Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Nasze działania i zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej wpływają na jakość życia Polaków. Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz naszych wykonawców. Aby było to możliwe, nieustannie dbamy o rozwój i bezpieczeństwo naszej infrastruktury technicznej.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Dbamy o rozwój kompetencji wewnętrznych naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE.

Rozwój regionów i lokalnych społeczności

Inwestycje w rozwój regionów

GRI 203-2
Inwestycje infrastrukturalne celu publicznego, w tym budowa elektroenergetycznych stacji i linii najwyższych napięć, znacząco podnoszą standardy życia w całych regionach.

Etapy przygotowania inwestycji sieciowej

 1. Czego potrzebujemy?

  Opracowanie planu inwestycyjnego na podstawie zapotrzebowania na moc i wniosków o przyłączenie.

 2. Parametry techniczne

  Określenie parametrów technicznych oczekiwanych rezultatów i objętego obszaru.

 3. Przygotowanie wstępnych wariantów

  Opracowanie wstępnych wariantów realizacji inwestycji. Konsultacje z władzami gmin.

 4. Proces konsultacyjno-informacyjny

  Spotkania z mieszkańcami gmin i sołectw, zebranie uwag od lokalnych społeczności.

 5. Wybór optymalnej trasy

  Wprowadzanie poprawek i wybór trasy optymalnej z punktu widzenia społecznego, środowiskowego, technicznego i ekonomicznego.

 6. Szczegółowe planowanie

  Przyjęcie szczegółowego rozplanowania trasy i wariantu realizacyjnego.

 7. Raport środowiskowy

  Złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 8. Uzyskanie prawa do dysponowania gruntami

  Rokowania z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania gruntów pod stacje lub służebności przesyłu pod linię.

 9. Wprowadzenie do planistyki gminnej

  Wprowadzenie do miejscowej planistyki – jeśli nie miało miejsca wcześniej – lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 10. Pozwolenie na budowę

  Uzyskanie pozwolenia na budowę.
Gwarantując stabilne dostawy energii elektrycznej na danym obszarze, PSE pomagają realizować szereg funkcji istotnych z punktu widzenia regionów i lokalnych społeczności.
Korzyści wynikające z inwestycji infrastrukturalnych:

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostaw energii dla regionu poprzez zwiększenie dostępności energii elektrycznej,
 • ograniczenie ryzyka awarii poprzez zastępowanie wyeksploatowanych instalacji nowoczesnymi konstrukcjami,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom warunków odpowiednich do lokowania i rozwijania działalności gospodarczej, czego efektem są nowe miejsca pracy, a także wpływy podatkowe do budżetów gmin,
 • ograniczanie strat energii elektrycznej, a w konsekwencji – również jej kosztów, poprzez zwiększanie napięcia sieci przesyłowych oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów do ich konstrukcji,
 • znaczące wpływy budżetowe z podatków odprowadzanych do gmin – corocznie do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpływa opłata w wysokości 2 proc. wartości inwestycji zrealizowanej na jej obszarze,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zatrudnianie lokalnych firm jako podwykonawców,
 • impuls do modernizacji oraz rozwoju lokalnej infrastruktury dystrybutorów energii elektrycznej,
 • zwiększanie możliwości przyłączeniowych dla lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym w szczególności dla OZE,
 • tworzenie warunków do dalszego dynamicznego rozwoju elektromobilności.

Współpraca z samorządami

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
Jako odpowiedzialny inwestor i dobry sąsiad przykładamy szczególną wagę do nawiązywania i rozwijania relacji z władzami samorządowymi. W trakcie realizacji inwestycji włączamy w proces decyzyjny, w tym w przygotowanie inwestycji, przedstawicieli województw, powiatów i gmin. Współpracując z administracją samorządową przekazujemy kompleksowe i rzetelne informacje na temat inwestycji, prezentując jednocześnie korzyści płynące z nich dla danej gminy.
Prowadzone przez PSE działania mające na celu zbudowanie świadomości znaczenia inwestycji:
 • projektowanie propozycji przebiegów we współpracy z władzami lokalnymi na etapie przygotowania studium wykonalności,
 • bezpośrednie rozmowy z burmistrzami i wójtami gmin nt. docelowego kształtu inwestycji,
 • prezentacje w ramach sesji rad gmin poświęconych inwestycjom,
 • otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dla lokalnych społeczności, służące wysłuchaniu opinii oraz sugestii na temat optymalnego przebiegu inwestycji na danym terenie,
 • angażowanie burmistrzów, wójtów i radnych, a także przedstawicieli tych jednostek, w działania komunikacyjne na dalszych etapach inwestycji (m.in. poprzez programy edukacyjne, udział w spotkaniach, konferencjach, konsultacjach z mieszkańcami itp.),
 • organizacja prowadzonych przez specjalistów z akredytowanego laboratorium specjalizującego się w pomiarach oddziaływania PEM wizyt studyjnych w otoczeniu istniejącej w regionie infrastruktury energetycznej,
 • organizacja wizji lokalnych ukazujących najbliższe otoczenie inwestycji po jej sfinalizowaniu,
 • współpraca z dziennikarzami mediów lokalnych w celu informowania o przebiegu realizacji inwestycji,
 • stały kontakt z interesariuszami inwestycji za pośrednictwem infolinii oraz punktów informacyjnych gwarantujących dwukierunkowość komunikacji na linii inwestor – mieszkańcy,
 • kolportaż materiałów informacyjnych pomocnych w rozmowach z mieszkańcami (foldery informacyjne, dokumenty Q&A, filmy informacyjno-edukacyjne).


