Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne
w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Priorytety PSE dotyczące obszaru ochrony środowiska

Aspekty środowiskowe

GRI 103-2
W odniesieniu do zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych nasza spółka określiła wewnętrznie zasady postępowania i nadzoru, mające zapewnić realizację wszystkich wymagań prawnych oraz możliwie największe poszanowanie zasobów naturalnych.
Emisja pola elektromagnetycznego
Prowadzimy szereg działań sprzyjających realizacji wyznaczonych celów:
 • dotrzymanie wymaganych prawem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poza obszarem pasa technologicznego linii,
 • dobór lokalizacji dla nowych inwestycji pozwalający na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
 • utrzymanie sprawności instalacji oraz urządzeń,
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne urządzeń i instalacji.
Emisja hałasu
Realizujemy zadania wpływające na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaganych prawem. Służą temu działania w zakresie:
 • doboru lokalizacji infrastruktury sieciowej, pozwalającego na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
 • kontroli jakości wykonywanych prac,
 • utrzymywania sprawności instalacji oraz urządzeń.
Wprowadzenie ścieków do gruntu oraz wód
W wyniku naszej działalności powstają ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, zbiorników bezodpływowych, lub po wcześniejszym oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków do ziemi lub wód. Na terenach obiektów sieciowych funkcjonują biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystujące różne metody oczyszczania, m.in. za pomocą osadu czynnego i złoża zraszanego.
Po oczyszczeniu ścieki spełniają wymagania przepisów prawa i pozwoleń wodnoprawnych. Urządzenia do oczyszczania ścieków są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w celu zapewnienia prawidłowego działania, poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska także poddawana jest okresowej kontroli.
GRI 306-1
Całkowita objętość ścieków* wg sposobu uzdatniania i docelowego miejsca przeznaczenia
Objętość (w m3)
2019** 2018**
Ścieki oczyszczone we własnych biologicznych oczyszczalniach ścieków Odprowadzone do wód powierzchniowych, w tym jezior, rzek 399,00 886,00
Odprowadzone do ziemi 1 886,49 1 084,33
Odprowadzone do przedsiębiorstw komunalnych 25 991,20 31 109,35
Suma całkowitej ilości ścieków 28 267,69 33 079,68
* Wskaźnik odnosi się do ścieków odprowadzanych z obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i terenowych lokalizacji. Nie dotyczy wód opadowych.
** W latach 2018-2019 w ilości ścieków odprowadzanych do przedsiębiorstw komunalnych ujęto również nieczystości płynne odbierane ze zbiorników bezodpływowych. Parametry ścieków są monitowane przez odbiorcę.
Dążymy do minimalizacji zużycia wody
Nie prowadzimy działalności produkcyjnej, dlatego zużycie wody w siedzibie naszej spółki i na stacjach jest niewielkie. Mimo to, w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, monitorujemy wykorzystanie wody. Do zaopatrzenia obiektów stacyjnych w wodę wykorzystujemy własne ujęcia głębinowe oraz wodociągi gminne lub miejskie.
Studnie są źródłem zaopatrzenia 13 naszych stacji najwyższych napięć. Na obiektach stacyjnych woda zużywana jest do celów socjalnych pracowników obsługi stacji oraz do celów przeciwpożarowych.
Na stacjach posiadających jednostki transformatorowe wyposażone w instalacje gaśnicze niewielka ilość wody ze zbiorników zużywana jest na odbywające się raz w roku próby instalacji zraszaczowej. Pomiar ilości zużywanej wody odbywa się na podstawie odczytów z wodomierza głównego.
W siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie korzystamy z własnego ujęcia wody. Dysponujemy dwiema studniami głębinowymi. Woda dostarczana do terenowych lokalizacji PSE pochodzi z wodociągów miejskich.
GRI 303-1
Łączny pobór wody według źródła
Ilość (w m3)
2019 2018
Wody podziemne (ujęcia własne) 14 744,45 17 368,65
Dostawy wody komunalnej lub z innych źródeł zewnętrznych 19 047,20 21 026,98
Łączna objętość wody pobranej z powyższych źródeł 33 791,65 38 395,63
Źródło: Opracowanie własne na podst. odczytów z wodomierzy na terenach obiektów wyposażonych w ujęcia własne oraz na podst. faktur za dostawę wody dla obiektów korzystających z sieci wodociągowej.
Wytwarzanie odpadów
Od wielu lat prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na terenie obiektów sieciowych oraz siedziby PSE i terenowych lokalizacji. W celu ustandaryzowania zasad postępowania z odpadami w naszej firmie została opracowana Instrukcja gospodarki odpadami w PSE S.A., mająca zastosowanie do odpadów wytwarzanych zarówno przez PSE, jak i przez podmioty zewnętrzne w ramach prowadzonej eksploatacji, usuwania skutków awarii oraz zadań inwestycyjnych i remontowych. Jeden z załączników do ww. instrukcji jest w całości poświęcony zasadom prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, których wytwarzanie związane jest z bytowaniem człowieka.
