Model biznesowy i tworzenia wartości
Jesteśmy jednym z największych operatorów systemu przesyłowego
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako spółka strategiczna odpowiadamy za bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Zadanie to realizujemy poprzez sprawne zarządzanie pracą systemu elektroenergetycznego.

Budujemy wartość PSE, w oparciu o kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny oraz naturalny.
Model biznesowy i tworzenia wartości

Model biznesowy

PSE są jedynym operatorem systemu przesyłowego (OSP) na obszarze Polski. Dostarczają energię elektryczną siecią przesyłową do wszystkich regionów naszego kraju.
Zasady działania operatora systemu przesyłowego w Polsce
Nasze podstawowe obowiązki zostały wymienione w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, które określają zarówno stawiane przed nami zadania i sposób ich finansowania, jak i obowiązujące standardy techniczne oraz kryteria niezawodności.
Koszty realizacji naszych zadań są kosztami regulowanymi, pokrywanymi z opłat przesyłowych wnoszonych przez użytkowników systemu przesyłowego zgodnie z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa URE. Jako operator realizujemy zadania, korzystając ze środków technicznych podmiotów przyłączonych do systemu przesyłowego – podmioty te zobowiązane są do ich udostępnienia na mocy obowiązujących przepisów lub odpowiednich umów cywilnoprawnych.