Prowadzone przez PSE działania edukacyjne oraz informacyjne wspierające budowanie świadomości na temat znaczenia inwestycji:
 • organizacja lokalnych i regionalnych konferencji dotyczących inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wrażliwych dla gmin,
 • organizacja spotkań z ekspertami z zakresu energetyki, oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, a także z lekarzami, hodowcami itp. – w zależności od zapotrzebowania i istotności zagadnień na danym obszarze,
 • pozyskanie wsparcia dla inwestycji ze strony lokalnych mediów, stowarzyszeń i mieszkańców poprzez spotkania i angażowanie ich w proces komunikacyjny,
 • utworzenie specjalnych punktów informacyjnych dostarczających wszelkich niezbędnych informacji na temat inwestycji,
 • realizacja lokalnego programu informacyjno-edukacyjnego dostosowanego do potrzeb komunikacyjnych i odpowiadającego na pytania i wątpliwości pojawiające się w danej gminie,
 • wspieranie lokalnych działań społecznych oraz inicjatyw podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tab. 1. Spotkania z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji
Wskaźnik własny GRI 103-3
Liczba spotkań z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji w latach 2016 - 2019
Lokalizacje 2019 2018 2017 2016
Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji
Bydgoszcz 40 17 202 15 208 15 171 13
Katowice 84 21 112 30 91 30 125 17
Poznań 138 21 67 24 163 13 148 35
Warszawa i Radom 484 53 307 33 240 53 82 19
Łącznie 746 112 688 102 702 111 526 84


2 662

Spotkań i wydarzeń dla inwestycji realizowanych w latach 2016-2019, w tym 746 spotkań w 2019 roku.Realizując inwestycje elektroenergetyczne, mamy wspólny cel

Przykładowy proces informacyjno-konsultacyjny
Podejmowane w procesie działania informacyjno-konsultacyjne mają na celu ustalenie konsensusu w zakresie ostatecznego przebiegu trasy linii.

Realizując powyższe PSE uwzględniają przede wszystkim:
 • wymagania środowiskowe, planistyczne, inżynieryjne oraz ekonomiczne,
 • interes mieszkańców i właścicieli nieruchomości.
Kluczowe znaczenie dla ustalenia optymalnej trasy linii ma przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi. Konsultacje powinny pozwolić na przekazanie wszystkim zainteresowanym pełnej informacji o planowanej inwestycji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska.
Zrealizowane działania z udziałem lokalnych społeczności:
 • Rozmowy z wójtami i burmistrzami gmin, w ramach których analizuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany rozwojowe gmin pod kątem możliwości umiejscowienia instalacji przesyłowych. Na tym etapie staramy się – zgodnie z sugestiami samorządowców – znaleźć takie umiejscowienie inwestycji, które nie będzie kolidowało z planami gmin;
 • Spotkania z radami gmin w celu prezentacji podstawowych informacji o inwestycji, w szczególności o jej znaczeniu dla regionu i krajowej gospodarki, uwarunkowaniach technologicznych, formalno-prawnych, harmonogramie, oddziaływaniu linii oraz modelu konsultacji społecznych, a także w celu zebrania opinii na temat propozycji trasy linii na terenie gminy. Przedstawiciele PSE ustalają z włodarzami gmin kontynuację procesu informacyjno-konsultacyjnego w poszczególnych obrębach;
 • Otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele PSE odpowiadają na wszelkie pytania mieszkańców dotyczące linii, a także analizują zgłaszane sugestie dotyczące modyfikacji trasy linii lub umiejscowienia słupów elektroenergetycznych na konkretnych nieruchomościach. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty. Terminy spotkań są ustalane z poszczególnymi sołtysami, którzy wskazują dogodne dla mieszkańców lokalizacje. Najpóźniej na 7 dni przed każdym spotkaniem sołtysi otrzymują plakaty informacyjne na temat spotkania. Właściciele nieruchomości korzystają z możliwości zadawania indywidualnych pytań dotyczących swoich nieruchomości, co niejednokrotnie rozwiewa szereg wątpliwości. Na tej podstawie przedstawiciele naszej organizacji zbierają uwagi i wnioski strony społecznej odnoszące się do zaproponowanego wariantu trasy. Wpływają sugestie poszczególnych właścicieli działek dotyczące drobnych korekt trasy – posadowienia słupów. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i – jeśli tylko jest to możliwe technicznie – uwzględniany;
 • Bezpośrednie rozmowy indywidualne ze wszystkimi właścicielami na trasie są okazją do ponownego przedstawienia założeń inwestycji oraz finalnego uzgodnienia sposobu jej realizacji w przypadku konkretnych nieruchomości.

Przez cały okres procesu inwestycyjnego przygotowywane i udostępniane są materiały informacyjne, takie jak:
 • ulotki o projekcie (dostępne np. we wszystkich urzędach gmin oraz w miejscach spotkań informacyjnych),
 • folder o bezpieczeństwie eksploatacji linii elektroenergetycznych,
 • mapy dedykowanie poszczególnym gminom (dostępne podczas spotkań oraz w urzędach gmin w postaci wkładek do folderów),
 • dedykowana strona internetowa inwestycji,
 • infolinia działająca 5 dni w tygodniu i obsługiwana przez specjalistów dysponujących wszechstronną wiedzą na temat inwestycji.

Informacje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dystrybuowane są za pośrednictwem:
 • strony internetowej inwestycji,
 • stron internetowych gmin (w zależności od praktyki gminy),
 • plakatów informacyjnych (na tablicach sołeckich, w urzędach gmin),
 • punktów informacyjnych,
 • wójtów, radnych i sołtysów,
 • systemów SMS gmin (jeśli takie posiadają).

Działania medialne – na potrzeby współpracy z mediami każdorazowo powoływany jest rzecznik inwestycji. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji i udzielanie odpowiedzi na pytania mediów. Poszczególne kroki i etapy realizacji inwestycji przekazywane są za pośrednictwem publikacji medialnych w formach tradycyjnej i elektronicznej – tak, by dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców.
Kluczowe inwestycje – dobre praktyki
Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Długość trasy jest szacowana na ok. 100 km. Obecnie aglomerację warszawską i Ostrołękę łączy zbudowana na początku lat 70. linia o napięciu 220 kV. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i planowanymi zmianami w profilu wytwórczym, nie jest już ona wystarczająca. Ponadto, ze względu na swój wiek jest również bardziej podatna na awarie i ekstremalne warunki pogodowe. Nowa linia 400 kV pomoże zwiększyć ilość przesyłanej energii przy jednoczesnym ograniczeniu strat i mniejszym wpływie na otoczenie.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  Proces informacyjno-konsultacyjny skierowany do mieszkańców i władz samorządowych gmin znajdujących się na trasie rozważanych wariantów przebiegu linii rozpoczął się w połowie 2019 roku. W ramach tych działań zorganizowano kilkadziesiąt spotkań, które były okazją do zapoznania się z propozycjami wykonawcy dotyczącymi przebiegu linii w różnych wariantach. Pierwsze spotkania skierowane były do władz samorządowych, wójtów i burmistrzów jako gospodarzy danego terenu. Przedstawiciele inwestora i wykonawcy odwiedzili łącznie 16 gmin. Przedmiot rozmów z samorządami stanowiły m.in. cel realizacji inwestycji, proponowane warianty lokalizacji, oddziaływanie na środowisko, aspekty techniczne oraz korzyści. Robocze kontakty (bezpośrednie, telefoniczne, korespondencyjne) kontynuowane są przez cały okres prowadzenia inwestycji (w zależności od potrzeb).
 2. Spotkania otwarte z mieszkańcami

  W ramach prowadzonych działań odbyło się 35 spotkań z mieszkańcami gmin. W kilku przypadkach wymagane było przeprowadzenie kolejnych spotkań dla mieszkańców tej samej gminy.
 3. Wizyty studyjne – pomiar PEM

  W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, w trakcie procesu konsultacyjnego zorganizowano dwa wyjazdy studyjne dla mieszkańców gmin Jadów i Strachówka, gdzie dokonano pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) pod działającą linią 400 kV.
 4. Wizyty studyjne – KDM

  Innym rodzajem wyjazdu studyjnego była przeprowadzona 5 września 2019 r. wizyta Wójta i radnych gminy Zabrodzie w siedzibie Krajowej Dyspozycji Mocy, czyli miejscu, z którego zarządza się systemem elektroenergetycznym Polski. Była to okazja do przedstawienia potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej w skali kraju oraz wpływu rozbudowy na możliwość rozwoju państwa.
 5. Działania medialne

  Informacja nt. inwestycji pojawiła się w następujących mediach: dwutygodniku „Fakty WWL”, miesięczniku „Goniec Tłuszczański”, tygodniku „Kurier W”, piśmie „Życie Powiatu na Mazowszu”. Szereg artykułów dotyczących przebiegu konsultacji oraz potrzeby rozbudowy sieci NN opublikowały m.in. serwis informacyjny Tuba Wyszkowa, tygodnik „Nowy Wyszkowiak” oraz „Tygodnik Ostrołęcki”.
 6. Geoankieta

  W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i związanym z tym brakiem możliwości prowadzenia otwartych spotkań z mieszkańcami w czasie zagrożenia epidemiologicznego nasza spółka wdrożyła nowe narzędzie do prowadzenia komunikacji z mieszkańcami – geoankietę. Dzięki tej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej inwestycji https://liniaostrolekastanislawow.pl/geoankieta/, mieszkańcy mogli zapoznać się z proponowanymi wariantami przebiegu linii, zmierzyć odległość od linii do podanego punktu, wskazać, które rozwiązanie preferują, a także zgłosić własne uwagi lub korekty. Na stronie www udostępniono również zestaw najważniejszych pytań i odpowiedzi (FAQ), materiały dotyczące zasad realizacji inwestycji, aspektów prawnych oraz oddziaływania na środowisko.
Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa-Świebodzice jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV. Trasa o szacowanej długości ok. 107 km będzie przebiegała przez kilkanaście gmin.

Proces informacyjno-konsultacyjny skierowany do mieszkańców i władz samorządowych gmin znajdujących się na trasie rozważanych wariantów przebiegu linii rozpoczął się w grudniu 2017 roku. Wtedy też odbyło się pierwsze spotkanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2018 r. realizowane były spotkania z władzami gmin (wójtami i burmistrzami oraz radami gmin), podczas których przedstawiciele inwestora informowali o procesie informacyjno-konsultacyjnym oraz uzgadniali z władzami szczegóły prowadzenia działań informacyjnych dotyczących inwestycji. W ramach tych działań organizowane były spotkania stanowiące okazję do zapoznania się z propozycjami dotyczącymi przebiegu linii w różnych wariantach. Kolejnym etapem działań komunikacyjnych było uzyskanie opinii nadleśnictw oraz istotnych informacji dot. prezentowanego wariantu linii, a także proponowanej technologii budowy, mających wpływ na finalny przebieg inwestycji (6 spotkań).

Przedstawiciele inwestora odwiedzili łącznie 17 gmin. Przedmiotem rozmów z samorządami były m.in. cel realizacji inwestycji, proponowane warianty lokalizacji, oddziaływanie na środowisko, aspekty techniczne oraz korzyści z realizacji inwestycji. Robocze kontakty (bezpośrednie, telefoniczne, korespondencyjne) kontynuowane są przez cały okres prowadzenia inwestycji w zależności od potrzeb.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  Pierwszym etapem procesu konsultacyjnego były robocze konsultacje z władzami gmin – 17 spotkań dot. konsultacji przebiegu trasy linii elektroenergetycznej zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2018 roku. W trakcie spotkań analizowano przebieg trasy linii oraz zbierano korekty trasy zgłaszane przez służby planistyczne gmin. Drugim etapem procesu konsultacyjnego była prezentacja przebiegu trasy linii oraz założeń inwestycji na sesjach rad gmin. Spotkania (16 wydarzeń) odbyły się w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku. Prezentacje założeń inwestycji realizowane na sesjach rad gmin przebiegły w spokojnej i konstruktywnej atmosferze. Podczas spotkań omawiano również zasady programu CSR-owego PSE Wzmocnij swoje otoczenie. Radni zadawali głównie pytania dot. kwestii ustanowienia służebności przesyłu oraz przyszłego użytkowania nieruchomości po wybudowaniu linii elektroenergetycznej. Jednym z efektów prezentacji trasy linii w trakcie sesji rady gminy była zgłoszona propozycja korekty we wsi Kłaczyna, w gminie Dobromierz. Została ona uwzględniona i skonsultowana z lokalną społecznością, która pozytywnie odniosła się do zaproponowanej zmiany.
 2. Spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami sołectw leżących na trasie linii

  Kolejnym etapem procesu była organizacja 20 spotkań informacyjno-konsultacyjnych z właścicielami nieruchomości oraz mieszkańcami gmin na trasie linii, zrealizowanych w październiku i listopadzie 2019 roku. Spotkania poprzedzone były procesem informacyjnym nt. planowanych terminów (plakaty w sołectwach, informacja na stronie www inwestycji oraz stronach www gmin). Na spotkanie zaproszeni zostali – listami poleconymi - właściciele nieruchomości. W trakcie spotkań prezentowano szczegółowy przebieg trasy linii oraz przekazywano informacje nt. zadania inwestycyjnego. Omówione zostały również kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu. W marcu 2020 r. inwestor przesłał pisma do gmin informujące o zakończeniu procesu informacyjno-konsultacyjnego wraz z mapą przebiegu trasy linii. Realizacja procesu konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości przełożyła się na blisko 40 korekt trasy linii, stanowiących odpowiedź na postulaty i oczekiwania strony społecznej względem kształtu inwestycji.
 3. Działania medialne

  Informacja nt. inwestycji pojawiła się w następujących mediach: Telewizja Echo24, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Biznes Alert, cire.pl oraz na stronach www: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, swidnica24.pl, www.eluban.pl i www.e-legnickie.pl.
Harmony Link – Podmorskie połączenie kablowe Polska-Litwa
Podmorskie połączenie energetyczne Polska-Litwa ─ Harmony Link, jest elementem strategicznego projektu Unii Europejskiej dot. synchronizacji krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy Zachodniej. Projekt jest realizowany wspólnie przez PSE oraz LITGRID – operatorów systemów przesyłowych Polski i Litwy. Połączenie będzie wymagało położenia dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) na dnie w obszarze morskim oraz na krótkim odcinku pod ziemią na terenie lądowym. Punktem przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), a na Litwie stacja Darbenai. Połączenie kablowe po dnie morza pozwoli ograniczyć wpływ inwestycji na tereny cenne przyrodniczo na obszarze północno-wschodniej Polski.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin oraz instytucjami

  Proces konsultacyjny z władzami samorządowymi dot. m.in. lokalizacji kabla części lądowej rozpoczął się w maju 2019 roku. W okresie maj 2019-czerwiec 2020 r. zrealizowano 8 spotkań. Ponadto odbyły się 4 spotkania z pomorskim konserwatorem zabytków (w lipcu 2019 r., grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r.), spotkanie z dziekanem Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i opiekunem ostoi OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) w czerwcu 2019 r., a także spotkanie z Nadleśnictwem Wejherowo w czerwcu 2020 roku. Spotkania z pomorskim konserwatorem zabytków odbywały się w celu ustalenia warunków poprowadzenia trasy przebiegu linii kablowej przez tereny objęte opieką konserwatorską – Karwieńskie Błota. Jest to obszar wpisany na listę zabytków z uwagi na unikatowy układ ruralistyczny – rowy melioracyjne wykonane przez osadników holenderskich w XVII w. Pozostałe spotkania z instytucjami miały na celu przedstawienie inwestycji i omówienie wymogów środowiskowych związanych z przeprowadzeniem linii kablowej przez tereny leśne oraz wody przybrzeżne Bałtyku.
Budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo-Dunowo
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego w północnej części kraju. Wpłynie na poprawę zasilania województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz aglomeracji pilskiej i koszalińskiej. Jest ważnym elementem Planu rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku. Linia elektroenergetyczna o długości ok. 120 km będzie przebiegać przez 12 gmin województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  W 2019 r. rozpoczął się wstępny proces informacyjno-konsultacyjny dla planowanej inwestycji Budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo-Dunowo. Zrealizowane działania skierowane były do władz poszczególnych gmin, leżących na trasie planowanej linii. Ich efektem było uzyskanie opinii władz poszczególnych gmin w zakresie wstępnej koncepcji trasy linii, co pozwoliło na wprowadzenie do projektu korekt uwzględniających zidentyfikowane oczekiwania lokalnych samorządów. Spotkania zrealizowano w dniach 23-24 maja i 27-28 maja 2019 r. (12 spotkań). Objęły one w sumie 12 gmin: Polanów, Bobolice, Biały Bór, Złotów, Tarnówka, Okonek, Kaczory, Krajenka, Wysoka, Szczecinek, Świeszyno, Tychowo. Spotkania były okazją do przedstawienia celu i zakresu planowanej inwestycji. Ze strony władz gmin uzyskano wstępne opinie dotyczące projektu trasy, uwzględniające plany inwestycyjne i rozwojowe samorządów nieoznaczone wcześniej w oficjalnej dokumentacji planistycznej. Większość odwiedzonych gmin przekazała swoje sugestie także w formie pisemnej. Zebrane w toku spotkań postulaty nieznacznych korekt trasy zostały uwzględnione przez projektantów. Podczas spotkań w jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych omówiono wstępne założenia projektowe dotyczące odcinków planowanych na terenach zarządzanych przez LP oraz możliwe do zastosowania technologie budowy linii. Przebieg spotkań i zebrane opinie potwierdziły, że wstępna koncepcja trasy jest optymalnym rozwiązaniem dla władz samorządowych i zarządcy zasobów leśnych.
Projekt Morskich Farm Wiatrowych
PSE przygotowują się do realizacji projektów powiązanych z wyprowadzeniem mocy z planowanych na Bałtyku Morskich Farm Wiatrowych. Ich przewidywana moc, określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., wynosi ok. 8 GW, co stanowi znaczny odsetek całej mocy zainstalowanej na terenie kraju. To właśnie Morskie Farmy Wiatrowe będą głównym elementem transformacji energetycznej Polski. Będą mieć zatem niebagatelne znaczenie dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Obecnie jednak wymagają znaczącego wzmocnienia sieci przesyłowej na obszarze Pomorza. W związku z tym PSE przygotowują studia wykonalności dla szeregu inwestycji, które umożliwią bezpieczne i efektywne wyprowadzenie mocy z turbin wiatrowych do każdego zakątka Polski. Inwestycje te poprawią także w sposób bezprecedensowy bezpieczeństwo energetyczne województwa pomorskiego i doprowadzą do tego, że stanie się ono największym dostawcą energii odnawialnej w kraju.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  W styczniu 2020 r. rozpoczął się wstępny proces informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji powiązanych z wyprowadzeniem mocy z Morskich Farm Wiatrowych. Z przygotowywanych kilkudziesięciu spotkań wyłącznie część została przeprowadzona na żywo. Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 uniemożliwiły zrealizowanie wszystkich planów w dotychczasowej formule prezentacji bezpośrednich. W związku z tym podjęto decyzję o zrealizowaniu części spotkań w formie telekonferencji. Dzięki temu do czerwca 2020 r. udało się przeprowadzić łącznie ponad 50 rozmów z interesariuszami, z czego połowę przez oprogramowanie do prowadzenia telekonferencji. Początkowe obawy dotyczące ograniczeń transferu, trudności z ustalaniem połączeń z tak dużą liczbą uczestników oraz koniecznością wykorzystywania dedykowanego oprogramowania do prezentacji i omawiania map okazały się wyzwaniami, z którymi można sobie poradzić. Materiał zebrany podczas spotkań pozwolił na kontynuację prac nad przygotowaniem niezbędnych studiów wykonalności w pełnym zakresie.

Działania edukacyjne

GRI 103-1 GRI 103-2
Przykłady akcji edukacyjnych związanych z propagowaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego
Przyjazna sieć dla budowy linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa
W II i IV kwartale 2019 r. w szkołach leżących na trasie budowy linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa przeprowadzono zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych pn. Przyjazna sieć. Celem programu było podniesienie poziomu świadomości w zakresie szczególnej roli i znaczenia PSE w systemie elektroenergetycznym oraz podkreślenie znaczenia rozwoju sieci przesyłowej.
W każdej szkole zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu:
 • Bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, a w szczególności: zasad przebywania w bezpośredniej bliskości urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej (stacje transformatorowe, słupy, przewody) oraz zasad postępowania w przypadku awarii;
 • Sposobu powstawania prąd i przeznaczenia urządzeń sieci przesyłowej;
 • Sposobu działania systemu przesyłowego;
 • Celów i metod oszczędzania energii elektrycznej.
Oprócz zajęć edukacyjnych drobnym upominkiem nagrodzono każdego ucznia, który przygotował pracę plastyczną o tematyce związanej z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń i budowli elektroenergetycznych.
W II kwartale 2019 r. zajęcia zostały przeprowadzone w gminach: Spiczyn, Wólka, Wierzbica, Chełm. W IV kwartale 2019 r. spotkania odbyły się w kolejnych czterech gminach: Niemce, Łęczna, Siedliszcze, Puchaczów.
Przyjazna sieć dla budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska
Dla budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska akcja edukacyjna Przyjazna sieć została dedykowana uczniom klas 1-3 szkół podstawowych, wybieranych w porozumieniu z włodarzami gmin. Przedmiotowe zajęcia pozwoliły zrealizować cele kształcenia zdefiniowane w podstawie programowej. Akcja została zakończona konkursem plastycznym. Najlepsze prace nagrodzono symbolicznymi upominkami.
Odyseja umysłu
W 2019 r. w gminach położonych na trasie inwestycji Budowa linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa, Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm zorganizowano zajęcia i warsztaty we współpracy z fundacją Odyseja Umysłu. Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny skierowany do młodych osób na różnym etapie kształcenia, docierający do kilku tysięcy szkół w ponad 20 krajach. Program został stworzony w USA w 1978 r., w partnerstwie z agencją kosmiczną NASA, w celu uzupełnienia edukacji szkolnej o umiejętności związane z innowacyjnym myśleniem, nietypowym podejściem do rozwiązywania problemów, pracą w grupie oraz improwizacją. Uczestnicy programu działają w 5-, 7-osobowych grupach reprezentujących poszczególne szkoły. Pod okiem nauczycieli lub wychowawców (trenerów) rozwiązują zadania wymagające nieszablonowego myślenia i kreatywności. Zadania łączą elementy techniczne, artystyczne i humanistyczne i są przypisane do stałych, długoterminowych kategorii, takich jak: mechanika pojazdów, inżynieria urządzeń, reinterpretacja klasycznych dzieł i treści kultury, konstrukcje techniczne, prace i występy artystyczne (głównie teatralne). Dodatkową kategorię stanowią tzw. zadania spontaniczne, których założenia przedstawiane są uczniom w rzeczywistych dniach pracy. Polska edycja programu skierowana była w pierwszej kolejności do szkół podstawowych (grupy wiekowe: do 5 klasy oraz klasy 6-8). Pozostali odbiorcy to szkoły średnie oraz studenci. PSE udało się dotrzeć z programem do szkół z ponad 40 gmin z terenów inwestycyjnych, z czego 9 to lokalizacje z projektu budowy linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa. W ramach zaangażowania PSE, szkoły i ich drużyny mogły liczyć na bezpłatną rejestrację w konkursie i udział w eliminacjach regionalnych (I kwartał 2020 r). W zależności od odbioru konkursu w regionach, PSE rozważają także rozszerzenie współpracy i umożliwienie drużynom startu w zawodach ogólnopolskich.

Wpływ na społeczności lokalne

GRI 103-1 GRI 103-3 GRI 413-2
Normy i regulacje w obszarze majątku sieciowego

Wpływ działalności naszej spółki na otoczenie społeczne i środowiskowe ma szczególne znaczenie w przypadku budowy nowych linii napowietrznych. Realizacja inwestycji odbywa się w oparciu o najnowsze normy europejskie PN-EN 50341 dotyczące projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Respektujemy wszelkie obowiązujące w kraju akty prawne z obszarów ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego oraz pozostałych.
Normy europejskie
Normy stosowane do projektowania oraz budowy nowych linii zapewniają wysoki poziom niezawodności pracy linii, wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego oraz minimalizację uciążliwości linii dla otaczającego środowiska. Na terenach leśnych stosujemy praktykę prowadzenia przewodów linii ponad lasem, dzięki czemu wycinkę drzew można ograniczyć do niewielkich obszarów – wyłącznie pod stanowiska słupów.
Do budowy każdej linii niezbędne jest pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z którymi w wybranych miejscach linii stosuje się oznakowanie przewodów lub słupów elementami widocznymi dla ptaków (sylwetki ptaków drapieżnych na wieżyczkach odgromowych lub spirale ostrzegawcze zawieszone na przewodach). Zgodnie z obowiązującym prawem, stosowane jest również oznakowanie przeszkodowe linii jako przeszkody lotniczej.
Urządzenia, aparaty i układy instalowane w stacjach spełniają również wymagania norm europejskich, co zapewnia wysoki poziom niezawodności ich pracy. Stosowane są także rozwiązania zmniejszające oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na otoczenie, w tym na środowisko naturalne. Każdy instalowany transformator sieciowy wyposażany jest w misę olejową, zabezpieczającą środowisko przed wyciekiem oleju w przypadku awarii.
Ustanawianie praw do nieruchomości
W celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują, w 2008 r. wprowadzono do kodeksu cywilnego pojęcie „służebności przesyłu”. Prawo służebności przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się lub mają znajdować się jego urządzenia przesyłowe, czyli wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne. Wprowadzone zapisy umożliwiają inwestorowi dostęp do urządzeń, czyli słupów, przewodów i elementów stacji, znajdujących się na nieruchomości w przypadkach awarii, napraw i konserwacji.
Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanawianym w formie aktu notarialnego na nieruchomości. Jego zakres jest wpisywany do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującym prawem, za ustanowienie służebności przesyłu każdemu właścicielowi nieruchomości wypłacane jest wynagrodzenie oraz odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.
Przed rozpoczęciem prac zlecamy wykonanie operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości objętej inwestycją. Operaty stanowią podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania dla właściciela działki. Na wielkość wypłat wpływają czynniki takie jak: dotychczasowa wartość i przeznaczenie nieruchomości oraz straty w użytkach rolnych, zasiewach lub zbiorach spowodowane zajęciem części nieruchomości przez urządzenia przesyłowe. Dodatkowe odszkodowanie przysługuje za posadowienie słupa. Zazwyczaj po akceptacji i zawarciu umowy cywilnoprawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę odszkodowania. Wypłata drugiej raty następuje po podpisaniu aktu notarialnego, który umożliwia inwestorowi dostęp do terenu i linii. Przyznawane są także odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.
W przypadku braku zgody właściciela gruntu na podpisanie umowy służebności inwestycji celu publicznego po wykorzystaniu całego procesu rokowań uruchamiana jest ścieżka rokowań zgodnie z wymogami art.124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN). Procedura administracyjna jest jednak w procesie negocjacji ostatecznością – przed jej zastosowaniem podejmowane są działania prowadzące do kompromisowego rozwiązania.
Nie prowadzimy statystyk w zakresie liczby umów służebności przesyłu zawieranych z właścicielami nieruchomości przez działających w naszym imieniu wykonawców. Rocznie sprawa dotyczy wielu tysięcy działek. Odsetek zawartych umów szacujemy na 94-98 proc., a pozostałe 2, do 6 proc. stanowią decyzje administracyjne wydane zgodnie z art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia
Już na etapie planowania lokalizacji inwestycji dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas inwestycje w możliwie jak najmniejszym stopniu ingerowały w obszar ludzki. Tam, gdzie to możliwe, rozważamy kilka wariantów lokalizacji inwestycji. Zapraszamy również do współpracy przedstawicieli społeczności lokalnych oraz władz samorządowych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze inwestycje nie wiązały się z koniecznością przesiedleń. W 2018 r. nie doszło do żadnego przypadku przesiedlenia.
Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań

Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań, w podziale według rodzaju projektu

2019
2018
2017
2016
0
0
2 *
0

*W ramach rozbudowy stacji 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo w 2017 r. doszło do przesiedlenia dwóch osób: ojca i córki, którzy byli współwłaścicielami dwóch działek niezbędnych do rozbudowy stacji. Sprawa wykupu została sfinalizowana w I kwartale 2017 roku.

Tab. Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań
Oddziaływanie linii
Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne, które powstaje na skutek obecności napięcia oraz w wyniku przepływu prądu. Do grupy tych urządzeń należą linie najwyższych napięć. Wokół linii powstaje pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości (50 Hz) – takie samo jak wytwarzane przez odkurzacz lub pralkę, czyli urządzenia elektryczne używane w każdym domu. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego jest często przedmiotem dyskusji na temat potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka.
Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych na całym świecie nie potwierdzają obaw co do negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości na zdrowie człowieka oraz na inne organizmy żywe, ale też nie wykluczają takiego wpływu. Właśnie z tego powodu w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej ustanowiono odpowiednie przepisy określające z dużym zapasem bezpieczeństwa dopuszczalne wielkości oddziaływania obiektów elektroenergetycznych. Nasza spółka rygorystycznie przestrzega przepisów. Przed oddaniem danego obiektu do użytkowania wykonywane są pomiary pól elektromagnetycznych, które następnie poddawane są weryfikacji przez organy ochrony środowiska, co wyklucza możliwość niespełnienia wymagań.
Dla każdego realizowanego zadania inwestycyjnego przygotowujemy informatory dla społeczności lokalnych z rzetelnymi informacjami na temat inwestycji oraz ich wpływu na środowisko. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest zawsze jednym z elementów programu konferencji regionalnych organizowanych przez wykonawców przy współpracy z nami.
Hałas
Poziom emitowanego hałasu zależy od konstrukcji linii elektroenergetycznej oraz warunków pogodowych (znacznie wzrasta podczas mżawki i deszczu, na co nie mamy wpływu). Hałas pochodzący z nowo projektowanych linii poza terenem pasa technologicznego nie przekracza wartości dopuszczalnych w środowisku.
Głównymi źródłami hałasu w naszych stacjach są transformatory. Stosujemy urządzenia o obniżonej mocy akustycznej oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne układów chłodzenia. W szczególnych przypadkach w celu ograniczenia hałasu budowane są ekrany akustyczne.
Walory krajobrazowe
Problem widoku z okna, często nawet na dość odległą linię elektroenergetyczną, jest jedną z głównych przyczyn protestów społecznych. Celem każdego projektu jest wkomponowanie linii w krajobraz w sposób minimalizujący negatywne wrażenia estetyczne. Z założenia unikamy prowadzenia linii elektroenergetycznych przez tereny o szczególnych walorach krajobrazowych.
Porażenie prądem lub piorunem
Nasze linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe. Oznacza to, że w ich sąsiedztwie zmniejsza się zagrożenie uderzenia piorunem. Jednak w pobliżu linii zawsze wymagane jest zachowanie elementarnej ostrożności – w szczególności przy pracach z użyciem sprzętu rolniczego.
Usuwanie awarii
Z powodu braku unormowania prawnego służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznych wybudowanych w latach wcześniejszych, na gruntach prywatnych pojawiają się czasem problemy związane z utrudnianiem, a nawet uniemożliwianiem ekipom remontowym wstępu na przedmiotowe nieruchomości. Utrudnianie dostępu do obiektu wydłuża czas usuwania awarii lub wykonania remontu, co wywołuje problemy – zwłaszcza dla lokalnych odbiorców energii elektrycznej.
GRI 413-1
Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną (w 100 procentach przypadków)

GRI 103-2
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji
Etap opracowania Studium wykonalności ma na celu dokonanie szczegółowej, pogłębionej analizy możliwości realizacji wariantu inwestycji w oparciu o konkretne opracowania, w szczególności o dokładne mapy obrazujące przebieg linii (wraz z rozstawem słupów) lub umiejscowienie stacji elektroenergetycznej na terenie gminy. Pozwala to przeanalizować lokalne uwarunkowania i zidentyfikować konkretne potrzeby strony w celu zminimalizowana negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji.
W ramach prac, na podstawie sugestii zgłaszanych przez władze gmin, powstają modyfikacje (podwarianty) wariantu preferowanego. Są one przedmiotem dalszych konsultacji z lokalnymi społecznościami i – finalnie – przedmiotem oceny w procedurze środowiskowej.
Na tym etapie istotne jest pozyskanie informacji w zakresie:
 • planów rozwojowych gmin w konkretnych obrębach i miejscowościach (źródło informacji: opracowanie gminne, Geoportal, SUiKZP, MPZP, miejscowe strategie rozwojowe, przedstawiciele władz samorządowych),
 • planów życiowych mieszkańców, pozwoleń na budowę i warunków zabudowy w konkretnych obrębach (źródło informacji: przedstawiciele władz samorządowych, liderzy opinii),
 • potencjalnych sytuacji problemowych w konkretnych obrębach (źródło informacji: przedstawiciele władz samorządowych),
 • liderów opinii w konkretnych obrębach (źródło informacji: przedstawiciele władz samorządowych),
 • liczby właścicieli nieruchomości, na obszarze których będzie realizowana inwestycja (źródło informacji: Starostwa Powiatowe, ewidencja gruntów i budynków),
 • szacunkowej wartości służebności przesyłu (źródło informacji: dedykowane portale internetowe dot. cen transakcyjnych na terenie gminy).
Na tym etapie prac przeprowadzane są konsultacje społeczne nad docelowym kształtem inwestycji. Podczas spotkań konsultacyjnych mieszkańcy przekazują swoje uwagi i sugestie odnośnie do trasy linii, miejsca posadowienia słupów na działkach, umiejscowienia stacji elektroenergetycznej oraz dróg dojazdowych do nieruchomości, na których będą realizowane prace budowlane. Sugestie są zbierane i analizowane przez przedstawicieli inwestora pod kątem możliwości wdrożenia. Zebrane informacje stanowią podstawę do opracowania wariantów inwestycji, poddawanych następnie ocenie w procedurze środowiskowej. Na tym etapie istotne jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z interesariuszami.
GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43
Tab. 2. Nasi interesariusze wraz z formami ich zaangażowania
Grupa docelowa Charakterystyka Narzędzia i techniki komunikacji*
Działanie bezpośrednie
Regulator Prezes URE jest odpowiedzialny za regulację sektora energetycznego oraz za promowanie konkurencji.
Z Prezesem URE uzgadniamy m.in. Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jego aktualizację.
Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
Wykonawcy zadań inwestycyjnych Firmy zewnętrzne wybierane w trybie przetargów publicznych i niepublicznych. Działają w imieniu i na rzecz PSE, wpływają na opinie lokalnych społeczności i lokalnych władz, kształtują wizerunek naszej spółki jako inwestora. Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, szkolenia wewnętrzne, sprawna komunikacja w zadaniach inwestycyjnych w ramach Programów Komunikacji Społecznej (foldery, strona WWW, briefingi prasowe, konferencje, filmy, programy edukacyjne itp.), definiowanie dobrych praktyk i wytycznych komunikacyjnych oraz współpraca w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.
Administracja publiczna, władze samorządowe Transparentne i profesjonalne działania informacyjno-edukacyjne w ramach komunikacji społecznej wpływają na budowanie właściwych relacji. Spotkania bezpośrednie, listy intencyjne, dedykowane konferencje specjalistyczne, foldery ogólnofirmowe, specjalistyczne i dotyczące zadań inwestycyjnych, magazyn ekspercki, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
Opinia publiczna, społeczności lokalne Grupa kluczowa z punktu widzenia prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Przekonanie jej bezpośrednich sąsiadów do akceptacji inwestycji oraz ustanowienie służebności przesyłu mają zasadnicze znaczenie dla terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Kontakt z grupą umożliwia uzyskanie największej akceptacji społecznej lub wypracowanie kompromisu. Media relations, artykuły prasowe, strony WWW, Twitter, YouTube, PSE, foldery, ulotki, programy edukacyjne dla mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest inwestycja, spotkania realizowane za pośrednictwem wykonawców i bezpośrednio.
Komitety protestacyjne, lokalni liderzy protestów oraz akcji społecznych Lokalne inicjatywy będące wynikiem braku akceptacji społecznej do procedowanego rozwiązania i reprezentujące interesy całej społeczności lub wybranej grupy. Korespondencja formalna, udział w spotkaniach i podczas akcji protestacyjnych.
Pracownicy, kadra menedżerska GK PSE Zaangażowani i zmotywowani pracownicy i kadra menedżerska decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania PSE. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników. Kodeks etyki i postępowanie zgodnie z wartościami, intranet, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, ulotki informacyjne, komunikacja projektów strategicznych, ankiety, komunikacja wdrażanych zmian, spotkania bezpośrednie, spotkania integracyjne, uroczystości firmowe, gazeta zakładowa „Przesył”, newsletter.
Pracownicy GK PSE zaangażowani w proces inwestycyjny Zaangażowani i zmotywowani pracownicy, kadra menedżerska oraz zasady etyki biznesowej decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania spółki. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają znaczenie kluczowe dla budowania zaangażowania pracowników. Poza narzędziami skierowanymi do wszystkich pracowników dodatkowe narzędzia wspierające w bieżącej pracy to: foldery specjalistyczne, szkolenia dedykowane, dokumenty Q&A.
Lokalne i regionalne stowarzyszenia Lokalne i regionalne organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju danego obszaru, np. gminy, wsi lub powiatu. Przekazanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej lokalizacji i przebiegu linii oraz opinii przedstawicieli lokalnych społeczności – spotkania bezpośrednie i materiały promocyjne (foldery) oraz strona WWW.
Pozarządowe stowarzyszenia i organizacje ekologiczne Lokalne, regionalne i ogólnokrajowe organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, flory lub fauny, albo prowadzące działalność w zakresie rozwoju inicjatyw proekologicznych na danych terenach. Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, dostarczenie materiałów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych oraz związanych z nimi działań inwestora.
Partnerzy biznesowi Firmy współpracujące z PSE na etapie przedinwestycyjnym i realizujące usługi na jej zlecenie. Informacje na temat polityki bezpieczeństwa, posiadanych certyfikatów ISO oraz polityki antykorupcyjnej udzielane przez pracowników na spotkaniach z partnerami i współpracownikami.
Działanie pośrednie
Media (ogólnopolskie, regionalne, branżowe) Przekazują informacje, kształtują opinie na temat inwestycji. Konferencje prasowe, briefingi, warsztaty dla dziennikarzy, spotkania indywidualne (artykuły, wywiady), Twitter, artykuły sponsorowane, dodatki branżowe do gazet, magazyn ekspercki, materiały prasowe, prezentacje, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe.
Administracja centralna, parlament Ministerstwa oraz urzędy centralne, parlamentarzyści – szczególnie zaangażowani w komisjach i zespołach parlamentarnych. Spotkania indywidualne, prezentacje, foldery, konferencje branżowe i ekonomiczne, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, magazyn ekspercki.
Kontrahenci (wytwórcy, dystrybutorzy, firmy obrotu) Grupa podmiotów stale współpracujących z PSE związanych umowami. Spotkania indywidualne, konferencje branżowe, warsztaty, magazyn ekspercki, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
*W naszej działalności szczególną wagę przywiązujemy do budowania trwałych relacji i korzystania z różnorodnych metod dialogu z interesariuszami.

Komunikujemy się z naszymi partnerami, korzystając z wielu kanałów. Częstotliwość kontaktów zależna jest od potrzeb PSE oraz zapytań naszych interesariuszy.
 • 37

  konferencji, debat, seminariów i kongresów branżowych
  z udziałem ekspertów PSE.

 • 69

  ekspertów PSE zaangażowanych
  w konferencje, debaty, seminaria, fora i kongresy branżowe
  (wzrost o 21 proc. r/r).

 • Ponad
  8
  tys.

  publikacji
  nt. różnych obszarów działalności PSE ukazało się w 2019 r., z czego ponad 99,2 proc. miało charakter pozytywny lub neutralny.

 • 51

  raportów
  (m.in. dane z pracy KSE i działania RB) automatycznie generowanych ze strony internetowej PSE w 2019 roku.

 • 1684

  obserwujących profil PSE na Twitterze.

 • Ok.
  700
  tys.

  zasięgu miesięcznie
  (do tylu użytkowników mogły dotrzeć wpisy PSE).