
GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci Pełny GRI 102-8 GRI 102-8 GRI-102-8 GRI 102-8 GRI 102-8
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji Pełny GRI 102-9
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw Pełny Nie zidentyfikowano znaczących zmian
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża Pełny GRI 102-11 GRI 102-11
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje Pełny GRI 102-12
GRI 102-13 Uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych Pełny GRI 102-13
Strategia i analiza
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Pełny GRI 102-14
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans Częściowy GRI 102-15 GRI 102-15
Etyka i integralność
GRI 102-16 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki Pełny GRI 102-16
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Pełny GRI 102-17
Ład organizacyjny
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych Pełny GRI 102-18 GRI 102-18 GRI 102-18
GRI 102-20 Stanowiska kierownicze lub stanowiska z odpowiedzialnością za kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne podlegające bezpośrednio najwyższym organom zarządczym Pełny GRI 102-20
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Pełny GRI 102-22 GRI 102-22 GRI 102-22
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny GRI 102-40
GRI 102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy Pełny GRI 102-41
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Pełny GRI 102-42 GRI 102-42
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Pełny GRI 102-43 GRI 102-43 GRI 102-43
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy Pełny GRI 102-44 GRI 102-44
GRI 102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach Pełny GRI 102-45
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic raportowania istotnych aspektów Pełny GRI 102-46
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny GRI 102-47
GRI 102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian Pełny Nie zidentyfikowano znaczących zmian
GRI 102-49 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów Pełny Nie zidentyfikowano znaczących zmian
Praktyka raportowania
GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem Pełny GRI 102-50
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany) Pełny grudzień 2019 roku
GRI 102-51
GRI 102-52 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itp.) Pełny GRI 102-52
GRI 102-53 Osoba kontaktowa Pełny GRI 102-53
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Pełny GRI 102-54
GRI 102-55 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie Pełny GRI 102-55
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym Pełny GRI 102-56
Podejście do zarządzania
Kluczowy temat: Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających
Aspekt sektorowy GRI: Zarządzanie infrastrukturą krytyczną (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3 GRI 103-3 GRI 103-3
Wskaźnik własny ENS ENS – wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny Pełny Wskaźnik ENS jest regulowany prawnie (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)
Wskaźnik własny ENS Wskaźnik własny ENS
Wskaźnik własny AIT AIT – wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym Pełny Wskaźnik AIT jest regulowany prawnie (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
Wskaźnik własny AIT Wskaźnik własny AIT
Wskaźnik własny Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Plan rozwoju systemu przesyłowego
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
GRI EU12 Straty w przesyle jako procent całkowitej odebranej energii Pełny GRI EU12
Kluczowy temat: Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami
Aspekt GRI: Praktyki dotyczące zamówień (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Liczba wykonawców, podwykonawców i dostawców, z którymi współpraca trwa od kliku lat Pełny Wskaźnik własny
Wskaźnik własny Kontrahenci PSE wg wartości kontraktu Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE
Aspekt GRI: Wyniki ekonomiczne (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona Pełny GRI 201-1
GRI 201-4 Pomoc finansowa uzyskana od Państwa Pełny GRI 201-4
Kluczowy temat: Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Zaangażowanie przedstawicieli PSE w prace instytucji oraz agencji europejskich Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Zaangażowanie przedstawicieli PSE w prace instytucji oraz agencji europejskich Pełny Wskaźnik własny (na warstwie: Wkład - Rynek / 1.)
Kluczowy temat: Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Wydatki na prace badawcze i rozwojowe (w tys. zł) Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych
Aspekt GRI: Pośredni wpływ ekonomiczny (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
GRI 203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro publico bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. Pełny GRI 203-1
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji wraz z zakresem oddziaływania Częściowy GRI 203-2
GRI EU4 Długość oraz liczba naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu energii Pełny GRI EU4 GRI EU4
Kluczowy temat: Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Liczba pracowników PSE zaangażowanych w prace ENTSO-E Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
Wskaźnik własny Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Wartość poniesionych nakładów na bezpieczeństwo IT Pełny Wskaźnik własny (na warstwie: Wkład - Infrastruktura i inwestycje / 1.)
Kluczowy temat: Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji
Aspekt GRI: Społeczność lokalna (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
GRI 413-1 Procent jednostek z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju Pełny GRI 413-1
Wskaźnik własny Liczba spotkań z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)
Aspekt GRI: Społeczność lokalna
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
GRI 413-2 Działania mające znaczący rzeczywisty lub potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne Pełny GRI 413-2
GRI EU22 Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia Pełny GRI EU22
Kluczowy temat: Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne
Aspekt GRI: Społeczność lokalna (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
Wskaźnik własny Cele projektów społecznych PSE (w proc.) Pełny Wskaźnik własny
Kluczowy temat: Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji.
Aspekt GRI: Zgodność z regulacjami środowiskowymi, energia, emisje, woda, ścieki i odpady, wpływ na bioróżnorodność (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji Częściowy GRI 302-1
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-1
GRI 305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-2
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-3
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-4
GRI 303-1 Łączny pobór wody według źródła Pełny GRI 303-1
GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Częściowy GRI 306-1
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Częściowy GRI 306-2
GRI 306-3 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Pełny GRI 306-3 GRI 306-3 GRI 306-3 GRI 306-3
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny GRI 307-1
GRI 304-2 Opis istotnego wpływu działalności produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi Pełny GRI 304-2
GRI EU13 Bioróżnorodność kompensacji przyrodniczej w porównaniu z bioróżnorodnością dotkniętych obszarów Pełny GRI EU13
Kluczowy temat: Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań
Aspekt GRI: Zatrudnienie i obecność na rynku oraz Szkolenia i edukacja (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Pełny GRI 202-1
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Pełny GRI 401-1 GRI 401-1
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności Pełny GRI 401-2
GRI EU15 Procent pracowników którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy Pełny GRI EU15
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Pełny GRI 404-1 GRI 404-1
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Pełny GRI 404-2
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Pełny GRI 404-3
Aspekt GRI: Etyka i przeciwdziałanie dyskryminacji, przeciwdziałanie korupcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka Pełny GRI 205-1
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Pełny GRI 205-2
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny GRI 205-3
GRI 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych Pełny GRI 206-1
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Pełny GRI 406-1
Aspekt GRI: Bezpieczeństwo i higiena pracy (2016)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny GRI 103-3
GRI 403-1 Reprezentacja pracowników w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny GRI 403-1
GRI 403-2 Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć Pełny GRI 403-2
GRI EU18 Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ) Pełny GRI EU18


Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13: Pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju