Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Nasze działania i zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej wpływają na jakość życia Polaków. Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz naszych wykonawców. Aby było to możliwe, nieustannie dbamy o rozwój i bezpieczeństwo naszej infrastruktury technicznej.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Dbamy o rozwój kompetencji wewnętrznych naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE.

Działalność PSE a taryfa przesyłowa i rachunki za energię

Przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej infrastrukturze przesyłowej. Odpowiedzialność za infrastrukturę po stronie PSE wiąże się z koniecznością realizacji prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz dokonywania niezbędnej, uzasadnionej ekonomicznie modernizacji oraz rozbudowy. Ma to na celu sprostanie zmianom wynikającym m.in. ze wzrostu zapotrzebowania i struktury zużycia energii w kraju oraz zmiany struktury i lokalizacji źródeł wytwórczych.
Utrzymanie wymaganych parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE wiąże się z koniecznością nabywania usług systemowych świadczonych przez wytwórców energii elektrycznej.
Finansowanie wydatków związanych z działalnością przesyłową, czyli kosztów funkcjonowania i nakładów inwestycyjnych, dokonywane jest na zasadach określonych w obowiązujących regulacjach prawnych, a wydatki pokrywane są z przychodów z tytułu świadczonych usług przesyłania uzyskiwanych ze stosowania Taryfy spółki zatwierdzanej przez Prezesa URE .
Taryfa spółki to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowywany co roku na podstawie planowanych, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, a także zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Koszty stanowiące podstawę kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania podlegają ocenie Prezesa URE, który zatwierdza Taryfę w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
W 2019 r. Taryfa PSE SA zawierała stawki opłat taryfowych:
  • kalkulowane przez przez OSP na podstawie kosztów działalności przesyłowej PSE i zwrotu z kapitału,
  • wyznaczane przez Prezesa URE niezwiązane bezpośrednio z działalnością PSE – opłata OZE związana z zapewnieniem dostępności w KSE energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. stawka opłaty OZE wynosiła 0 zł/MWh,
  • wynikające z obowiązującej od 25 stycznia 2019 r. ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji niezwiązane bezpośrednio z działalnością PSE – opłata przejściowa związana z usługą udostępniania KSE.
Przychody z opłat OZE, kogeneracyjnej i przejściowej zbierane przez PSE są przekazywane w całości do Zarządcy Rozliczeń, który zajmuje się ich dalszą redystrybucją do wytwórców energii elektrycznej.

Struktura opłat w taryfie PSEZgodnie z obowiązującym w Polsce modelem funkcjonowania rynku energii elektrycznej, rozliczenia PSE za usługi przesyłania dokonywane są z odbiorcami fizycznie przyłączonymi do sieci przesyłowej na terytorium kraju, tj.:
  • operatorami systemów dystrybucyjnych ( OSD ), dla których koszty nabywania usług od PSE stanowią uzasadnione koszty prowadzenia działalności i są uwzględniane w kalkulacji ich taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  • odbiorcami końcowymi.
Wskazani powyżej odbiorcy, fizycznie przyłączeni do sieci PSE, ponoszą zatem całość kosztów uwzględnianych w kalkulacji stawek opłat przesyłowych.
Wytwórcy nie ponoszą opłat przesyłowych z tytułu wprowadzania energii elektrycznej do sieci. Wnoszą jedynie opłatę jakościową – za ilość energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców końcowych przyłączonych do ich sieci, instalacji i urządzeń, którym sprzedają energię elektryczną.
Przedsiębiorstwa obrotu nie wnoszą do PSE żadnych opłat taryfowych z wyjątkiem opłaty rynkowej, stosowanej wyłącznie w odniesieniu do energii elektrycznej importowanej do Polski z Ukrainy.
W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej (sieć należąca do OSD), w tym m.in. gospodarstw domowych, koszt dostarczenia energii elektrycznej poza kosztami związanymi z działalnością OSD obejmuje również koszty działalności PSE, tj. związane z zakupem przez OSD usług przesyłowych od PSE.

Koszty PSE na naszym rachunku za energię

 alt=

Rys. 1. Koszty PSE na naszym rachunku za energię elektryczną.
Średnia stawka netto opłaty za usługi przesyłania świadczone przez PSE w 2019 r. (bez stawek dot. opłat wsparcia, tj. bez opłaty przejściowej i opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty OZE, która w 2019 r. wynosiła 0 zł/MWh), stanowiła jedynie ok. 5,3% średniej stawki brutto dla gospodarstw domowych. Stawka netto dotycząca opłat wsparcia (opłat: przejściowej, kogeneracyjnej i OZE) stanowiła 0,5% średniej stawki brutto dla gospodarstw domowych.
Na wysokość rachunku dla gospodarstw domowych mają wpływ głównie:
  • cena energii elektrycznej,
  • koszty usług dystrybucji,
  • podatek od towarów i usług.