Budynki siedzib PSE oraz wszystkie stacje elektroenergetyczne zostały wyposażone w pojemniki umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów (m.in. papier, plastik, szkło, metale, zużyte źródła światła, baterie i akumulatory oraz zanieczyszczony sorbent). Większość odpadów zbierana jest w miejscu ich wytworzenia. Pomieszczenia, miejsca oraz pojemniki, w których zbierane są poszczególne rodzaje odpadów, zostały odpowiednio oznakowane.
Prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów stanowi przedmiot kontroli przeprowadzanych na terenie obiektów. Przedstawienie zasad i obowiązków dotyczących segregacji odpadów stanowi jeden ze stałych punktów szkoleń dla nowych pracowników firmy.
Do typowych odpadów wytwarzanych na terenie naszych stacji należą np. zużyte oleje mineralne, akumulatory oraz zużyte sorbenty. Najwięcej odpadów powstaje podczas prac związanych z prowadzeniem modernizacji lub budowy obiektów elektroenergetycznych. Wytwórcami odpadów są wykonawcy prac, odpowiedzialni za gospodarowanie tymi odpadami. W przypadku odpadów posiadających wartość, wytwórcą jest PSE.
Aby działania wykonawców w zakresie gospodarowania odpadami były zgodne z przepisami, na terenie eksploatowanych obiektów oraz podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzony jest stały nadzór.
GRI 306-2 *
Całkowita waga odpadów wg rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem** (w tonach)
2019 2018
Odpady niebezpieczne, w tym: 673,14 331,93
- magazynowane na terenie zakładu  19,09 15,50
- przekazane uprawnionym podmiotom 654,05 316,43
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym: 1 108,43 86,43
- magazynowane na terenie zakładu 1,15 0,36
- przekazane uprawnionym podmiotom 1 107,28 86,07
* Wskaźnik odnosi się do obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i terenowych lokalizacji.
** Nie dysponujemy informacjami o sposobie dalszego zagospodarowania odpadów ze względu na brak określenia sposobu postępowania z odpadami przejętymi przez ich odbiorcę – przedsiębiorstwo zajmujące się ich zagospodarowaniem. Dane zostały przygotowane na podstawie Kart ewidencji odpadów.
Wyciek substancji niebezpiecznej
Prowadzimy działania w celu:
 • ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej poprzez działania prewencyjne oraz właściwą eksploatację obiektów,
 • utrzymania gotowości do ograniczenia skutków środowiskowych awarii spowodowanych przez infrastrukturę stanowiącą własność spółki.
GRI 306-3
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków*
Wielkość w 2019 r. Liczba wycieków Wielkość w 2018 r. Liczba wycieków
Liczba wycieków i masa zaolejonej ziemi 19,7 ton 3 99,20 ton 3
Wycieki gazu SF 50,1 kg 44 69,25 kg 15
Wycieki czynników chłodniczych 142,68 kg 37 80,40 kg 10
* „Istotny wyciek” w naszej działalności oznacza wyciek, którego następstwem jest zanieczyszczenie środowiska.
Objętość gazu SF6, który został wyemitowany do środowiska w 2019 r. była o 28 proc. mniejsza niż rok wcześniej. W przypadku wycieków oleju elektroizolacyjnego zanotowano spadek masy zanieczyszczanej ziemi olejem elektroizolacyjnym o 80 proc. w porównaniu z rokiem 2018.
Urządzenia posiadające znaczną ilość oleju elektroizolacyjnego – transformatory – wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia, tzw. misy olejowe, które w przypadku niekontrolowanego wycieku mają za zadanie przejąć awaryjny zrzut. W 2019 r. nie odnotowano istotnego wycieku oleju elektroizolacyjnego mającego negatywny wpływ na środowisko.
GRI 306-3
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków* w 2019 r.
Obszar terenowy usług sieciowych Stacja Liczba Wyliczenie SF6 z urządzeń elektroenergetycznych
Ilość (w kg) Ekwiwalent CO2 (w t)
Warszawa SE Mory 1 0,4 9,12
SE Ołtarzew 1 0,45 10,26
SE Piotrków 2 13,2 300,96
Suma 4 14,05 320,34
Radom SE Abramowice 3 2,05 46,74
SE Chmielów 3 4,85 110,58
SE Kozienice 6 6,55 149,34
SE Krosno Iskrzynia 1 1 22,8
SE Radkowice 1 0,15 3,42
Suma 14 14,6 332,88
Katowice SE Bujaków 1 0,55 12,54
SE Byczyna 3 4,65 106,02
SE Joachimów 1 1 22,8
SE Wielopole 9 9,65 220,02
Suma 14 15,85 361,38
Bydgoszcz SE Grudziądz Węgrowo 1 0,5 11,4
SE Jasiniec 2 0,5 11,4
SE Olsztyn Mątki 2 0,85 19,38
SE Żydowo 3 0,5 11,4
Suma 8 2,35 53,58
Poznań SE Krajnik 1 0,95 21,66
SE Mikulowa 1 0,7 15,96
SE Morzyczyn 1 1,1 25,08
SE Polkowice 1 0,5 11,4
Suma 4 3,25 74,1
Łącznie wszystkie wycieki:   44 50,1 1142,28
* „Istotny wyciek” w naszej działalności oznacza wyciek, którego następstwem jest zanieczyszczenie środowiska.
Źródło: Opracowanie własne na podst. wewnętrznych rejestrów firmy oraz sprawozdań środowiskowych.
GRI 306-3 Liczba i objętość wycieków w 2019 r.
Wyciek czynników chłodniczych Wyliczenie emisji wodorofluorowęglowodorów
Lokalizacje Stacja elektroenergetyczna Nazwa substancji Liczba Ilość (w kg) Ekwiwalent CO2 [t] GWP wg rozporządzenia (UE) 517/2014
Warszawa SE Mory R410A 1 1,5 3,13 2088
SE Mościska R410A 1 1,5 3,13 2088
SE Narew R407C 2 2 3,55 1774
SE Stanisławów R407C 1 5 8,87 1774
Konstancin-Jeziorna R134a 1 23 32,89 1430
Suma   6 33 51,57 -
Radom SE Chmielów R407C 1 1,5 2,66 1774
Kielce Piaski R410A 1 0,8 1,67 2088
Kozienice R410A 2 1,6 3,34 2088
Suma    4 3,9 7,67 -
Katowice SE Byczyna R407C 2 14 24,84 1774
SE Byczyna R410A 1 1 2,09 2088
SE Klikowa R407C 1 8 14,19 1774
SE Lubocza R410A 3 11,85 24,74 2088
SE Łośnice R407C 1 5 8,87 1774
SE Siersza R410A 1 4,3 8,89 2088
SE Skawina R410A 5 4,9 10,23 2088
SE Wanda R407C 1 2 3,54 1774
Biuro w Katowicach R407C 2 2,9 5,15 1774
Biuro w Katowicach R410A 1 4,3 8,98 2088
Suma    18 58,25 111,61 -
Bydgoszcz Biuro w Bydgoszczy R 410 A 1 12,8 26,73 2088
Suma   1 12,8 26,73 -
Poznań SE Cieplice R410A 1 5,3 11,07 2088
SE Pasikurowice R410A 2 5,8 12,11 2088
SE Piła Krzewina R410A 2 4,13 8,62 2088
Biuro w Poznaniu R422D 2 18 49,12 2729
Biuro w Poznaniu R407C 1 1,5 2,66 1774
Suma   8 34,73 83,58 -
RAZEM     37 142,68 281,16 -
GRI 306-3 Liczba wycieków oleju elektroizolacyjnego i masa zaolejonej ziemi w 2019 r.
Lokalizacja i typ istotnych wycieków  
Liczba zdarzeń Ilość wymienionej ziemi
1 SE Siersza – awaria AT1 1 1,5
2 SE Żarnowiec – awaria przekładnika 1 4,2
3 SE Żarnowiec – awaria AT2 1 14
Suma 3 19,7
Gotowość i reagowanie w sytuacjach awarii środowiskowych (np. wycieku substancji ropopochodnej)
W urządzeniach eksploatowanych na terenach obiektów stacyjnych PSE znajdują się substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą spowodować zanieczyszczenie.

Do takich substancji należą głównie:
 • olej elektroizolacyjny (transformatory, wyłączniki olejowe, przekładniki, dławiki kompensacyjne, wyłączniki, kondensatory),
 • olej napędowy (agregaty prądotwórcze),
 • kwasy (elektrolity z baterii akumulatorów).
Z powodu możliwości wystąpienia awarii urządzeń i związanego z tym zagrożenia wyciekiem ww. substancji dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

W tym celu opracowaliśmy dwa dokumenty:
 • Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia na stacji elektroenergetycznej PSE S.A. awarii zagrażającej skażeniem środowiska olejem elektroizolacyjnym,
 • Instrukcja postępowania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej (obowiązuje również terenowe lokalizacje PSE). Ponadto, każdy obiekt jest wyposażony w tzw. apteczki ekologiczne – podręczne zestawy środków sorpcyjnych do zbierania niewielkich wycieków, umożliwiające zabezpieczenie wycieku przed rozprzestrzenianiem.